1996 - SEP_OT

Przejdź do treści

1996

Z życia oddziału
Z życia oddziału

Staraniem Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Pol¬skich wraz z Zakładem Energetycznym Tarnów , odbyło się w dniu 18 września sympozjum regionalne nt. "przepięcia w sieciach elektroenerge¬tycznych niskiego napięcia”. Referaty wygłosili: prof. Dr inż. Roman Ko¬sztaluk , prof. Dr Andrzej Sowa , oraz dr inż. Jerzy Arciszewski . Równole¬gle urządzono ekspozycję aparatury niskiego napięcia różnych firm.
Sympozjum cieszyło się dużym powodzeniem i zgromadziło ponad sto osób z kilku najbliższych województw.
Streszczenie prezentowanych referatów zamieszczamy w tym numerze biuletynu.

W dniach 11-12 października br. odbyło się Seminarium “TARINFO 96 - informatyka bliżej użytkownika". Organizatorami Seminarium byli: Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie Zarząd Tarnowski Oddziału Stowarzy¬szenia Elektryków Polskich , oraz Firma Projektowo - Handlowa “Infostru- ktura" w Tarnowie.
Zamieszczamy artykuł kol. Mgr inż. Romana Hałacińskiego , opisujący rozwój informatyki w regionie tarnowskim oraz cel i znaczenie jakie ma odegrać Seminarium Tarinfo96.

W dniach 18-19 października odbył się w Warszawie nadzwyczajny Wal¬ny Zjazd Delegatów zwołany w celu uchwalenia nowego statutu SEP.
Wkrótce zapoznamy nowych członków z istniejącymi zmianami w no¬wym statucie SEP.

W dniach 29 listopada do 1 - grudnia odbędzie się w Krynicy narada kierowników ośrodków Rzeczoznawstwa SEP . Przedmiotem obrad będzie m. in. współpraca ośrodków z Centralną Komisją d/s Rzeczoznawstwa SEP oraz nowe formy pracy tych ośrodków.

Serdecznie przepraszamy czytelników iż w tym numerze nie ukaże się ciąg dalszy wykładu dr inż. J. Strzałki nt. “Ochrona przeciwporażeniowa w świetle postanowień normy PP^/E - 05009. Materiał ten ukaże się w kolej¬nym numerze biuletynu.

Wróć do spisu treści