2007 - SEP_OT

Przejdź do treści

2007

Z życia oddziału
Z życia Oddziału

W dniu 27.01.2007 w Sali Błękitnej przy ulicy Lwowskiej odbył się doroczny Bal Elektryków.

W dniu 13 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału na którym między innymi:
• omówiono propozycję Zarządu Głównego dotyczącą uzyskania przez SEP certyfikatu ISO 90001. Po dyskusji postanowiono do czasu uzyskania pełnych informacji co do korzyści i skutków finansowych dla Oddziału wstrzymać się od jednoznacznej deklaracji,
• przyjęto 4 osoby w poczet członków SEP,
• w związku z upływem kadencji Komisji Kwalifikacyjnej nr 263 działającej przy Tarnowskim Oddziale omówione kwestie powołania Komisji na nową kadencje.
Jak co roku Zarząd T/O SEP ogłasza konkurs Jana Szczepanika na najlepszego ucznia średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym, oraz konkursu na najlepszą pracę dyplomowa PWSZ w Tarnowie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można uzyskać w biurze SEP.
Na przełomie starego i nowego roku odbyły się spotkania integracyjne organizowane przez Koła. O spotkaniu w Kole nr 3 przy Zakładach Azotowych relacja w numerze.

W dniu 14 lutego odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach elektroenergetycznych”. Temat przygotowali i przedstawili koledzy Wiesław Cich oraz Eugeniusz Łabuz. Wybrane fragmenty autorzy przedstawiają w artykule zawartym w niniejszym numerze Biuletynu.

W dniu 02.01.2007 zmarł w wieku 80 lat kolega Zdzisław Liwo, zasłużony członek Stowarzyszenia, Prezes Koła nr 1 Tarnowskiego Oddziału SEP w latach 1966-1968. Pochowany został na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. (wspomnienie o kol. Liwo wewnątrz numeru).

W imieniu Zarządu Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich składam wszystkim członkom Stowarzyszenia, jego sympatykom oraz ich najbliższym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niechaj te Święta upłyną w zdrowiu, radości i serdecznej rodzinnej atmosferze.
Prezes Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich

W dniach 29 i 31 maja odbyły się coroczne Tarnowskie Dni Elektryki. Tematem przewodnim pierwszego dnia było: „Ograniczenie strat energii, budowa bezpiecznych linii elektroenergetycznych i szybka lokalizacja zakłóceń w sieciach średnich napięć”. Referaty wygłosili między innymi: prof. Jerzy Kulczycki z AGH oraz mgr inż. Halina Argasińska z Energoprojektu Kraków S.A. Segment ten zorganizowali koledzy Adam Dychtoń oraz Roman Szymkowiak z Koła nr I. „Sygnały cyfrowe audio i video w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych” to temat przewodni daigiego dnia TDE poświęconego telekomunikacji. Przygotowany został przez kol. Zbigniewa Papugę z Koło nr 4.

Po raz kolejny Tarnowski Oddział SEP przeprowadził konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego. Komisja pod przewodnictwem kol. Grzegorza Bosowskiego oceniła zgłoszone prace i przyznała nagrody. Wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych odbyło się podczas posiedzenia Zarządu T/O SEP w dniu 19.09.br.

Zarząd Główny SEP powołał Centralną Sekcją Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska SEP. W pracach sekcji bierze udział kol. Andrzej Jaglarz z Koła nr 1.

W związku z upływem kadencji Komisji kwalifikacyjnej nr 263 przy T/O SEP
powołana została decyzją Prezesa URE Komisja na nową kadencję.
W skład Komisji weszli:
• Marek Lejko-przewodniczący,
• Władysław Bochenek,
• Stanisław Baran,
• Wiesław Bąk,
• Franciszek Bernat,
• Jerzy Bukowski,
• Andrzej Gańczarczyk,
• Andrzej Jaglarz,
• Ryszard Nowak,
• Kazimierz Olesiak,
• Dariusz Pączka,
• Marian Strzała,
• Krzysztof Wasa,
• Joanna Wardzała.
Komisja posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień w zakresie wszystkich urządzeń energetycznych grupy:
• I (urządzenia elektroenergetyczne),
• 2 (urządzenia ciepłownicze)
• 3 (urządzenia gazownicze).

W dniach 5-8.09.07 odbyło się w Zamościu kolejne zebranie Rady Prezesów SEP. Podczas spotkanie między innymi przeprowadzona została debata na temat przyszłości SEP-u. Dyskutowano o charakterze Stowarzyszenia tj. czy SEP ma być organizacją elitarną czy masową, a także o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia i pozyskiwaniu młodzieży do SEP-u. Ze względu na konieczność dostosowania statutu SEP do obowiązujących przepisów oraz wymogów ekonomicznych i rynkowych zaproponowane zostały zmiany w treści statutu.
Zatwierdzenie tych zmian przewiduje się na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździć Delegatów SEP.
Z inicjatywy Zarządu Głównego SEP rozpoczęła się ogólnopolska kampania pt. „Bezpieczny kontakt z elektrycznością”. Akcja nad którą patronat objął Premier RP prowadzona jest wspólnie z Policją. Główną ideą kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Relacje z prowadzonej kampanii były lub będą przekazywane w bieżących programach informacyjnych telewizji regionalnej TVP 3, która to telewizja jest patronem medialnym przedsięwzięcia.

W dniu 19 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego podczas którego między innymi:
- podsumowano okres działalności Oddziału od ostatniego posiedzenia Zarządu,
- dyskutowano o proponowanych zmianach w statucie Stowarzyszenia,
- przyjęto dwóch nowych członków wspierających, oraz kilku nowych członków zwyczajnych SEP,
- omówiono zaawansowanie w realizacji uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału.
-
19 grudnia tego roku odbędzie się w Warszawie XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP poświęcony w całości uchwaleniu zmian w statucie SEP

23.11 2007 - Koło nr I przy ZET zorganizowało szkolenie dotyczące budowy i eksploatacji stacji WN/SN. Tematami tego szkolenia były:
• Tendencje rozwojowe w zakresie projektowania budowy nowych oraz modernizacji i remontów rozdzielni 110 kV i stacji 110/SN.
• Doświadczenia ZET w budowie i modernizacji stacji 110/SN na podstawie zrealizowanych zadań w tym zakresie w szczególności na przykładzie modernizacji rozdzielni 110 kV w stacji Klikowa.
• Metody regulacji napięcia sv głębi sieci SN na przykładzie regulatora „Muchówka” -zwiedzanie obiektu.
Następnie, uczestnicy szkolenia zwiedzili zabytkowy kościółek św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, po czym udali się do Zajazdu „Pod kamieniem” aby tradycyjnie świętować Andrzejki.

21.12.2007 - odbyło się uroczyste, świąteczno-noworoczne posiedzenie Zarządu T O SEP na którym między innymi podsumowano działalność statutową Oddziału w 2007 roku. Sprawozdania złożyli: Prezes Zarządu Władysław Bochenek. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Bolesław Kurowski. Kierownik Ośrodku Szkolenia Zawodowego Anatol Wesołowski. Kierownik Izby Rzeczoznawców Marek Kostrzewski, Zarząd przyjął uchwałę o wykonaniu planu w 2007 r. W dalszej kolejności dyskutowano na temat planu pracy Oddziału w 2008 roku. Zarząd kładzie duży nacisk na aktywizację działania Kół Oddziału SEP, szczególnie w zakresie integrowania członków tych kół poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań czy wycieczek. Zarząd deklaruje daleko idącą pomoc, także finansową dla wszelkich inicjatyw Kół w tym zakresie. W dalszym ciągu priorytetem pozostaje organizacja konferencji i sympozjów naukowo-technicznych.
Podczas posiedzenia Zarządu przyjęto nowych członków zwyczajnych a także kolejnego, szóstego już członka wspierającego jakim jest Spółka AMPLI. W związku z tym w posiedzeniu Zarządu udział wziął Prezes Ampli Waldemar Madura. Zaproszeni zostali także przedstawiciele pozostałych firm-członków wspierających SEP tj.: Dyrektor Naczelny Janusz Onak oraz Dyrektor Dystrybucji Jan Sznajder reprezentujący ENION S A. Zakład Energetyczny Tarnów, Dyrektor Władysław Łabuz reprezentujący Zakłady Azotowe w Tarnówie-Mościcach S.A.. Prezes Zbigniew Piątek - Spółka EnergoMarket ZET. Prezes Mirosław Sępek Firma ELSBUD, Prezes Maciej Kurnik - Spółka Luximex. Ostatnim punktem programu poszerzonego posiedzenia Zarządu były życzenia świąteczno-noworoczne i kolacja koleżeńska.

19.12.2007 r. odbył się w Warszaw ie XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP poświęcony przede wszystkim uchwaleniu zmian w statucie SEP. Zjazd nie przyjął najdalej idących zmian, zaproponowanych przez Komisję Statutową, dotyczących między innymi możliwości zawieszenia przez Zarząd Główny członkowstwa zwyczajnego oraz zawieszenia zarządu oddziału. W związku z tym zmiany w statucie są stosunkowo niewielkie, dotyczą między innymi możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez oddziały.

Wróć do spisu treści