2010 - SEP_OT

Przejdź do treści

2010

Z życia oddziału
Z życia oddziału
 
13 lutego członkowie i sympatycy Stowarzyszenia bawili się na tradycyjnym „balu elektryka”. Jak zwykle cieszył się on dużym zainteresowaniem, sala balowa była wręcz przepełniona gdyż czestniczyło w nim prawie 100 osób.
 
Z inicjatywy T/O SEP przeprowadzono w Muszynie w dniach 14-15.02.2010 r. szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnych. Była okazja do uzupełnienia i uaktualnienia wiedzy jak również do uzyskania uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.
 
W ostatnim czasie przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych Oddziału SEP w budynku NOT- u. a także zakupiono nowe meble i wyposażenie.
 
W dniu 12.lutego 2010 r. w Warszawie zorganizowano kolejną Radę Prezesów SEP podczas której omawiano przede wszystkim przygotowania do Walnego Zjazdu Delegatów w Katowicach.
 
Rok 2010 to rok wyborczy w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Kończy się właśnie czteroletnia kadencja. Przeprowadzone już zostały wybory w kołach podczas których wybrano nowe zarządy i prezesów kół. W dniu 24.03.10 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, które wybierze nowy Zarząd Tarnowskiego Oddziału oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także delegatów na Walny Zjazd Delegatów.
 
W związku z upływem kadencji Zarządu Oddziału SEP w dniu 24.03.2010 r w siedzibie NOT w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału AVZDO/ SEP na którym wybrano nowe władze. Opis WZDO w numerze.
 
W dniu 30.03.2010 r miało miejsce pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału na którym nastąpiło ukonstytuowanie się nowych władz oraz nakreślenie kierunków działania. Powołano także stałe zespoły problemowe. Istotnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie organizacji obchodów 40- lecia istnienia Tarnowskiego Oddziału SEP.
 
29.04.2010r miało miejsce seminarium zorganizowane przez firmę ENSTO, Małopolska Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Tarnowski Oddział SEP na temat linii niepełnoizolowanych w systemie PAS, kabli pełnoizolowanych typu Excel i Axes, żerdzi drewnianych, a także programu komputerowego wspierającego projektowanie linii niskiego napięcia. Udział w seminarium wzięło ok. 50 osób.
 
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu które miało miejsce w dniu 6.05.2010 r przedyskutowano wszystkie problemy związane z organizacją 40-lecia Oddziału. Przyjęto termin uroczystego spotkania na dzień 03.09.2010 r oraz szczegółowy harmonogram prac przygotowawczych. Powołano zespół do; opracowania monografii Oddziału, oraz zespół ds. organizacyjnych.
Dokonano także oceny przygotowań do Tarnowskich Dni Elektryki które odbędą się w dniach 8.06. i 14.06.
 
XVI zebranie Rady Prezesów odbyło się w dniach 7-8.maja w Podlesiach k/Zawiercia. W posiedzeniu udział wzięli Prezesi Oddziałów poprzedniej kadencji oraz nowowybrani Prezesi. Najważniejszymi punktami obrad były;
·        
informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej SEP o aktualnym stanie zgłoszeń kandydatów do władz i organów SEP.
·        
informacja o przebiegu Walnych Zgromadzeń Delegatów Oddziałów i prezentacja prezesów,
·        
prezentacja kandydatów do godności członka honorowego SEP,
·        
sprawozdanie finansowe SEP za rok 2009 oraz przyjęcie opinii Rady Prezesów do sprawozdania finansowego,
·        
sprawy XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SEP - między innymi: omówienie stanu przygotowań, sprawy organizacyjne Zjazdu, program i regulamin obrad, hasło Zjazdu, imprezy towarzyszące.
 
W dniach 09.06 - 13.06.2010 odbyła się wycieczka do SKANDYNAWI. Trasa wycieczki wiodła poprzez elektrownię szczytowo - pompową w Żarnowcu a następnie przez kraje Skandynawii
( Szwecja, Dania) oraz Niemcy. W wycieczce wzięło udział 40 uczestników.
 
W dniach 8 i 15. czerwca 2010 r. zorganizowana została doroczna impreza seminaryjna pod nazwą Tarnowskie Dni Elektryki. Pierwszy dzień TDE miał miejsce w auli PWSZ w Tarnowie a prezentowane referaty dotyczyły między innymi: szerokopasmowych sieci bezprzewodowych, ochronie baz danych, technologii 3D. Za organizacje tego dnia odpowiadało koło nr 4 SEP przy TP S.A.
Drugi dzień tj. 15.06. TDE został zorganizowany przez Koło nr 1 przy ENION S.A. Oddział w Tarnowie. Przedstawione cztery referaty, generalnie dotyczyły zastosowanie takich systemów sterowania oraz urządzeń nowych generacji, które to rozwiązania pozwalają na duże oszczędności energii elektrycznej w układach oświetlenia.
 
W dniach 25-26 czerwca 2010 r. w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach obradował XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP, który odbywa się co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia.
W Zjeździe wzięło udział około trzystu delegatów i zaproszonych gości z całego kraju. W obradach Zjazdu ze strony Tarnowskiego Oddziału uczestniczyli kol. Antoni Maziarka, Władysław Bochenek, Aleksander Gawryał oraz Stanisław Baran.
W przeddzień WZD (w katowickim Teatrze Śląskim) odbyła się konferencja zatytułowana „Nowoczesne technologie w Energetyce” oraz towarzysząca wystawa firm z obszaru elektryk.
25 czerwca 2010r. rozpoczęła się część robocza Zjazdu. Ustępujący prezes SEP, Jerzy Barglik przedstawił „Sprawozdanie Zarządu Głównego SEP z działalności Stowarzyszenia” za mijającą kadencję.
Istotnym punktem zjazdu były wybory nowych władz Stowarzyszenia W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Zjazd wybrał na nowa kadencję 2010 -2014 nowe władze Stowarzyszenia Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy BARGLIK
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowią:
Prezydium ZG SEP:
          mgr inż. Jerzy SZASTAŁŁO         - wiceprezes SEP, skarbnik
          mgr inż. Andrzej BOROŃ            - wiceprezes SEP
          dr inż. Jan STRZAŁKA                - wiceprezes SEP
          mgr inż. Stefan GRANATOWICZ  - członek prezydium ZG SEP
           
Członkowie ZG:
          mgr inż. Jan CHOJECKI
          mgr inż. Janusz JASIONA
          mgr inż. Marek GRZYWACZ
          mgr inż. Eugeniusz KACZMAREK
          mgr inż. Aleksandra KONKLEWSKA
          mgr inż. Krzysztof LIPKO
          mgr inż. Jan MUSIAŁ
          mgr inż. Józefa OKŁADŁO
          mgr inż. Zenon STODOLSKI
          dr inż. Piotr SZYMCZAK
          dr inż. Krzysztof WOLIŃSKI
 
Dziekanem Rady Prezesów /organ opiniodawczy SEP/ został prof. dr hab. inż. Franciszek MOSIŃSKI
 
 
W dniach 14-15 września 2010 r. koło nr 1 SEP zorganizowało dla członków SEP wyjazd szkoleniowo-turystyczny na targi ENERGETAB 2010. Oprócz zwiedzania targów w programie było zwiedzanie zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. zwiedzanie klasztoru OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i spotkanie koleżeńskie w DW „Przodownik” w Ustroniu Śląskim.
 
października 2010 r miały miejsce uroczystości związane z obchodami 40-cia Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Szczegóły wewnątrz numeru.
 
21.09.2010 odbyło się posiedzenie Prezydium którego najważniejszym punktem było przyjęcie informacji o przygotowaniach do obchodów 40-lecia T/O SEP.
9.11.2010r kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału na którym głównymi tematami było sprawozdanie z obchodów 40-lecia T/O SEP oraz założenia do planu pracy na 2011 r.
 
W ostatnim czasie w okolicznościowych wydarzeniach związanych z szeroko pojęta działalnością SEP-u uczestniczyli koledzy z naszego Oddziału:
          15.09.2010r Aleksander Gawryał w obchodach 50-lecia Oddziału SEP w Bielsku Białej
          2.10.2010r Antoni Maziarka w inauguracji roku akademickiego w PWSZ Tarnów,
          9.10.2010r Antoni Maziarka w obchodach 30-lecia Oddziału Krośnieńskiego SEP
          22.10.2010r Antoni Maziarka w pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP w Warszawie.
          29.10.2010r. Antoni Maziarka w uroczystości święta im. Tadeusza
 
W dniu 24.11.2010 zorganizowane zostało szkolenie w zakresie „Zabezpieczenia szyn w rozdzielniach ŚN przed skutkami zwarć” oraz „Koncepcja rozproszonej automatyki wewnątrzsieciowej”.
 
Koło nr 3 SEP przy Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach wspólnie z SITPCh zorganizowało w dniu 8.12.2010 r konferencje nt. Techniki przeciwwybuchowej.
 
W dniach od 13.12.2010 do 14.12.2010 roku w Muszynie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jaga” odbyło się szkolenie w zakresie kwalifikacji energetycznych dla członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziale SEP i przy ENION S.A. Oddział w Tarnowie. Celem szkolenia było przypomnienie i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z działalnością Komisji Kwalifikacyjnych.
 
21.12.2010        r. miało miejsce uroczyste świąteczno-noworoczne posiedzenie
Zarządu Tarnowskiego Oddziału. W obradach wzięli udział oprócz członków Zarządu także:
-           Przewodniczący wszystkich Kól SEP,
-           Przedstawiciele Firm-Członków Wspierających SEP.
Tematem posiedzenia było przede wszystkim informacja o wydarzeniach w Oddziale w okresie mijającego roku oraz przedstawienie planu pracy na 2011 r.
Wróć do spisu treści