2000 - SEP_OT

Przejdź do treści

2000

Z życia oddziału
Rok Jubileuszu

Rozpoczynający się nowy 2000 rok jest rokiem szczególnym. Wkra¬czamy w XXI wiek .Wiek dużych niewiadomych ale i ogromnych na¬dziei - wiek informatyki, wiek nowych, nieznanych dziś dyscyplin nauk ścisłych, a także dalszego ogromnego postępu technicznego, który bę¬dzie w dalszym ciągu decydował o rozwoju gospodarczym i społecznym świata. Świata - miejmy nadzieję - w którym technik i inżynier będzie miał swoje niepoślednie miejsce.

Rok 2000 jest także ważny dla Tarnowskiego Oddziału Stowarzy¬szenia Elektryków Polskich. Mija 30 lat od chwili gdy inż. Henrykowi Ziemnickiemu wraz z kolegami udało się zakończyć prace związane z organizacją Oddziału SEP w Tarnowie. Jest to więc rok jubileuszowy. Z tej okazji Zarząd Oddziału planuje w ciągu całego roku szereg imprez, które mają przede wszystkim przybliżyć społeczeństwu , instytucjom i firmom Ziemi Tarnowskiej działalność Oddziału. Jubileusz jest także okazją aby przypomnieć tych kolegów, którzy wnieśli wkład w istnienie i rozwój Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie, a także tych którzy w istotny sposób zapisali się w dziejach tarnowskiej elektryki.
Z tej okazji zamierzamy zaproponować między innymi:
- sympozja naukowe,
- wystawy techniczne,
- zwiedzanie zakładów pracy,
- konkurs prac dyplomowych dla absolwentów szkól elektrycznych.
Kulminacyjnym punktem obchodów 30-lecia T/O SEP będą organi¬zowane na przełomie maja i czerwca Tarnowskie Dni Elektryki.
Zależy nam bardzo aby czynny udział w imprezach wzięli uczniowie szkół średnich i studenci wyższych uczelni Tarnowa.
Ponieważ w bieżącym roku przypada także “półmetek” kadencji Zarządu Oddziału, chciałbym więc podzielić się kilkoma refleksjami:
• intensyfikacja działań szkoleniowych oraz prowadzenie na wysokim poziomie egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków,
• rozwój działalności Ośrodka Rzeczoznawców,
• działalność informacyjną poprzez ukazywanie się cykliczne biuletynu oraz różnorodne odczyty i sympozja,
• integracja środowiska elektryków, którą chcieliśmy osiągnąć- organizując spotkania towarzysko-rozrywkowe, szereg wycieczek techniczno-krajoznawczych, wprowadzając obniżenie opłat egzaminacyjnych dla członków SEP, organizując klub seniora i.t.p.
• zainteresowanie działalnością SEP młodzieży poprzez organizowanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz fundowanie z tej okazji wartościowych nagród.
Postawione zadania w większości udało się wykonać. Jednak istnieje szereg segmentów z obszaru statutowej aktywności Oddziału co do których możemy mówić w kategoriach niedosytu, a nawet zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Oddziału.
Do problemów takich zaliczyłbym:
• niską aktywność niektórych Kół zakładowych SEP-u, a nawet w niektórych przypadkach całkowite zamarcie ich działalności.
• zmniejszanie się liczby członków i brak naboru ludzi młodych,
• niewielkie zainteresowanie działalnością SEP kierownictw znaczących firm i instytucji. Wyjątkiem jest tu Zarząd Zakładu Energetycznego Tarnów S.A. który w istotny sposób wspiera poczynania Zarządu Oddziału.
Sadzimy jednak, że w drugiej części kadencji wspomniane wyżej problemy, a także nowe wyzwania, staną się inspiracją do podjęcia szeregu działań przez Zarząd Oddziału , które w istotny sposób zminimalizują zagrożenia czego sobie, i wszystkim członkom SEP-u życzę.

Wróć do spisu treści