2016 - SEP_OT

Przejdź do treści

2016

Z życia oddziału
10-11.12.2016r. (sobota-niedziela) SEP OT zorganizował wyjazd techniczny z tematem przewodnim
"Z dawną techniką na TY" od zamku na Wawelu do Kopalni Soli Bochnia.===========================================================================
06.12.2016r. (czwartek)
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało Konferencji Naukowo-Techniczną: „Techniki Przeciwwybuchowe i Zarządzanie Bezpieczeństwem” , która odbyła się w Tarnowie Hotel Cristal Park - SALA KONFERENCYJNA „DWÓR MODRZEWIOWY”.


Program spotkania:
•  2014/34/UE – Nowa Dyrektywa ATEX
•  Formalnoprawne aspekty wprowadzenia dyrektywy ATEX USER
•  Nowa Dyrektywa SEVESO III
•  Zabezpieczenia urządzeń krytycznych na oddziaływanie temperatury do 1200C
•  Detekcja zagrożeń w atmosferach gazowych i pyłowych w przemyśle
•  Oświetlenie LED – perspektywa rozwoju systemów oświetleniowych
•  Autonomiczny system efektywnej eksploatacji urządzeń – Inspector Ex
•  Wdrożenia systemów bezpieczeństwa - TSCom w przemyśle
•  Integralność oceny i zarządzania ryzykiem w różnych aspektach działania firmy chemicznej
•  Systemy pomiarowe i bezpieczeństwa w aplikacjach zbiornikowych
• Specjalistyczne pokrowce termoizolacyjne oraz innowacyjne systemy grzewcze wdrożone na instalacjach przemysłowych

===========================================================================

20.10.2016r. (czwartek)
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję ,,Energetyka Przemysłowa ‘’, która odbyła się w sali Restauracji Kasyno godź. 9.00 w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat seminarium►plakat

Na koniec seminarium KOŁO ZA zostało zaproszone przez przedstawicieli Firmy ZPUE Koronea do zwiedzenia siedzibi oraz Zakładu  Produkcjnego w Włoszczowej.
Przedstawiciele ZPUE udostępnili do zwiedzania zakład produkcji:
- rozdzielni SN w izolacji SF6,
- rozdzielni nN,
- blacharnii,
- odlewania wirowego słupów,
- zakład odlewania prefabrykatów stacji SN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman Kuczek
Prezes SEP przy Grupie Azoty S.A.

Pragnę podziękować za tak liczny udział w konferencji - „ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA”", która odbyła się w Tarnowie-Mościcach  dnia 20 października 2016r.   Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Wielką satysfakcją było również obserwowanie Państwa zainteresowania przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mam nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte przez Państwa w czasie konferencji okażą się cenne i pożyteczne, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem, czy też kontynuacją współpracy . Poza wyrażeniem słów podziękowania poniżej  przedstawiam  streszczenie tematów oraz zdjęcia z Konferencji, zapraszając jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.
Tematy  konferencji ;

Referat nt. „Telekomunikacja głosowa w Grupie Azoty S.A.”.

Telekomunikacja głosowa jest związana z Zakładami Azotowymi w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty S.A.) od początku istnienia tej firmy, czyli jej historia liczy prawie 90 lat. Zanim ruszyły procesy produkcyjne, najpierw uruchomiono elektrownię i jednocześnie, choć zapewne w ograniczonym zakresie, łączność telefoniczną.
Obecnie tą dziedziną zajmuje się Zespół Telekomunikacji, który do 2001 r. funkcjonował w strukturach Zakładu Elektrycznego jako Wydział Łączności a później został włączony do Działu Informatyki (obecnie Biuro Teleinformatyki). Obszary naszej działalności to:
• dostarczanie usług telefonii stacjonarnej w sieci lokalnej (własna centrala)
• pośrednictwo w dostępie do sieci operatorów publicznych
• zarządzanie telefonami komórkowymi
• emisja programów radiowęzła zakładowego
• nadzorowanie sieci radiotelefonicznej
Telefonia
Jeszcze w latach 30-tych ub. wieku uruchomiono centralę Siemens o pojemności 320 NN, która po II wojnie światowej została rozbudowana o centralę typu Strowger. Ponieważ zapotrzebowanie na nowe linie telefoniczne rosło, w 1960 r. zakupiono nową centralę tego typu o pojemności 2500 NN, powiększoną wkrótce do 3000 NN, którą zainstalowano w nowo powstałym specjalnie na ten cel budynku. W 1995 r. zakończyła się era central elektromechanicznych - pracę rozpoczęła cyfrowa centrala Ericsson MD-110 o pojemności 2500 NN. Główne cechy, które odróżniały ją od poprzednich to:
• cyfrowe pole komutacyjne
• modułowa i rozproszona architektura
• komputerowy system sterowania
Centrala MD-110 przeszła kilka modyfikacji (tzw. upgrade'ów) systemu, dzięki czemu mimo upływu ponad 20 lat zachowała zdolność adaptacji do nowych usług, w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii w telekomunikacji. Ostatnie lata to udane testy i pierwsze wdrożenia telefonii internetowej (VoIP), która w niedalekiej przyszłości zastąpi tradycyjną telefonię TDM.
Radiowęzeł
Istotnym elementem telekomunikacji głosowej od wielu lat jest radiowęzeł zakładowy, emitujący kilka razy dziennie własny program w lokalnej sieci kablowej. Pierwsze audycje były nadawane już w 1948 roku, natomiast 2 lata później powstało oficjalnie Zakładowe Studio Radiowe, dysponujące wzmacniaczami o łącznej mocy 800 W, powiększonej 5 lat później do 1200 W. W 1960 r. radiowęzeł przeniesiono wraz z centralą telefoniczną do nowego budynku, dzięki czemu powstała profesjonalna amplifikatornia ze wzmacniaczami o łącznej mocy 3500 W, nowe studio oraz zaplecze techniczne. Obecnie radiowęzeł obsługuje ponad tysiąc niezależnych punktów głośnikowych a wzmacniacze lampowe, mimo że działają od ponad pół wieku, wciąż skutecznie sprawdzają się w warunkach przemysłowych. Ze względu jednak na kończący się zapas lamp mocy i stan techniczny transformatorów planujemy zastąpienie ich wkrótce wzmacniaczami tranzystorowymi.
Łączność bezprzewodowa
Historycznie pierwszymi środkami łączności bezprzewodowej na terenie Firmy i w najbliższym otoczeniu były radiotelefony analogowe (pasmo VHF) a po uruchomieniu w 1995 r. centrali Ericsson MD-110 także cyfrowe terminale DECT o niewielkim zasięgu. W latach 90-tych ubiegłego wieku zaczęły pojawiać się pierwsze analogowe telefony komórkowe Centertel, które już kilka lat później zostały skutecznie wyparte przez dynamicznie rozwijające się cyfrowe urządzenia GSM. Obecnie telefony komórkowe (a w zasadzie smartfony) zdominowały łączność bezprzewodową w takim stopniu, że udział pozostałych technologii jest niewielki.
Tendencje
Od kilku lat obserwujemy malejącą ilość i czas połączeń w stacjonarnej sieci telefonicznej, dynamicznie wzrasta natomiast ruch generowany przez urządzenia sieci komórkowych. Co ciekawe, sumaryczny czas połączeń telefonicznych nie rośnie. Po części jest to skutek malejącego zatrudnienia, jednak główna przyczyna to przeniesienie aktywności pracowników w inne dziedziny komunikacji: SMS, MMS i przede wszystkim transmisja danych, która od kilku lat rośnie niezwykle dynamicznie. Przypuszczać należy, że ta tendencja utrzyma się w najbliższych latach. W podobnej perspektywie zakładamy, że ze względu na oszczędne gospodarowanie pasmem częstotliwości radiowych analogowa radiotelefonia zostanie całkowicie zastąpiona technologią cyfrową (DMR).
Osoby
Na koniec warto zapamiętać kilka nazwisk długoletnich kierowników Wydziału Łączności, którzy szczególnie zasłużyli się dla rozwoju telekomunikacji w Zakładach Azotowych w Tarnowie: Antoni Lasota, Bogusław Sak i Marek Pasternak.

mgr inż. Jacek Podosek, Grupa Azoty S.A.

Referat nt. „Narzędzia i środki ochrony indywidualnej do bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”.

Narzędzia i Środki Ochrony Indywidualnej do Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Energetycznych.
W prezentacji zostały omówione zagrożenia związane z działaniem łuku elektrycznego. Wytłumaczono metodę badania środków ochrony indywidualnej przed termicznym działaniem łuku elektrycznego (metoda badania BOX TEST oraz ATPV). Omówiono różnice konstrukcyjne narzędzi izolowanych oraz izolacyjnych produkowanych zgodnie z norma EN 60900:2012
Możliwości, które niesie zastosowanie technologii Prac Pod Napięciem umożliwia nam wykonanie konserwacji, naprawy urządzeń elektroenergetycznych bez konieczności pozbawiania odbiory (procesu produkcyjnego) zasilania energia elektryczną. Technologie umożliwiają np:
- wymianę szyn oraz podstaw BM z zastosowaniem Przenośnego Rozłącznika Bocznikującego,
- czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem do 36 kV,

mgr inż. Sebastian Mania, Doradca Techniczny HUBIX Sp. z o.o.

Referat nt. „Zagadnienia techniczne i ekonomiczne w kontekście wymiany transformatorów”.
Aktualnie w przepisach krajowych brak jest obligatoryjnych wytycznych dotyczących dopuszczalnych poziomów strat w transformatorach wprowadzonych na rynek w minionych latach i będących aktualnie w eksploatacji. Transformatory te, wykonane wg obowiązujących w minionych latach przepisów i wytycznych, mogą być – w myśl obecnie obowiązujących przepisów – nadal eksploatowane, dopóki czynniki strategiczne, ekonomiczne, techniczne, ekologiczne lub inne nie zadecydują o potrzebie ich wymiany.  W ramach prawodawstwa Unii Europejskiej wprowadzane są w ostatnich latach nowe, zaostrzone wymagania mające spowodować zmniejszenie zużycia i strat energii elektrycznej przez nowe urządzenia wprowadzane na rynek. Powyższe uregulowania wydawane są w postaci Dyrektyw (tzw. dyrektywy efektywnościowe) oraz Rozporządzeń wykonawczych, które mają charakter obligatoryjny dla wszystkich państw członkowskich UE.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy’ odnosi się do transformatorów energetycznych wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej po 30 czerwca 2015 i dotyczy energetycznych transformatorów olejowych oraz transformatorów suchych o minimalnej mocy znamionowej 1 kVA, wykorzystywanych w sieciach dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej oraz w zastosowaniach przemysłowych. Głównym celem rozporządzenia jest m.in. zmniejszenie maksymalnych strat jałowych nowych transformatorów, wprowadzanych na rynek.
Główne czynniki wpływające na degradację stanu technicznego transformatora to starzenie się materiałów, wzrost zawartości wilgoci w oleju i materiałach izolacyjnych, zanieczyszczenie układu izolacyjnego, poluzowanie się uzwojeń, często połączone z przemieszczeniem elementów izolacyjnych na skutek przebytych zwarć, przegrzania, zużycie mechaniczne styków przełącznika zaczepów pod obciążeniem.
Korzyści wynikające z niższych strat nowych transformatorów
Dla 30 zbadanych transformatorów wyniki pomiarów wykazały, że straty obecnie pracujących w badanym Przedsiębiorstwie i wstępnie wytypowanych do wymiany transformatorów stanowią od 58% do 147% strat znamionowych. Jako wartość odniesienia do obliczeń różnicy strat przyjęto średnioroczne straty za 2015 rok z uwzględnieniem różnego obciążenia w poszczególnych miesiącach. W związku z tym, że błąd pomiary wynosi 4% w obliczeniach uwzględniono wyniki pomiarów. Straty dla nowych transformatorów obliczono na podstawie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 548/2014 (opisanego w p. 2.3). W przypadku wymiany transformatora na większy lub mniejszy obciążenie odpowiednio skorygowano. Roczne obniżenie strat dla przebadanych transformatorów zawiera się w granicach od 15 do 24 MWh/rok, co przekłada się na oszczędności rzędu 3720 do 5950 PLN rocznie (przyjmując koszt energii elektrycznej na poziomie 248 PLN/MWh w 2018 roku).
Wykres 1. Straty transformatorów
• Obecnie pracujący transformator, 1000 kVA (AZOT 3), rok produkcji  1963, wiek 53 lata – wykres czerwony
• Nowy transformator olejowy, 3 fazowy, Typ Minera, 1000 kVA – wykres zielony
Straty zostały przedstawione na podstawie tabliczek znamionowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz oferty.
mgr inż. Janusz Słowik, Grupa Azoty S.A.http://wsx5customurl.com09.06.2016r. (czwartek)
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję ,, Innowacyjne rozwiązania w Energetyce Przemysłowej ‘’,
która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat seminarium►plakat
 
Wyjazd techniczny CERN Szwajcaria 2016 O/T SEP.  (Notka z podróży 20-27 maja 2016 r.)
 
 
Podstawowy program wyjazdu zakładał zapoznanie się z trzema zagadnieniami technicznymi  w obszarach
tematycznie związanych z badaniem zjawisk fizyki i zachowaniem cząstek, hydroenergetyką oraz motoryzacją.
Miejsca, które stały się celem naszej podróży, zlokalizowane były w trzech krajach i miastach europejskich.
Dojazd i zapoznanie się z działalnością instytucji oraz  prowadzonymi przez nie badaniami i procesami zajęły
kilka dni. Trasa naszej podróży transportem samochodowym wynosiła ponad 4000 km. Pomysł na kierunek
wyjazdu w ubiegłym roku podsunął Kolega Jerzy Łacny przy rozmowach prowadzonych w trakcie poznawania
sieci przesyłowych elektrowni w Gruzji – jego syn Łukasz jest zatrudniony w Europejskiej Organizacji Badań
Jądrowych CERN w Genewie.
 

Program wyjazdu obejmował następujące zagadnienia:
 

1        Badania naukowe prowadzone w Ośrodku CERN w Genewie, zapoznanie z budową urządzeń i procesy
         prowadzone w Instytucie, w szczególności w obszarze badania cząstek przy użyciu Wielkiego
         Zderzacza Hadronów (i, jak się okazało na miejscu, kilku małych też).
 
2        Sposób wykorzystania potencjału energetycznego gromadzonego w formie śniegu, lodu i wody na stokach
         alpejskich szczytów, w jeziorach i sztucznych zaporach wodnych na przykładzie zespołu zapór w
         miejscowości Barrage d’Emosson.
 
3        Poznanie innowacyjnych rozwiązań i technologii wdrażanych w Fabryce BMW w miejscowości Dingolfing,
         w tym obserwacja udziału robotów w procesie przygotowania i montażu samochodów osobowych na
         linii produkcyjnej.

 
            
 
Grupa SEP O/Tarnowski w trakcie wykładu w Ośrodku CERN w Genewie, 24.05.2016 r.
 
 
          
 W trakcie zwiedzania obiektów produkcyjnych firmy  BMW w Dingolfing,
 
26.05.2016 r.
 
 
Oprócz tego  korzystając, iż w pobliżu trasy przejazdu znajdowały się inne ciekawe miejsca i atrakcje związane z
wydarzeniami o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym, lub miejsca z bogatą architekturą, historią,
atrakcje geograficzne i przyrodnicze  staraliśmy się je zobaczyć oraz poznać i nie obyło się to bez dodatkowych
wrażeń. Alpejskie serpentyny i wizyta na „Dachu Europy” dostarczyły nam niezapomnianych emocji, zaś pobyt w
Alpejskim Sanktuarium Maryjnym był inspirującym przeżyciem natury duchowej.  

 
Odwiedziliśmy:
 

- Strasburg – stare, malownicze i pełne kanałów oraz wąskich uliczek miasto z olbrzymią Katedrą. W mieście
jest także dzielnica Instytucji Europejskich, i w szczególności wart   zwiedzenia zespół budynków Dzielnicy
Europejskiej z okazałym Parlamentem Europejskim;

 
- dwa miasta olimpijskie: Garmisch Partenkirchen ze skoczniami narciarskimi, w tym Grose Olimpiaschanze,
na której corocznie odbywają się zawody w ramach Turnieju Czterech Skoczni; oraz Chamonix – Mont Blanc
znane we  Francji jako uroczy górski kurort i centrum sportów wysokogórskich;
 
- Spojrzeliśmy na naszą Europę ze szczytu Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.) w masywie  Mont Blanc;

 
 

Nasz Senior Kolega Kazimierz Danko na szczycie Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.) w masywie  Mont Blanc.
- Zaliczyliśmy karkołomny podjazd i zjazd autokarem na wysokość 1800 metrów pod zaporę wodną na rzece
Drancy w miejscowości Barrage d’Emosson, a także przejazd przez przełęcz  Forclaz do Martigny;

 
- Zwiedziliśmy zamek Neuschwanstein Ludwika  II Bawarskiego, będący inspiracją  bajkowego świata kreskówek
Walta Disneya;

 
- Odpoczywaliśmy we francuskiej Wenecji i miasteczku Annecy  oraz w Montreux nad Jeziorem Genewskim
przy pomniku  Freddiego Mercury, zwiedzając przy okazji muzeum pamiątek po artyście;

 
- Pielgrzymowaliśmy do Alpejskiego Sanktuariom Maryjnego w La Salette. Te atrakcje i doskonała atmosfera
wśród uczestników wyjazdu pozwoliła na realizację bardzo bogatego i  wymagającego programu, gdzie pobudka
była wczesnym rankiem - śniadania serwowano od godz. 6:30 - a na kolację często dojeżdżaliśmy w okolicach
północy.

 
W zwiedzanych obiektach osoby obsługujące naszą ponad 40-osobową grupę podkreślały niezwykłe
zainteresowanie i zaangażowanie naszych Koleżanek i Kolegów w trakcie prezentacji i zwiedzania Instytutu,
bardzo głębokie i przemyślane pytania, które niejednokrotnie ze względu na szczegółowość omawianych
zjawisk i zagadnień wprowadzały w zakłopotanie prelegentów i konieczność uzyskania przez nich dodatkowych
informacji od specjalistów z Instytutu   z danej dziedziny. Nasze Koleżanki były doskonałymi tłumaczkami
językowymi i służyły nam  wielką pomocą przy rozumieniu wielu technicznych zawiłości podawanych w lokalnych
językach: niemieckim, francuskim, angielskim. W CERN spotkaliśmy się z synem naszego
Kolegi z SEP, doktorantem Politechniki Krakowskiej,
Panem Łukaszem Łacnym, który przedstawił nam zakres badań, jakie prowadzi tutaj w Instytucie jako specjalista
od pomiarów drgań. Pan Łacny  omówił warunki dostępności do Zderzacza Hadronów dla pracowników CERN.

 
Przebojem tego dnia okazał się również samochód osobowy z silnikiem elektrycznym firmy Tesla Motors z USA,
którym, pochwalił się jeden z  oprowadzających - nasz Rodak – pracujący w CERNIE i który w zakresie
technicznym został „rozebrany” przez naszych entuzjastów motoryzacji prawie na części pierwsze.
Z perspektywy moich doświadczeń ostatnich miesięcy – dwutygodniowa podróż do pozaeuropejskiego kraju
przez  Ukrainę w inny kulturowo świat, w którym na granicach spędza się godziny czekając na wizę lub wjazd
do kraju – wielkie uznanie i chwałę należy oddać „Euroentuzjastom”,szczególnie tym pierwszym w okresie
zimnej wojny – np. Robertowi Schumanowi  -  premierowi Francji z lat 50-tych ubiegłego stulecia - za pomysł i
stworzenie możliwości dla naszego europejskiego podróżowania bez granic.
 
W okresie tych kilku wyjazdowych dni przekraczaliśmy granice między różnymi europejskimi krajami 23 razy,
w tym między Francją a Szwajcarią 16 razy. Przejazd nie trwał dłużej niż kilka sekund za wyjątkiem jednego
5-cio minutowego postoju na zakup szwajcarskiej winiety autostradowej.  

 
Gdyby przyjąć obecny czas oczekiwania na odprawę autobusów na granicy polsko - ukraińskiej (tylko 3 autobusy
w kolejce ) ok. 6 godzin w jedną stronę, czas przeznaczony na nasz pobyt 23 - 26 = 180 h, ok. 8 dni,  czas,
który spędziliśmy  czekając na granicach trwałby długo więcej niż nasz cały planowany pobyt.
 
Na szczęście od jakiegoś czasu jesteśmy w Europie i wymiarze personalnym  jesteśmy Europejczykami.
Nie musimy myśleć o wizach, kontrolach granicznych, posiadaniu zaproszeń i potwierdzeń oraz konieczności
posiadania odmiennej waluty w każdym odwiedzanym kraju.

 
Jeszcze raz należą się duże podziękowania dla wszystkich uczestników wyjazdu - Koleżankom i Kolegom - za
dyscyplinę, doskonałą atmosferę i zrozumienie występujących niedogodności, jakie mogą dotykać indywidualnie
poszczególne osoby w trakcie trwania wyjazdu grupowego. Uznanie za podjecie i zrealizowanie ogromnie
napiętego programu wyjazdu przekazujemy również doświadczonemu w tych kierunkach podróży organizatorowi
wyjazdu, Firmie BIS-POL z Jasła. I szczególne podziękowania Pani  Renacie, która była nie tylko doskonałym Pilotem,
ale również  24-godzinną organizatorką i  opiekunką naszej SEP–owskiej grupy w trakcie całej naszej podróży.
 
 
Tarnów, dnia 30.05.2016.
 
 
 
 
 
 
18.05 -19.05.2016r.
Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/
Pierwszy dzień - 18.05.2016 rozpoczęt o godz. 9:00 miejsce: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b - sala konferencyjna „niebieska”
m.in.:"Samochody z napędem elektrycznymw TAURONI. Dynamiczne obciążenie linii 110kV.Punkt zerowy w sieciach SN"

Drugi dzień - 21.05.2015 rozpoczęto o godz. 9:00 miejsce:PWSZ w Tarnowie ul Mickiewicza 8 – Aula C017
m.in.: "Fiński system innowacyjny, Radio RDN nadaje cyfrowo w DAB+, Z miarami i wagami przez stulecia, Zlodowacenia na Ziemi – kosmiczne powiązania, Ograniczniki przepięć ,przekładniki "

Temat seminarium►plakat
12.01.2016r. (wtorek)
Koła SEP przy Tauron Dystrybucja S. A. w Krakowie i w Tarnowie zarganizowały seminarium pt:
Zagadnienia rozbudowy i modernizacji węzłów sieci SN, w aspekcie bezpieczeństwa oraz obserwowalności i sterowalności.
Miejsce seminarium:             Hotelu Junior,  ul. Skotnicka 272, 30-394 Kraków, tel. 12 262 4211

Program seminarium:
10 00- 10 15  Rozpoczęcie konferencji Piotr Podlaszewski ORMAZABAL Polska
10 15-10 45   Powiązania stacji węzłowych SN w KSE, podstawy konstrukcji nowoczesnego systemu stacji kontenerowych w obudowie betonowej Andrzej Warachim ORMAZABAL Polska
10 45-11 25   Wskaźniki i sterowniki telemechaniki w sieci inteligentnej Jakub Papiernik Apator Elkomtech
                      
11 25-11 45   Automatyka i zabezpieczenia w sieci inteligentnej Krzysztof Kalusiński Apator Elkomtech
   
11 45-12 15   Standardy stacji podziemnych SN Piotr Podlaszewski ORMAZABAL Polska
12 15-12 35   Najczęstsze zagrożenia  w  pracy urządzeń  energetycznych  wynikające z czynników zewnętrznych i praktyczne sposoby zabezpieczania Piotr Hetmański Roxtec Poland
12 35-13 15   Łukoochronność aparatury i stacji SN Ryszard Dekarz ORMAZABAL Polska
13 15-13 35   Zagrożenie porażeniem łukiem elektrycznym w instalacjach nn i SN Marek Szadkowski Politechnika Śląska w Gliwicach
13 35-14 00  Dyskusja i zakończenie seminarium

Załączniki: 1, 2, 3.

Wróć do spisu treści