2004 - SEP_OT

Przejdź do treści

2004

Z życia oddziału
Z życia Oddziału


29.01.2004r. Koło seniorów i Koło nr 5 zorganizowało ogólnooddziałowe spotkanie noworoczne. Program zebrania obejmował m.in. odczyt kol. Tadeusza Wachtla nt. „Zastosowania kriotechniki i kriogeniki”. Zebranie uświetnił zespół kolendnicy „Kumotry", którzy po odtworzeniu misterium religijno - folklorystyczne pozostali z biesiadnikami do końca, włączając się do wspólnego śpiewania kolęd a także pieśni patriotycznych i ludowych.

30 -31.01.2004 r w Łodzi miało miejsce posiedzenie Rady Prezesów SEP. W posiedzeniu udział wziął Prezes Oddziału kol. Antoni Maziarka. Głównym problemem, który zdominował dyskusje był projekt nowego statutu SEP.

4.02.2004r. Spotkanie noworoczne w kole nr 3 przy Zakładach Azotowych. W spotkaniu wzięło udział 30 kolegów. W trakcie spotkania kol. Bolesław Kurowski wygłosił referat pt." Życie i działalność polskiego Edisona - Jana Szczepanika"
W zebraniu wziął również udział wi-ce prezes zaprzyjaźnionego Tarnowskiego Oddziału SIPChem mgr inż. Władysław Prokop.

10.2003 r w sali na Bazie Technicznej ZE T SA odbyło się seminarium z cyklu „Sepowskie spotkania elektroinstalatorskie” nt. Pomiarów elektrycznych.
W pierwszej części referat na temat przepisów związanych z pomiarami elektrycznymi wygłosił P. Lasak, natomiast w drugiej części przedstawiciele firmy SONEL zaprezentowali najnowsze przyrządy produkowane w firnu a następnie na Poligonie ZET SA przeprowadzili praktyczne ćwiczenia z zakresu pomiarów ochrony porażeniowej oraz badań uziemień. Udział w spotkaniu wzięła 50 osób.

1103.2004r w sali Błękitnej ZET SA odbyło się seminarium z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie" na temat ochrony przepięciowej w sieciach niskiego i średniego napięcia oraz w instalacjach domowych.
W spotkaniu udział wzięło około 60 osób z różnych środowisk elektryków tarnowskich. Prelekcje wygłosili przedstawiciele firm ZET SA, General Elektric Bielsko Biała, BEZPOL Myszków, ETI POŁAM Pułtusk,

18.03 2004 w Warszawie miało miejsce spotkanie na temat dalszego działania Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP-ie. Najważniejszymi zagadnieniem była nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne w zakresie działania tych Komisji.

23.03.22004 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. Głównymi zagadnieniami, które poruszane były to:
1. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za 2003 r.
2. Informacja o konkursach prac dyplomowych
3. Propozycje zmian w Statucie SEP:
4. Przyjęcie nowych członków
Na poligonie szkoleniowym Zakładu Energetycznego Tarnów odbyły się organizowane przez Oddział SEP kolejne kursy:
- jeden kurs prac na sieciach izolowanych w dniach 5.04 do 8.04. 2004 r
- trzy kursy prac pod napięciem: 1.03 do 19.03 2004 r, 27.04. do 17.05.2004 r oraz trwający aktualnie od 26.05. do 15.06
W sumie ukończyło te kursy 48 osób

6.05.2004r miało miejsce przesłuchania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie którzy uczestniczyli w konkursie organizowanym przez Tarnowski Oddział SEP na najlepszą prace dyplomową regionu Tarnowskiego. Przed komisją konkursową wystąpiło 10 -ciu studentów prezentując 6 prac.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem kol. Bolesława Kurowskiego przyznała z I miejsce dziedziny elektroenergetyki za prace „Analiza charakterystyk obciążenia odbiorców” którą wykonali Michał Gancarz i Michał Koniuch, oraz I miejsce z dziedziny informatyki za prace Daniela Króla „Mikroprocesorowy układ do pomiaru charakterystyk sprzętu audio”
4 -5.06.2004 r. w Dębowej Górze koto Płocka odbyto się posiedzenie Rady Prezesów SEP.
Z Oddziału tarnowskiego udział wziął Wiceprezes kol. Wacław Lis.

7.09.2004r. odbyło sic posiedzenie Prezydium Oddziału SEP. Podstawowe problemy które zostały poruszone to:
- sytuacja finansowa Oddziału.
- informacje o zleceniach w Ośrodku Rzeczoznawców.
- organizacja seminarium jesiennego na temat warunków przyłączania odbiorców do sieci ZET
- organizacja 35-lecia istnienia T/Oddziału, propozycje do planu pracy na 2005 r
- przyjęcie nowych członków w poczet SEP.

17-18.09.2004 r. w Sieradzu miało miejsce spotkanie Rady Prezesów, Zarządu Głównego SEP, kierownictwa COSiW-u /dyr. Majewski/, oraz Biura Badania Jakości /dyr. Gądek/. W spotkaniu uczestniczył ze strony Tarnowskiego Oddziału kol. Antoni Maziarka. Dyskusja była poświęcona sprawą:
- przygotowań do Nadzwyczajnego Zjazdu SEP, które odbędzie się w Warszawie w dniu 17.12.2004 r
- działalności gospodarczej Oddziałów,
- informacji na temat działalności Sądów Koleżeńskich,
- zmian w regulaminie działania Rady Prezesów.
- informacji o wyborach do władz NOT-u.
- informacji o sytuacji finansowej COSiW i BBJ.

10.09.2004 r. Koło nr I przy Zakładzie Energetycznym Tarnów zorganizowało wycieczkę techniczno-krajoznawczą.
W programie wycieczki było:
- spotkanie techniczne na terenie stacji elektroenergetycznej Brzesko gdzie wygłoszone zostały prelekcje nt.: „Praca sieci 15 kV uziemionej przez rezystor na przykładzie GPZ Brzesko”. ..Próby doziemień w liniach 15 kV”, oraz „Przyczyny i przebieg wymiany transformatora 16 MVA na 25 MVA; 110/15 kV"." Po przyjeździe do Wiśnicza odbyło się spotkanie w ratuszu z Burmistrzem Wiśnicza,
- zwiedzanie kościoła parafialnego. Domu Matejki. Zamku i Zakładu Karnego
- wieczorem miało miejsce spotkanie koleżeńskie w gospodarstwie agroturystycznym o nazwie Henrykówka w miejscowości Leksandrowa

9.12.2004r. Zarząd koła nr I zorganizował w sali ZET prelekcję pt. "Lokalizacja miejsca zwarcia w liniach wysokich napięć metodą reflektometryczną" produkcji firm ZAE Wrocław. Bardzo interesujący wykład wygłosili przedstawiciele producenta.
Ponadto, przedstawiciele firmy zaprezentowali:
- sygnalizator zwarć doziemnych w sieciach kablowych średniego napięcia,
- mikroprocesorowy przekaźnik do SZR.
- mikroprocesorowe urządzenie do kontroli stanu izolacji w obwodach w prądu stałego.

16.12.2004r. odbyło uroczyste spotkanie opłatkowo noworoczne oraz robocze zebranie Zarządu Oddziału SEP.
W trakcie części roboczej:
- dokonano wstępnej oceny wykonania planu za 2004 r.
- przeanalizowano sytuację finansową Oddziału
- omówiono plan zadań statutowych na 2005.
- przyjęto w poczet członków SEP dwóch kolegów.
- rozpatrzono problem powołania Komisji Kwalifikacyjnej na nową kadencję.

Wróć do spisu treści