2005 - SEP_OT

Przejdź do treści

2005

Z życia oddziału
Z życia Oddziału SEP
 
 
26.01.2005r. odbyło się tradycyjne zebranie Koła Seniorów i Koła nr 5 SEP. W programie było spotkanie z zespołem kolędniczym „Kumotry" i wspólne kolędowanie.
 
1.02.2005r. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału na którym omówiono:
-    program obchodów XXXV-lecia Oddziału powołanie zespołu ds. odznaczeń powołanie zespołu ds. monografii Oddziału
 
Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 16.12.2005 r. wpłynął wniosek kol. Bolesława Kurowskiego i kol. Mariana Strzał)’ o ustanowienie przez Oddział Tarnowski medalu i nagrody im Jana Szczepanika -wszechstronnego wynalazcy pochodzącego z Tamowa. Po dyskusji Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o treści:
·      
Uchwala nr 28/2004 Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanawia jednogłośnie ustanowić medal im. Jana Szczepanika. Równocześnie. Regulamin medalu zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia przez Zarząd w terminie późniejszym.
·      
Uchwała nr 29/2004 Zarząd Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanawia jednogłośnie ustanowić nagrodę pieniężną im. Jana Szczepanika. Regidamin nagrody zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia przez Zarząd w terminie późniejszym,
·      
Uchwała nr 30/2004 Zarząd Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich -celem realizacji Uchwały nr 28/2004 postanawia powołać Zespół w składzie: kol. koi , B Kurowski. Ki. Strzała A. Maziarka. W. Lis, który to Zespól podejmie wszelkie działania zmierzające do tego aby medal mógł być wręczony pierwszym laureatom na uroczystościach związanych z XXXV-leciem Oddziału.
 
17.03.2005r odbyło się w Warszawie doroczne spotkanie organizowane przez Zarząd Główny nt. funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych z udziałem przedstawicieli URE oraz ministerstwa Edukacji i Gospodarki. Najważniejszym punktem narady była dyskusja wokół nowego zapisu w projekcie Prawa Energetycznego związanego z określeniem okresowości zdawania egzaminów kwalifikacyjnych.
 
22.03.2004r w sali niebieskiej Zakładu Energetycznego Tarnów miało miejsce seminarium z cyklu Spotkań elektroinstalatorskich nt. wydanego przez Oddział Tarnowski SEP „Informatora” dotyczącego warunków technicznych przyłączenia odbiorców do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego Tarnów. Informator jest rodzajem poradnika opracowanego przez kol. Kol. Krzysztofa Mikulskiego i Kazimierza Kargula skierowanego szczególnie do wykonawców i projektantów. Spotkanie było także okazja do prezentacji swoich wyrobów przez firmy: Bezpol z Myszkowa, Sonel ze Świdnicy oraz Ensto. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.
 
12.04.2005r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. Głównymi problemami spotkania były:
1.  Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2004 r.
2.  Składki członkowskie za 2004 r.
3.  Przygotowania do obchodów XXXV -lecia Oddziału
4.  Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu medalu oraz powołania kapituły Medalu im. Jana Szczepanika
 
17-18.05.2005. odbyły się Tarnowskie Dni Elektryki - w programie było:
I    Dzień - 17.05.2005 r w Sali Konferencyjnej Fabryki Silników Elektrycznych Tamel S.A. wykłady nt;
-      Komputerowa diagnostyka maszyn indukcyjnych - dt Witold Rams z AGH
-      Skoputeryzowane układy do badania maszyn elektrycznych - prof. Jerzy Skwarczyński z AGH
-      Nowoczesne techniki oświetleniowe - źródła światła iluminacje architektury - Philips Lighting Poland S.A.
W programie było także zwiedzanie FSE Tamel S.A.
II   Dzień - 18.05 2005 r w auli PWSZ w Tarnowie wykłady nt.
-    Globalny system lokalizacji GPS i jego zastosowanie do lokalizacji abonentów sieci komórkowych Adam Pieprzycki PWSZ Tarnów, Projektowanie zwrotnic głośnikowych z wykorzystaniem modelowania obiektów - Daniel Król z PWSZ Tarnów
Rozwiązania telefonii IP w sieciach alternatywnych operatorów Paweł Krzemiński
Przed rozpoczęciem części seminaryjnej miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród dorocznego konkursu organizowanego przez Oddział tarnowski SEP na najlepszą pracę dyplomową studentów PWSZ,
 
20.05.2005r miały miejsce uroczyste obchody XXXV - lecia istnienia Tarnowskiego Oddziału SEP Opis tych wydarzeń znajduje się w głębi numeru.
 
9.9 i 10.09.2005 r w Baranowie Sandomierskim odbyło się posiedzenie Rady Prezesów SEP w którym udział wziął Prezes Oddziału Tarnów kol Antoni Maziarka. W programie posiedzenie było między innymi;
1.  Informacja nt. przygotowań do XXXIII WZD SEP
2.  Prezentacja składu oraz informacja o celach i zadaniach Komisji Wyborczej SEP
3.  Dyskusja na temat kierunków działalności Stowarzyszenia w przyszłej kadencji władz Stowarzyszenia
 
20.09.2005 r obyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału, którego głównymi punktami obrad były sprawy związane z sytuacja finansową Oddziału i przyjęcie nowych członków.
 
22.9 do 24.09.2005 r zorganizowana została przez T/O SEP wycieczka na Słowację i Węgry. W programie między innymi zwiedzanie Zwolenia, Esztergomu, Budapesztu i Egcru.
Wróć do spisu treści