2012 - SEP_OT

Przejdź do treści

2012

Z życia oddziału
Z życia oddziału

W dniu 18.02.2012 r. w Sali Błękitnej przy ul. Lwowskiej odbył się tradycyjny już Bal Elektryka na którym bawiło się ok. 90 członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

2-3.03.2012r. w Kaliszu zostało zorganizowane kolejne ósme posiedzenie Rady Prezesów w którym uczestniczył kol. Antoni Maziarka. Na spotkaniu poruszono tematy:
przegląd wszystkich porozumień zawartych ZG SEP z podmiotami zewnętrznymi i ich analiza, sprawy działalności agend gospodarczych działających przy SEP tj: Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP /COSIW/, Biura Badawczego ds. Jakości SEP /BBJ/, Biura Studiów i Analiz SEP oraz Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego, umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami wykonującymi prace na rzecz naszego Stowarzyszenia.

22.marca 2012 r. w Sali Niebieskiej przy ul. Lwowskiej miało miejsce doroczne seminarium pn. „Spotkania elektroinstalacyjne”.
Wygłoszone zostały cztery referaty:
• „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach niskiego napięcia” zprezentowany przez Wiesława Cicha, „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach wysokiego napięcia” wygłoszone przez Antoniego Maziarkę,
• „Zmiana ustawy Prawo Energetyczne w aspekcie posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem, przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci” - przez Jana Kozioła oraz
• „Uwarunkowania formalno - prawne funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych oraz uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych” - zagadnienia wybrane i przedstawione przez Marka Lejkę.
• Zaprezentowały się także dwie firmy tj: ANMAR S.j. COOPER CEAG oraz firma ELTECH, które przedstawiły swoje oferty.
Seminarium było także skierowane do członków Komisji Kwalifikacyjnych poszerzające wiedzy na temat umocowań prawnych i funkcjonowania Komisji.
W seminarium wzięło udział ok. 60 osób.

11. kwietnia 2012 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, w programie którego głównym punktem było sprawozdanie z działalności Oddziału w roku 2011. Po dyskusji zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z pracy Zarządu.

1. czerwca 2012 r Koło nr 1 obchodziło 60-lecie powstania Koła. W ramach obchodów zorganizowano wycieczkę do elektrowni solarnej w Wierzchosławicach a następnie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości w Domu Weselnym w Ładnej, na którym referat okolicznościowy wygłosił Prezes Koła nr 1 kol. Andrzej Liwo.

Od 11-go do 15-go maja 2012 r została zorganizowana wycieczka na Ukrainę. We Lwowie uczestnicy zwiedzili między innymi: Cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich, starówkę Lwowa, Katedrę Łacińską, Katedrę Ormiańską a w Teatrze Wielkim wzięli udział w spektaklu operowym pt. „Skradzione szczęście” Iwana Franko. W Berdyczowie zwiedzono Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej oraz kościół św. Barbary. Kolejnym etapem wycieczki był Kijów gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli: Złotą Bramę, Sobór św. Włodzimierza, Majdan Niezależności - główny plac miasta, górę św. Włodzimierza, Ławrę Kijowsko - Pieczerska, pomnik Matki Ojczyzny i Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Sofie Kijowską - prawosławny monastyr, Michajłowski Monastyr i Stadion Olimpijski na którym odbyły się mecze EURO 2012. W programie został zrealizowany także rejs statkiem po Dnieprze. W wycieczce wzięło udział 49 osób.

05-06. czerwca 2012 jak co roku, zorganizowano imprezę seminaryjną pod nazwą Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/.
W pierwszym dniu w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mickiewicza 8 wygłoszono referaty o tematyce:
1. Lampy indukcyjne - wielki powrót, czy zastąpią obecnie stosowane źródła światła - Grzegorz Biel Pro Light
2. Kompatybilność elektromagnetyczna w praktyce - Zbigniew Słowik
3. Fotowoltaika w zastosowaniach praktycznych - panele fotowoltaiczne - Łukasz Świątek GEORYT SOLAR farma fotowoltaiczna - Marcin Wasa ENERGIA WIERZCHOSŁAWICE Sp. z o.o.
4. Bezprzewodowe sieci sensorowe - Ryszard Wiatr z PWSZ
W trakcie tego spotkania wręczone zostały nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu na najlepszą prace dyplomową PWSZ, który podobnie jak w poprzednich latach zorganizował i był fundatorem nagród Tarnowski Oddział SEP.
Drugi dzień TDE odbyło się w Sali Niebieskiej TAURON SA Oddział w Tarnowie przy ul Lwowskiej. W dniu tym zaprezentowane zostały:
1. Odnawialne źródła energii(OZE) - stan obecny, tendencje rozwojowe - dr inż. Mariusz Filipowicz z AGH Kraków
2. Wykorzystane biogazu na przykładzie generatora pracującego w Tarnowie - Marcin Szymczyk TAURON Dystrybucja SA
3. Spalarnia odpadów komunalnych w Tarnowie - Leszek Cichy - MPEC Tarnów
4. 5.Panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe dla każdego - Marcin J.Dąbrowski - Fluoresave Sp.z o.o.
W sumie w obu dniach TDE udział wzięło ok. 100 osób.

12-13. września 2012r Koło nr 1 SEP zorganizowało wycieczkę na targi branży elektroenergetycznej ENERGETAB w Bielsku Białej. W programie wycieczki było także zwiedzanie zamku w Pszczynie i Niepołomicach a także zwiedzanie Ustronia. W wycieczce udział wzięło 27 osób.

Od 11-go do 13-go października 2012r. w Gdańsku miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Prezesów SEP, w którym udział wziął udział kol. Antoni Maziarka. Głównymi tematami Posiedzenia były: założenia do budżetu SEP na 2013r., nowelizacja Instrukcji finansowej SEP, przygotowania do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Szczecinie, przygotowania do II Kongresu Elektryki Polskiej, przygotowania do 100-lecia SEP. Uczestnicy posiedzenia wzięli także udział w uroczystych obchodach jubileuszu 80-lecia SEP na Wybrzeżu oraz XXXVII Gdańskich Dniach Elektryki.

22. listopada 2012 r. w Sali Niebieskiej przy ul. Lwowskiej miało miejsce doroczne jesienne seminarium pn. Bezpieczeństwo pracy instalacji niskiego napięcia.
W trakcie konferencji zostały wygłoszone referaty: „Monitoring stanu izolacji” wygłoszony przez p. Rafała Kuca z firmy PRO-MAC, „Pomiary parametrów instalacji niskiego napięcia” wygłoszony przez p. Andrzeja Grymek z firmy Sonel Świdnik, „Ochrona przepięciowa w instalacjach niskiego napięcia” przedstawiony przez p. Józefa Żabę z firmy DEHN Polska.

05.grudnia 2012 r. odbyła się XIII Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem której, współorganizatorem był Tarnowski Oddział SEP. Zagadnienia poruszane na konferencji to:
• Zagadnienia eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach Ex.
• Zastosowanie i wdrożenie różnych rodzajów ochrony przeciwwybuchowej.
• Zarządzanie ryzykiem w zakładach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie wybuchowe.

20.grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Tarnowskiego Oddziału na którym, oprócz Zarządu byli między innymi obecni Przewodniczący Kół SEP. W trakcie spotkania uchwalono plan pracy oraz budżet na 2013 r.


Wróć do spisu treści