2002 - SEP_OT

Przejdź do treści

2002

Z życia oddziału
Z życia oddziału
 
Zjazd Delegatów Oddziału wybrał nowe władze. Zadania postaw ione przed Zarządem można z grubsza podzielić na te które należ) kont) nuować i rozw ijać oraz te nowe . które trzeba wdrażać do życia Tarnowskiego SEP. Oczekiwania członków SEP, Kół i sympatyków SEP są duże i w znacznym stopniu zróżnicowane.
 
Niżej prezentujemy
Wy
brane
adze Oddziału.
Zarząd I /O SEP
              
Antoni Maziarka      - Prezes
           
Wacław Lis              - Wiceprezes
           
Jan Koziaru              - Sekretarz
              
Grażyna Dąbrowska  - Skarbnik
              
Stanisław Baran
              
Krzysztof Gieroń
              
Marek Kostyrzewski
              
Stanisław Kozioł
              
Jan Kozioł
              
Władysław Łabuz
              
Janusz
Onak
              
Julian Półkoszek
              
Marian Strzała
              
Jan Sznajder
              
Roman Szynkowiak
              
Andrzej Wojtanowski
 
Prezydium Zarządu
       Antoni Maziarka
       Wacław Lis
       Jan Koziara
       Grażyna Dąbrowska
       Stanisław Baran
       Janusz Onak
      Marek Kostyrzewski
 
Komisja Rewizyjna
              
Bolesław Kurowski - przew.
              
Józef Stec
              
Jerzy Niedojadło
 
Sąd Koleżeński
      Tadeusz Wachtl
      Teresa Lisak
      Anatol Wesołowski
 
 
 
Na delegatów WZID- ZG
              
Prezes T/O SEP z urzędu
              
Jan Sznajder
              
Jan Koziara
 
 
 
Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawców
• Marek Kostyrzewski
 
Kierowanie Ośrodkiem Szkolenia
• Anatol Wesołowski
 
Zarząd Oddziału funkcjonuje poprzez:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Radę programową Ośrodka
Radę Nadzorczą nad Komisjami Kwalifikacyjnymi
Komisje Kwalifikacyjne
Radę Ośrodka Rzeczoznawstwa
Ośrodka Rzeczoznawstwa IR SEP
Pełnomocnika Zarządu ds. Samorządów Inżynierskich Komitet redakcyjny Kroniki Oddziału Klub Seniora oraz Sekcje naukowo-techniczne
Nowo wy brany Zarząd przyjął na swoim pierwszym posiedzeniu plan pracy na 2002r. prezentowany poniżej.
 
Plan pracy Tarnowskiego Oddziału SEP na okres od marca 2002 r. do lutego 2003 r.
1.     
Zakończenie konkursu prac dyplomowych PWSZ.
2.     
Wydanie 15-ego numeru Biuletynu T/O SEP.
3.     
Konkurs prac dyplomowych uczniów Techników o profilu elektrycznym.
4.     
Tarnowskie Dni Elektryki i Telekomunikacji - impreza 2 - dniowa.
5.     
Wycieczka krajoznawczo-techniczna - termin: połowa czerwca.
6.     
Wycieczka krajoznawczo-techniczna - termin: III dekada września.
7.     
Sympozjum naukowo-techniczne o zasięgu regionalnym - termin: październik
8.     
Wydanie 16-go numeru Biuletynu T/O SEP - termin: listopad.
9.     
Zabawa noworoczna - termin: styczeń 2003.
 
Plan pracy T/O SEP na okres od marca 2002r. do lutego 2003r. zatwierdzono uchwalą Zarządu T/ O SEP
 
Z kręgu seniorów Tarnowskiego Oddziału SEP
Istniejący przy Tarnowskim Oddziale SEP KLUB SENIORA zrzesza 25 członków.
U okresie poprzedniej kadencji odbyło się 21 spotkań z członkami SEP będącymi na rencie lub emeryturze Spotkania mają charakter towarzyski połączony z odczytami i dyskusją na tematy naukowo-techniczne. Większość referatów przygotowuje mgr inż. Tadeusz Wachtl. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, w których frekwencja wynosi około 80% członków klubu. Członkowie biorą również udział w organizowanych przez I O SEP wycieczkach, spotkaniach wigilijnych i noworocznych
Z ubolewaniem informujemy, że seniorzy kol kol, Marian Szewczyk i Roman Halaciński odeszli na Wieczną Wartę.
 
Co nowego u Państwowej Szkole Zawodowej w Tarnowie
Jednym z najmłodszych i dobrze zapowiadających się kół jest koło Nr 6 przy PWSZ w Tarnowie. Zrzesza ono studentów z II. III. i IV roku studiów. Obecny stan koła wynosi 48 członków i w dalszy m ciągu zgłaszają się chętni.
 
Międzyzakładowe kolo SEP
Informujemy, że odtworzono międzyzakładowe koło Nr 5 ( dawniej Nr 6 ). Zostało ono utworzone celem zrzeszania członków SEP pracujących w małych przedsiębiorstwach. bądź też w tych zakładach, które uległy likwidacji. Wszyscy chętni, którzy chcieliby działać w ty m kole mogą zgłaszać swój akces w siedzibie Oddziału SEP TARNÓW RYNEK 10. Dotyczy to wszystkich chętnych niezależnie od miejsca zamieszkania.
 
Tarnowskie Dni Elektryki i Telekomunikacji
11-12. 06.2002 r. jak co roku odbędą się Tarnowskie Dni Elektryki i Telekomunikacji, który ch główny mi organizatorami są koledzy Roman Szymkowiak, Adam Dychtoń. Zbigniew Papuga. Krzysztof Gieroń. Tomasz Minor.
 
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów wyższych szkól technicznych regionu tarnowskiego.
Prezydium Z.O. podjęło uchwalę o ogłoszeniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs ma na celu aktywizację zainteresowań studentów podstawowymi problemami techniki a w szczególności:
·        
Elektroenergetyki
·        
Telekomunikacji
·        
Elektroniki
·        
Informatyki
·        
Elektroautomatyki elektroenergetycznej i procesowej
·        
Kompatybilności elektromagnetycznej a ponadto zainteresowanie studentów działalnością Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Najlepsze prace ocenione przez komisję SEP zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
 
W dniach 27 i 28.09.02 członkowie Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbyli wycieczkę krajoznawczo - techniczną. Artykuł na ten temat znajduje się w dalszej części niniejszego Biuletynu.
 
Prezydium Zarządu Oddziału podjęło uchwałę o zorganizowaniu sympozjum z zakresu elektrobezpieczeństwo instalacji elektrycznych. Sympozjum odbędzie się 20.11.2002r.
 
Ośrodek szkolenia Tarnowskiego Oddziału SEP organizuje 5-cio godzinne kursy dla osób ubiegających się o świadectwa kwalifikacyjne.
 
27 i 28.09.02 w Rajbrodzie odbyło się posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów SEP. Obrady dotyczyły spraw finansowych stowarzyszenia. W obradach uczestniczył Prezes T/O SEP A. Maziarka.
 
22-10-2002 w Warszawie odbyła się narada centralnej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych . Tematami szczególnie interesującymi były filtry aktywne i zasady potwierdzania zgodności. W obradach uczestniczyli B. Kurowski, J. Półkoszek, J. Zgłobica.
 
24-10-02 odbyło się zebranie Koła Seniorów przy O/T SEP Jak zwykle w posiedzeniu aktywnością wyróżniał się T. Wachtl.
 
Z ostatniej chwili.
W dniu 3.11.2002r. odszedł na Wieczną Wartę Nestor tarnowskich elektryków - inż. Franciszek Sumera. Żył 90lat.
Cześć Jego Pamięci.
Wróć do spisu treści