2014 - SEP_OT

Przejdź do treści

2014

Z życia oddziału
Z życia oddziału

15.lutego 2014 w salach restauracji Bristol został zorganizowana dla członków i sympatyków SEP doroczna impreza pod nazwą Bal Elektryków w której uczestniczyło ok. 100 osób.

18.lutego 2014 r odbyło Walne Zgromadzeni Delegatów Oddziału na którym wybrano nowe władze Oddziału.
W obradach WZDO wzięło udział 53 delegatów na 62 wybranych w Kołach SEP. Zadaniem WZDO było wybranie nowych władz Oddziału oraz wytyczyć kierunki działania na nową kadencje 2014-2018 r. W obradach uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego SEP v-ce Prezes SEP kol. Jan Strzałka.

27.02.2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału SEP w nowym składzie osobowym na którym uchwalono skład Prezydium Zarządu Oddziału oraz składy wszystkich zespołów tematycznych, które zostały powołane dla wypełnianie działań statutowych Oddziału. Obszerne informacje na ten temat znajdują się wewnątrz numeru.

13.03.2014r. w Warszawie odbyło się seminarium pn. „Aktualne problemy powoływania i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w SEP”.
W spotkaniu ze strony Tarnowskiego Oddziału SEP uczestniczył kol. Andrzej Jaglarz - Przewodniczący Rady Nadzorczej nad Komisjami Kwalifikacyjnymi. Główny referat wygłosił przedstawiciel Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki na temat „ Doświadczenia wdrożeniowe przepisów dotyczących BHP przy urządzeniach energetycznych”. Obecnie działa przy SEP zespół który przygotowuje propozycje zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Przedstawiciel URE omówił zmiany dotyczące powoływania Komisji Kwalifikacyjnych. Od tego roku powoływania Komisji Kwalifikacyjnych będzie dokonywane przez Terenowy Oddział URE w Gdańsku. W dyskusji wielu uczestników wskazało potrzebę wprowadzenia możliwości dokonywania przez Komisje Kwalifikacyjne ograniczania zakresu przyznawanych uprawnień w ramach poszczególnych punktów określonych w Rozporządzeniu.

26.03.2014r.w Sali Konferencyjnej Tauron SA Oddział w Tarnowie miało miejsce Seminarium wiosenne pn. „ Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN i SN w trakcie którego referaty wygłosili:
- Marcin Szymczyk z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie na temat ochrony przeciwporażeniowej na urządzeniach niskiego i średniego napięcia w oparciu o obowiązujące instrukcje w TAURON Dystrybucja S.A.
- dr inż. Witold Hoppel reprezentujący Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej na temat dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w sieciach SN i nN w świetle aktualnych norm.
- Stanisław Kuropatwa z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie „Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa i przepięciowa. Uziemienia robocze, ochronne i odgromowe stacji SN/nN, sieci nN, pomiary i poprawa rezystancji uziemień”.
Ostatnim akcentem Seminarium było wystąpienie przedstawiciela firmy SONEL S.A., na temat wykorzystania przyrządów pomiarowych do badań skuteczności ochrony przed porażeniem zgodnie z instrukcjami TAURON Dystrybucja S.A.
Po zakończeniu Seminarium odbyło się spotkanie robocze obu Komisji Kwalifikacyjnych /KK/ w pełnym składzie. Tematem spotkania była struktura organizacyjna Ośrodka Szkolenia przy Oddziale SEP /szczegóły wewnątrz numeru/ oraz przydzielenie zadań statutowych niektórym członkom KK.

23.04.2014r odbyło się spotkanie zespołów roboczych ds. organizacji Tarnowskich Dni Elektryki pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału SEP Aleksandra Gawryała.

9.05.2014w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Rady Prezesów SEP, którego głównymi punktami były:
- prezentacja nowybranych prezesów Oddziałów SEP w kadencji 2014-2018,
- informacja o aktualnym stanie bazy danych członków SEP oraz o liczbie wydanych legitymacji członkowskich,
- polityka SEP w zakresie ochrony danych osobowych,
- informacja o przygotowaniach do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP,
- informacja o przygotowaniach do II Kongresu Elektryki Polskiej,
- prezentacje kandydatów do władz SEP,
- Sprawy różne, w tym kalendarz imprez 2014 roku.

W maju dobiegła końca kolejna edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową studentów PWSZ natomiast w czerwcu Rady Pedagogiczne średnich szkół technicznych regionu tarnowskiego zgłosiły swoich kandydatów do nagrody im. Jana Szczepanika w konkursie na najlepszego ucznia tych szkół, którą kolejną edycję z ramienia Zarządu Oddziału organizował kol. Grzegorz Bosowski.

20.05 -21.05. Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/
W PWSZ w l-wszym dniu miała miejsce podniosła uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, reprezentowanego przez Dyrektora i Założyciela, ks. prof. Michała Hellera a Oddziałem SEP reprezentowanego przez Prezesa Oddziału Antoniego Maziarkę.
Istotnym punktem TDE było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursów na najlepszą pracę dyplomową i najlepszego ucznia.
W dalszej część TDE wygłoszono referaty o charakterze ściśle technicznym oraz popularnonaukowym cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem.
Drugi dzień TDE, który został zorganizowany w sali konferencyjnej TAURON SA Oddział w Tarnowie zdominowany został tematyką dotyczącą nowoczesnej diagnostyki urządzeń w energetyce.
W sumie w TDE wygłoszono dziesięć referatów, których wysłuchało około 130 słuchaczy. Organizatorami TDE z ramienia Zarządu byli jak co roku kol. Adam Dychtoń i Zbigniew Papuga.

W dniach 18.06. do 22.06. dla członków Tarnowskiego Oddziału SEP została zorganizowana techniczno-krajoznawcza wycieczka do Austrii. Zwiedzono między innymi kopalnie soli k. Salzburga w miejscowości Hellein, elektrownię wodną w Kaprun, lodowiec Grossglockner, wodospad Krimml a także Księstwo Lichtenstain oraz Czeskie Budziejowice. Ilość uczestników 39.

02.9.odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału SEP. Głównymi punktami obrad było przyjęcie uchwał w sprawie:
- treści tablicy pamiątkowej upamiętniającą prof. Romana Dzieślewskiego, a także ramowego programu uroczystości związanego z odsłonięciem tej tablicy,
- zorganizowania i sfinansowania szkolenia i egzaminów dla Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Tarnowskim Oddziale,
- kształtu monografii na 45-lecie Tarnowskiego Oddziału SEP,
- finansowania udziału studentów PWSZ w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Gdańsku,
oraz informacji o:
- przygotowaniach do seminarium „Energetyka przemysłowa” organizowanego przez koło nr 3 przy Grupie Azoty,
- zbierania przez Oddziałową Komisję Historyczną materiałów do monografii Oddziału.
17.9.- 18.09. jak co roku koło nr 1 SEP zorganizowało dla członków Oddziału SEP wycieczkę na targi ENERGETAB w Bielsku Białej. Oprócz zwiedzania Targów dodatkową atrakcją wycieczki była wizyta w fabryce FIATA w Tychach oraz zwiedzanie Cieszyna w tym zabytkowej ale czynnej drukarni. W wycieczce uczestniczyło 30 osób.

27.9. w Warszawie odbyło się ll-gie w tej kadencji posiedzenie Rady Prezesów.
Na posiedzeniu poruszono miedzy innymi następujące tematy:
- kierunki działalności Rady Prezesów w kadencji 2014 -2018,
- powołano zespoły problemowe,
- przekazano informacje nt. II Kongresu Elektryki Polskiej,
- przedstawiono założenia do budżetu SEP na 2015 r.,
- w związku tym, że od 19 lat składki członków zwyczajnych nie były zmieniane Zarząd SEP zarekomendował Radzie Prezesów podniesienie składek członkowskich. Po długiej i burzliwej dyskusji RP zgodziła się z przedstawioną argumentacją i przyjęła uchwałę o podniesieniu wysokości składek na 10 zł i 3 zł /składka ulgowa/ na miesiąc,
- przedstawiono informację o stanie przygotowań do XVI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Gdańsku.

9.10. koło nr 3 przy Grupie Azoty zorganizowało seminarium „Energetyka Przemysłowa". Wygłoszono 5 referatów oraz zwiedzono niektóre wydziały Grupy Azoty. W seminarium uczestniczyło ok. 60 słuchaczy. Głównym organizatorem seminarium był kol. Roman Kuczek.

23-26.10. w Gdańsku odbyły się XVI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka /ODMĘ/. Z Tarnowskiego Oddziału SEP w ODMĘ uczestniczyło dwóch studentów z PWSZ.

Wróć do spisu treści