2003 - SEP_OT

Przejdź do treści

2003

Z życia oddziału
Z życia oddziału

W dniu 15. lutego odbył się tradycyjny noworoczny bal w którym wzięło udział ok. 70 członków i sympatyków Tarnowskiego Oddziału SEP

Ogłoszono drugą edycję konkursu prac dyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dziedzinie szeroko pojętej elektryki. Po wstępnej weryfikacji do konkursu zakwalifikowano 6 najwartościowszych i najbardziej przydatnych w przyszłości prac dyplomowych. Komisja konkursowa działa pod przewodnictwem kol. Bolesława Kurowskiego. Nad organizacją konkursu czuwa kol. Marian Strzała. Rozwiązanie konkursu przewidywane jest na koniec kwietnia br.

Bardzo aktywnie włączyli się członkowie Oddziału do prac Izby inżynierów Budownictwa /MB/. I tak kol. Antoni Kawik został wybrany członkiem Prezydium Zarządu Małopolskiej Okręgowej IIB. natomiast kol. Janusz Krzysztof został wybrany członkiem Rady Małopolskiej Okręgowej IIB.
Prezes Oddziału SEP zadeklarował pomoc w zakresie organizacji punktu informacyjnego w biurze SEP, który obsługiwałby region tarnowski a także udostępnienia łam Biuletynu T/O SEP do publikowania informacji IIB.

6.03. odbyło się pierwsze - z planowanych w tym roku trzech - sympozjum pod hasłem „SEP-owskie spotkania ektroinstalacyjne”. Udział wzięło ok. 90 osób głównie przedstawicieli zakładów elektroinstalatorskich. Organizatorem spotkań jest Ośrodek Szkolenia SEP pod kierunkiem kol. Anatola Wesołowskiego. Impreza ta została pomyślana jako cykl spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych.

18.03. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału na którym między innymi przyjęto:
- sprawozdanie finansowe Oddziału za 2002 r w tym sprawozdanie Izby Rzeczoznawców i Ośrodka Szkolenia
- uchwały o dofinansowaniu imprez organizowanych przez Kola SEP ,
- informację o składkach członkowskich.
- informację o działalności Rady Nadzorczej nad Komisjami Kwalifikacyjnymi
- harmonogram imprez planowanych do realizacji w pierwsze półroczu 2003 r.
Zarząd także rozpatrzył pozytywnie 11 deklaracji nowych członków SEP

20.03. w Warszawie miało miejsce spotkanie na temat dotychczasowych doświadczeń w działaniach Komisji Kwalifikacyjnych oraz zadań organizacyjnych czekających w najbliższym czasie w związku z koniecznością wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki o powołanie Komisji Kwalifikacyjnych na kolejną kadencję. W spotkaniu udział wzięli:
- kol. Antoni Maziarka - Prezes Oddziału,
- kol. Anatol Wesołowski - przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 262.
- kol. Ryszard Nowak - przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 263
- kol. Jan Sznajder - odpowiedzialny w Zarządzie Oddziału za prace Ośrodka Szkoleniowego,
- kol. Antoni Kawik - przewodniczący Rady Nadzorczej Nad Komisjami Kwalifikacynymi,
- kol. Jan Kozioł - członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 262.
Problematykę dalszego działania Komisji Kwalifikacyjnych i nowych uwarunkowań prawnych omówili przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Integracji Europejskiej. Urzędu Regulacji Energetyki i Zarządu Głównego SEP.

2.04.2003r odbyło się spotkanie w AGH w sprawie powołania Rady Programowej cyklu seminariów poświęconych jakości energii elektrycznej organizowanych w ramach europejskiego programu dydaktycznego - Leonardo Pawer Quality Initative (LPQI). Do prac w Radzie Programowej został zaproszony Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP.
W spotkaniu udział wzięli prezesi kilku oddziałów SEP. przedstawiciele wyższych uczelni technicznych oraz przemysłu. Na spotkaniu tym kol. Antoni Maziarka zadeklarował zorganizowanie przez Tarnowski Oddział SEP seminarium w miesiącu październiku 2003r. Organizację seminarium podjął się kol. Stanisław Kozioł

W związku z wpłynięciem pierwszych prac dyplomowych PWSZ na konkurs „Najlepsza praca dyplomowa PWSZ z zakresu elektryki" rozpoczęła działania komisja konkursowa w składzie:
- Bolesław Kurowski - przewodniczący
- Jan Sznajder Antoni Maziarka Jerzy Niedojadło Jan Kozioł
- Andrzej Jaglarz
W sumie do konkursu zgłoszono 8 prac, które zostały podzielone na prace w dziedziny elektroenergetyki i informatyki.

Ogłoszono, że w dniach 12.06 do 15.06,2003 r. odbędzie się wycieczko techniczno- krajoznawcza na Ukrainę ,W programie między innymi zwiedzanie elektrowni Lwowskiej. Organizację wycieczki podjął się kol. Bogusław Chmura

W dniu 23.04.2003 r w Zakładzie Energetycznym Tarnów SA odbyło się otwarte przesłuchania uczestników konkursu „Najlepsza praca dyplomowa PWSZ z zakresu elektryki". Autorzy prac dyplomowych w swoich wystąpieniach prezentowali treść prac i główne wnioski. Komisja konkursowa w oparciu o sprawdzone prace oraz po wysłuchaniu wystąpień poszczególnych autorów prac dokonała oceny. Wyniki prac Komisji znajdują się wewnątrz niniejszego biuletynu.

W dniach 25.04.-26.04. w Częstochowie miało miejsce posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów SEP. W posiedzeniu udział wziął Kol. Antoni Maziarka. Tematami spotkania były:
- problematyka związana z zakończeniem kadencji Komisji Kwalifikacyjnych SEP i konieczność wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o powołanie KK na następną kadencję.
- sprawa wykonania budżetu centralnego SEP, informacja o bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia i przygotowaniach do opracowania planu oszczędnościowego,
- działania SEP na rzecz pozyskiwania nowych członków,
- współpraca SEP z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

W miesiącu maju zaczęły napływać do Oddziału prace dyplomowe ze średnich szkól technicznych na kolejną edycje konkursu „Najlepsza praca dyplomowa z zakresu elektryki średnich szkól technicznych regionu tarnowskiego". Rozwiązanie konkursu w czerwcu.

W miesiącu czerwcu rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą prace dyplomową średnich szkół technicznych o kierunku elektrycznym. Komisja konkursowa przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda pierwsza dla dyplomantów: Krzysztof Siwy, Adam Węgrzyn za pracę pt. „ Projekt i wykonanie uniwersalnego sterownika dwufazowych silników krokowych”.
Dwie drugie nagrody dla dyplomantów: Marcin Szczepanik, Marcin Wrona, Tomasz Żołądź, Sławomir Żywiec za pracę pt. „Zastosowanie sterownika TWIDO i przemiennika częstotliwości ALTIVAR18 do sekwencyjnego sterowania transportu pionowego” oraz dyplomantów: Marcin Maruniak, Marcin Soból za pracę pt. „Konduktometr”.
Nagroda trzecia dla dyplomantów: Karol Kądziołka, Krzysztof Kołacz za pracę pt. „Opracuj i wykonaj zestaw do badania charakterystyk wyzwalaczy czasowo- prądowych oraz łączników niskiego napięcia i pomiarów czasu działania”

20.05.2003r na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Tarnowie przy ul. Szujskiego miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego w której wzięli udział kol. kol. Antoni Maziarka, Bolesław Kurowski i Tadeusz Wachtl. W trakcie uroczystości kol. Antoni Maziarka wręczył abiturientom nagrody i wyróżnienia przyznane uczestnikom Konkursu.

W dniu 23.06. na zaproszenie Rektora PWSZ w Tarnowie kol. Antoni Maziarka, Bolesław Kurowski i Marian Strzała uczestniczyli w rozdaniu dyplomów inżynierskich studentom kierunku elektroenergetycznego i informatycznego. W trakcie tej uroczystości kol. Antoni Maziarka wręczył nagrody tym absolwentom, którzy zostali wyróżnieni w organizowanym przez Oddział tarnowski SEP konkursie na najlepszą pracę dyplomowa wyższych szkół technicznych z zakresu elektryki i informatyki. Szczegóły wyników konkursu można znaleźć w naszym Biuletynie nr 18.

1.10.2003 r w sali na Bazie Technicznej ZE T SA odbyło się seminarium z cyklu „Sepowskie spotkania elektroinstalatorskie” nt. Pomiarów elektrycznych.
W pierwszej części referat na temat przepisów związanych z pomiarami elektrycznymi wyglosik P. Lasak, natomiast w drugiej części przedstawiciele firmy SONEL zaprezentowali najnowsze przyrządy produkowane w firmi a następnie na Poligonie ZET SA przeprowadzili praktyczne ćwiczenia z zakresu pomiarów ochrony porażeniowej oraz badań uziemień. Udział w spotkaniu wzięło 50 osób.

21-22.11.2003 odbyła się w Kielcach Rada Prezesów SEP, w której uczesniczył V-ce Prezes Oddziału kol. Wacław Lis. Wiodącym tematami był)' sprawy budżetu oraz projektu statutu SEP. Podjęto uchwałę o pozostawieniu w 2004 r wielkość składek na obecnym poziomie.

25.11. 2003; Polskie Centrum Promocji Miedzi z Wrocławia, AGH z Krakowa, ZET SA, oraz Tarnowski Oddział SEP byli organizatorami seminarium z cyklu Polskie partnerstwo jakości zasilania pt. „Ciągłość i jakość zasilania” w oparciu europejski program jakości zasilania Leonardo da Vinci /Leonardo Power Quality Initiative/. W trakcie seminarium wygłoszono 11 referatów w trzech blokach: część I: Ciągłość i jakość zasilania, część II: Zaburzenia w napięciu zasilającym, część III: Odkształcenie napięć i prądów.
Głównym organizatorem był kol. Stanisław Kozioł a seminarium odbyło się w sali niebieskiej ZET SA. W seminarium uczestniczyło 103 osoby.

3.11 - 25.11. 2003 zostało przeprowadzone na poligonie szkoleniowym ZET SA pierwsze 18-dniowe szkolenie dla firm elektroinstalacyjnych w ramach kursu „Praca pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV” . Udział w szkoleniu wzięło 12 osób.
16.12.2003r odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału. Spotkanie miało także charakter świateczno-noworoczny i dlatego posiedzenie odbyło się w poszerzonym składzie o Prezesów wszystkich kół SEP oraz inne osoby funkcyjne.
W programie posiedzenia między innymi było:
1. Podsumowanie planu za 2003 r,
2. Informacja o finansach Oddziału. Sytuacja finansowa Zarządu Głównego,
3. Przyjęcia nowych członków,
4. Informacja na temat imprez organizowanych w kołach,
5. Plan pracy na 2004 r. /uchwała/.

18.12.2003r. w kole nr 9 przy Zespole Szkół Zawodowych przy ul Szujskiego odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. W programie był odczyt kol. Tadeusza Wachtla na temat urządzeń medycznych wykorzystujących bardzo niskie temperatury (kriogenika) oraz występ zespołu kolędniczego. W spotkaniu udział wzięło 20 osób.
W dniach 12.06 do 15.06.2003 r. członkowie SEP Oddziału Tarnowskiego wzięli udział w wycieczce techniczno-krajoznawczej na Ukrainę.

9.09. 2003 r odbyło się posiedzenie Prezydium tarnowskiego Oddziału SEP w poszerzonym składzie. Tematem posiedzenia było:
- sytuacja finansowa Oddziału,
- nowe Rozporządzenie w zakresie Komisji Kwalifikacyjnych,
- informacja o szkoleniach i egzaminach w 2003 r.
- informacja Izby Rzeczoznawców o zleconych pracach,
- sympozja: spotkanie elektroinstalacyjne 1.10.2003 r. oraz sympozjum nt. „Jakości energii” ok. 15.11.2003,
- składki członkowskie,
- nabór nowych członków do SEP,
- działalność wydawnicza Oddziału,
- propozycje do planu pracy na 2004 r.

W dniach 15.09.-16.09. w Międzybrodziu Żywieckim odbyła się kolejne posiedzenie Rada Prezesów SEP. Spotkanie zorganizował Oddział SEP Bielsko Biała. W posiedzeniu udział wziął Kol. Antoni Maziarka. Tematami spotkania były:
- w związku z trudnościami Zarządu Głównego w domknięciu budżetu za 2003 r wprowadzenie programu oszczędnościowego,
- przyjęcie poprawek do budżetu centralnego SEP,
- omówienie propozycji zmian do statutu SEP idące w kierunku dostosowania SEP do współczesnych wyzwań,
- problematyka Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziałach SEP w świetle informacji Urzędu Regulacji Energetyki

23.09.2003 r odbyło się spotkanie członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Tarnowskim Oddziale SEP oraz Rady Nadzorczej nad Komisjami Kwalifikacyjnymi. Przedmiotem spotkania były:
- omówienie dokumentu pt. „Informacja URE”,
- opracowanie regulaminu działania Komisji Kwalifikacyjnych,
- współpraca pomiędzy Komisjami Kwalifikacyjnymi a Radą Nadzorczą nad Komisjami Kwalifikacyjnymi,
- funkcjonowanie kursów przygotowawczych do egzaminu dla osób ubiegających się o potwierdzenie kwalifikacji E i D.

Wróć do spisu treści