2022 - SEP_OT

Przejdź do treści

2022

Z życia oddziału
================================================================================
2022.06.10
W dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 16 00 w Tarnowie ul. Traugutta 5 (Hotel Cristal Park - Dwór Modrzewiowy odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału.
    Na wstępie zabrał głos Prezes Oddziału Tarnowskiego Janusz Onak który przywitał przedstawiciela Zarządu Głównego SEP, zaproszonych gości oraz wszystkich delegatów.
   Po przywitaniu odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń dla wyróżniających się członków Oddziału. Odznaczenia wręczał Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Zięba oraz kol. Janusz Onak.
    Po uroczystości wręczenia odznaczeń rozpoczęło się zgodnie z Porządkiem Walne Zgromadzenie Oddziału.
 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału /WZO/w dniu 10.06.2022 r.
1.  Otwarcie Zgromadzenia
2.  Wręczenie medali i Odznaczeń
3.  Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza
4.  Przyjęcie porządku obrad
5.  Zatwierdzenie regulaminu obrad
6.  Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
7.  Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału
8.  Dyskusja
9.  Przedstawienie wniosku przez Komisje Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium
       ustępującemu Zarządowi Oddziału
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
11. Uchwalenie składu liczbowego nowego Zarządu
12. Wybór Prezesa Oddziału
13. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
14. Wybór delegatów na WZD
15. Zatwierdzenie zmian w regulaminach ZO i KRO
16. Przerwa
17. Dyskusja i wolne wnioski
18.  Przedstawienie i przyjęcie do realizacji protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
19.  Zakończenie Walnego Zgromadzenia
 
 
Wyniki wyborów:
 
Prezes Oddziału
Janusz Onak
ZARZĄD
Władysław Bochenek
Krzysztof Mikulski
Grażyna Smolińska Wygrzywalska
Jan Sznajder
Roman Kuczek
Agnieszka Lisowska -Lis
Andrzej Wojtanowski
Marek Przebięda
Antoni Maziarka
Bolesław Budzik
Paweł Marek
Grzegorz Bosowski
Władysław Łabuz
Marek Lejko
Andrzej Kieć
KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Liwo
Marcin Szymczyk
Zbigniew Kaput
Ryszard Małek
Mirosław Sępek
SĄD KOLEŻEŃSKI
Adam Dychtoń
Roman Romaniszyn
Marian Strzała
Krzysztof Gajewski
Marek Kostrzyrzewski
DELEGACI NA WZD
Jan Sznajder
Roman Kuczek
================================================================================
Spółka ASE ATEX Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie i  Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w dniu 02.06.2022 (czwartek), zorganizowała seminarium technicznye pt. „Technika w strefach zagrożonych wybuchem”.
Spotkanie odbyło się w Dworku Modrzewiowym przy Hotelu Cristal Park w Tarnowie -Mościcach, ul. R.Traugutta 5 , 33-101 Tarnów, w godzinach od 9.00 do 15.00
Agenda szkolenia:
  • 9.00-9.15  przywitanie gości, prezentacja Grupy ASE (Jacek Ciesielski oraz Tomasz  Dzido) oraz SITPChem Oddział Tarnów (Stanisław Oczkowicz)
  • 9.15-11.00  Akademia Bezpieczeństwa – podstawy dyrektywy ATEX oraz omówienie normy  60079-10-1-2021, prezentacja spółki Eko-Konsult [ prowadzący Rafał  Siejko ]
  • 11.00 – 11.30 przerwa techniczna, sesja pytań i odpowiedzi
  • 11.30  – 12.30  Akustyczne obrazowanie nieszczelności jako efektywna metoda  precyzyjnego wskazywania wycieków z instalacji” – prezentacja kamery  ultradźwiękowej Distran + warsztat na stanowisku testowym [prowadzący  – Sebastian Ziemian ASE ATEX]
  • 12.30  - 13.30 – Wykrywanie wycieków cieczy z instalacji z użyciem przewodów  sensorycznych NVent – prewencyjna ochrona przed zagrożeniem w strefach  wybuchowych  (prowadzący Radosław Plutecki - Nvent)
  • 13.30 – 13.45 – przerwa techniczna, sesja pytań i odpowiedzi
  • 13.45-14.30   - Zagrożenie spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym w strefach Ex –  teoria oraz przykłady ochrony  (prowadzący to Rafał Siejko z  Eko-Konsult)  
  • 14.30 –  rozmowy z zespołem ASE oraz przedstawicielami SITPChem Oddział Tarnów i przedstawicielami SEP.
================================================================================
W dniu 26. maja 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie  Zarządu Koła nr 1 SEP przy TD S.A. wybranego na kadencję 2022 – 2026. Zarząd będzie pracował w składzie:
1.       Grzegorz Bosowski – Prezes
2.       Paweł Bartecki - Sekretarz
3.       Elżbieta Obszarska - Skarbnik
4.       Mariusz Majewski
5.       Mirosław Łucyków
6.       Marcin Szymczyk
7.       Aleksander Gawryał
8.       Krzysztof Mikulski
9.       Andrzej Liwo
10.   Grzegorz Ceglarz
11.   Roman Kozioł
12.   Aneta Lis-Brończyk
Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna Koła przy Kole nr 1, która będzie działać w składzie:
1.       Andrzej Wojtanowski – Przewodniczący
2.       Wiesław Cich – Z-ca Przewodniczącego
3.       Piotr Wardzała – Sekretarz
Ponadto omówiono plan pracy na 2022 r., w którym planuje się zorganizować konferencję  naukową, wyjazd techniczny i spotkanie koleżeńskie.================================================================================
TDE 2022
Serdecznie zapraszamy 17 maja 2022 - wtorek -  do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Tarnowie  Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie ul. Lwowska 7 - 9b - sala konerencyjna "niebieska"  na drugi dzień Tarnowskich Dni Elektryki.
Tematem przewodnim Tarnowskich Dni Elektryki i konferencji będzie temat zwiazany z Fotowoltaiką.
 Zapraszamy!
UWAGA: w związku z wymogami technicznymi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłoszenie grup (np. przesłanie organizatorom listy obecności) oraz wpisu na liście obecności przy wejściu do budynku w dniu konferencji ================================================================================
Mimo trudnych czasów chcemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji popularno-naukowej w tarnowskiej uczelni. 
Tematem przewodnim Tarnowskich Dni Elektryki i konferencji w ramach Święta Uczelni będzie "bezpieczeństwo w technice - technika dla bezpieczeństwa". Pojawią się postaci wynalazców, bezpieczna energia, ciemna energia... Szczegółowy plan poniżej. W załączeniu plakat z programem oraz linkiem do transmisji on-line. 
Zapraszamy!  
GDZIE: Akademia nauk Stosowanych w Tarnowie, aula (sala 017 budynku C, dawniej PWSZ w Tarnowie)
KIEDY: 10 maja 2022 (wtorek) JAK: hybrydowo (stacjonarnie oraz on-line, link na plakacie w PDF) 
      
Program: 
 • 9:00    Otwarcie 9:20    „Niezwykły Jan Szczepanik” - prof. Edward Tutaj, ANS Tarnów;
 • 9.55    „Działania Fundacji im. Jana Szczepanika dla promocji nauki i techniki” - Mieczysław Czosnyka, Prezes Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie;
 • 10.30   „Ciemna Materia i ciemna energia” ks. prof. Tadeusz Pabjan, Copernicus Center, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kraków, UPJPII, WSD Tarnów;
 • 11.00   przerwa, prezentacje na zewnątrz - TAURON - mobilne laboratorium diagnostyki sieci – laboratorium wykrywania uszkodzeń i diagnostyki kabli, agregaty prądotwórcze Sumera Motors, pokaz działania Stacji Okolicznościowej PZK;
 • 11.30   „Agregaty prądotwórcze SUMERA MOTORS, w tym agregaty gazowe i biogazowe” - Michał Sumera, współwłaściciel  SUMERA MOTORS, Andrychów;
 • 12.00   „Wielcy węgierscy wynalazcy i inżynierowie” –  Dr Péter Korzenszky, Dr Gábor Géczi, MATE University Gödöllő , Węgry;
 • 12.30   Konkurs dla uważnych słuchaczy;
 • 12.40   Rozdanie nagród w konkursach prac dyplomowych SEP;
 • 12.50   Rozdanie nagród w konkursie dla uważnych słuchaczy.
Zakończenie 
 

UWAGA: w związku z wymogami technicznymi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłoszenie grup (np. przesłanie organizatorom listy obecności) oraz wpisu na liście obecności przy wejściu do budynku w dniu konferencji  
z wyrazami szacunku Agnieszka Lisowska-Lis Komitet Organizacyjny 


================================================================================
w dniu 28.04.2022 (czwartek) o godz. 15:30  odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału w Hotelu Krzyskim w Tarnowie ul.  Krzyska 52b ( Sala Krzyska).

Porządek posiedzenia Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP
 w dniu 28.04.2022 r.
 1.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2.        Sprawozdanie Prezesa z działalności statutowej Oddziału oraz omówienie wyników
           ekonomicznych za 2021 rok.
3.        Informacja Skarbnika Oddziału dotycząca ilości członków na dzień 31.12.2021 r. oraz
          wielkości wpłaconych składek członkowskich.
4.        Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej  w zakresie oceny
          rocznego sprawozdania finansowego Oddziału oraz oceny działalności i sprawozdania
          Zarządu Oddziału.
5.        Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
6.        Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału za prace w 2021 r. /Uchwała/
7.        Podjęcie uchwały o likwidacji Koła nr 8 przy ZWSE
8.        Omówienie wyników wyborów przeprowadzonych w Kołach Oddziału.
9.        Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału.
   a )    Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres 2018-2022 r.  Sprawozdanie to zostanie
           przedłożone WZDO.
  b)    Uchwalenie propozycji porządku obrad WZDO
  c)    Rekomendacja Zarządu Oddziału ws. kandydata na funkcje Prezesa Oddziału na
          kadencję 2022-2026.
  d)    Przyjęcie uchwały w sprawie. stanowienia głosów Członków Wspierających
          na WZDO /§ 27 pkt. 3 Statutu SEP/.
  e)    Przyjęcie projektu regulaminu obrad WZDO.
10.     Sprawy organizacyjne związane z WZDO ustalenie terminu i miejsca obrad
11.     Sprawy różne.
 a.    informacja o kontroli ZUS

      Na wstępie Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak przywitał wszystkich zebranych członków Zarządu Oddziału oraz zaproszonych członków wspierających. Przedstawił porządek posiedzenia i zreferował sprawozdanie z działalności statutowej Oddziału za okres 2018-2022 r.
Następnie Skarbnik Oddziału kol. Jan Sznajder przedstawił sprawozdanie z wpłaconych składek członkowskich, po nim zaś kol. Stanisław Kozioł zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu sprawozdania oraz przegłosowaniu absolutorium Zarządowi Oddziału, głos zabrał Prezes dziękując całemu Zarządowi za bardzo duży wkład pracy w działalność i funkcjonowanie Oddziału.
Po zapoznaniu obecnych z wnioskiem Prezesa koła Nr. 8 o likwidację koła Zarząd podjął taką Uchwałę.
Następnie omówił przygotowania do walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału jego organizacji oraz związane z tym wydarzeniem propozycje uchwał do przegłosowania przez Zarząd.
Na zakończenie jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Zarządu za współpracę oraz bardzo duże zaangażowanie w pracach Oddziału.

================================================================================

23.04.2022     

35 lat działalności firmy ELSBUD
  
 Gratulacje od Kolegów i Koleżanek Członków Oddziału Tarnowskiego SEP.
 
Z tej okazji na uroczystym spotkaniu w dniu 23.04.2022 r. Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP Janusz Onak wręczył Panu Mirosławowi Sępkowi właścicielowi Firmy ELSBUD okolicznościową statuetkę z okazji 35 - lecia jej działalności. Prezes SEP w swoim wystąpieniu  wskazał na stały a zauważalny w ostatnim okresie dynamiczny rozwój tej firmy, która od działalności elektroinstalacyjnej na poziomie instalacji niskonapięciowych rozwijała swoje portfolio i obecnie realizuje obiekty elektroenergetyczne na poziomie średnich i wysokich napięć zarówno obiektów liniowych jak również stacyjnych. Prezes Janusz Onak w swej wypowiedzi zwrócił uwagę na doskonałą odpowiedz firmy na oczekiwania rynku energii, dostosowania do zmieniających się uregulowań prawnych i podjęcie działalności, w której znaczące miejsce ma elektro-mobilność.
  
Wręczenie okolicznościowej statuetki i kosza kwiatów dla Firmy ELSBUD dokonuje w imieniu Koleżanek i Kolegów, - Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich Pan Janusz Onak.

Obecnie znaczące miejsce w zakresie projektowania i realizacji zajmują w firmie ELSBUD projekty związane z przygotowaniem i uruchomianiem stacji ładowania pojazdów elektrycznych realizowanych dla potrzeb infrastruktury transportu miejskiego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że osiągane w tej działalności sukcesy to wynik pozyskania młodej i wykształconej kadry technicznej firmy, zaangażowania pracowników, szerokiej współpracy z dostawcami aparatów i zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wdrożeniem nowych technologii w Firmie ELSBUD zajmuje się dedykowany zespół, którym obecnie kieruje Pani Maria Sępek doktorantka Politechniki Częstochowskiej – prywatnie córka właściciela.

 Przyjęcie okolicznościowe Pan Mirosław z Rodziną pierwsza z prawej Pani Maria Sępek.
 
             W spotkaniu brali udział goście zaproszenie przez właściciela Firmy, koleżanki i koledzy członkowie SEP, przedstawiciele firm elektroenergetycznych i środowiska technicznego.
 

Wielka niewiadoma na wejściu czyli okolicznościowy tort w kształcie bębna kablowego wykonany własnoręcznie przez Panią Agnieszkę Kościółek żonę właściciela firmy elektroinstalacyjnej

    Warto tutaj zauważyć że od 2009 roku Firma ELSBUD jest wieloletnim Członkiem Wspierającym Oddział Tarnowski SEP a jej pracownicy a zarazem Koleżanki i Koledzy zrzeszeni w Kole SEP nr. 10  aktywnie uczestniczą w działalności naszej organizacji technicznej .
  
Wszystkim pracownikom firmy ELSBUD z okazji 35-lecia działalności w branży elektroenergetycznej składamy Jubileuszowe Gratulacje, a firmie ELSBUD życzymy dalszego dynamicznego rozwoju.
 
================================================================================


                                     mgr inż. Dariusz Maciejewski 1944-2022
 
 
    W dniu 20 kwietnia 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie-Mościcach z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę Dariusza Maciejewskiego, wieloletniego Członka Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału w Tarnowie. Kolega Dariusz w latach 1983-1990 był Prezesem Koła nr 5 przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, oraz w latach 1984 – 1990 Członkiem Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie.
    Jego zasługą było opracowanie dokumentacji umożliwiającej  powołanie do życia w 1988 roku do dzisiaj aktywnie działającego Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie. Ośrodek Rzeczoznawstwa, który został przemianowany w kolejnych latach na Izbę Rzeczoznawstwa stał się ważnym instrumentem działalności Oddziału w znacznym stopniu wspomagającym aktywność Kolegów Członków SEP posiadających kierunkową specjalistyczną wiedzę w określonych branżach elektryki.
    Jako wieloletni doświadczony wynalazca i racjonalizator - miał na swym koncie zgłoszonych i zarejestrowanych 26 patentów - wpłynął na upowszechnię tej unikalnej wiedzy w środowisku SEP i przyczynił się do pozyskania przez Kolegów działających w naszej organizacji technicznej dodatkowych umiejętności potwierdzanych nadanymi uprawnieniami „Specjalisty”, „Rzeczoznawcy” czy też „Weryfikatora”.
 
     Posiadał nadaną przez Zarząd Główny SEP w Warszawie w 1985 roku –Srebrną Odznakę Honorową SEP, zaś w 2005 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową SEP.
 
    Nasze ostanie wspólne spotkanie z Kolegą Dariuszem Maciejewskim miało miejsce w trakcie uroczystych obchodów 50 - lecia Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 11 września 2020 roku w Tarnowie. Poniżej pamiątkowe zdjęcia ze spotkania z Kolegami, którzy w raz z nim tworzyli początki Oddziału w okresie jego powołania do życia w 1970 roku.
 
 
 

W „Modrzewiowym Dworze”  na wspólnym seniorskim wspomnieniowym spotkaniu przy okrągłym stole od prawej siedzą: Kol.  Dariusz Maciejewski, Marian Strzała, Antoni Kawik, Marek Kostyrzewski, Kazimierz Danko.
 
 
 
 
 
Wspólne jubileuszowe zdjęcie - w środku Kol. Dariusz Maciejewski.
 
 
Informacje o działalności Kol. Dariusza można również znaleźć w publikacji - Monografii „Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1970-2020” maj 2020 roku wydajnej z okazji 50-lecia Oddziału Tarnowskiego SEP, oraz w nr 62 Biuletynu SEP Oddziału Tarnowskiego.  http://www.sep-tarnow.com.pl/nr-62-pa-dziernik-2019.html.
 
================================================================================
Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich
oraz
Koło nr 1 SEP przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
zaprasza na webinarium
z cyklu
„Spotkania Elektroinstalatorskie”
Tematy:
   
 1. Regulacja mocy, korzyść którą docenią producenci i dystrybutorzy energii – Prelegenci: Adrian Dałek, Marcin Surma z firmy WAGO Solar Park Management,
 2. Magazynowanie energii na potrzeby fotowoltaiki – Prelegent: Szymon Witoszek z firmy ONDE SA,
 3. Zasady postepowania podczas zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymi – Prelegent: mł. kpt. Strzesak Jakub - Państwowa Straż Pożarna
Webinarium odbędzie się w czwartek 07 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00-12.00 z wykorzystaniem platformy TEAMS
Udział pracowników Oddziału został uzgodniony z Dyrektorem Oddziału
________________________________________________________________________________
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Dołącz przy użyciu urządzenia do wideokonferencji
9999@tauron.pl
Identyfikator konferencji wideo: 127 393 039 6
Alternatywne instrukcje dotyczące wybierania numeru VTC
Lub połącz się (tylko dźwięk)
+48 22 295 39 04,,781736033#  Poland, Warsaw
Identyfikator konferencji telefonicznej: 781 736 033#
Znajdź numer lokalny | Resetuj numer PIN
Dowiedz się więcej | Opcje spotkania
================================================================================

Walne Zebranie Członków Koła nr 1 SEP
przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
Koleżanki i Koledzy
W związku z kończącą się 4 letnią kadencją Zarządu Koła nr 1 SEP przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, w dniu 24 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła nr 1. Nasze Koło liczące na koniec 2021 r. 210 członków, jest najliczniejsze w Tarnowskim Oddziale SEP i stanowi ok. połowy wszystkich jego członków. W zebraniu które otworzył Prezes Koła nr 1 Grzegorz Bosowski uczestniczyło 62 członków Koła w tym Prezes OT SEP Janusz Onak oraz zaproszona cała Dyrekcja Oddziału Tarnowskiego TD S.A. w osobach Jacka Duńca, Pawła Marka, Wojciecha Gałdy i Jacka Stańczykiewicza.
Po stwierdzeniu prawomocności WZK, zgodnie z przyjętą agendą spotkania jego Przewodniczącym został wybrany kol. Aleksander Gawryał, który poprowadził  dalszą część zebrania. Po wybraniu Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, głos zabrał ustępujący Prezes Koła przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2018 – 2022. W swoim wystąpieniu przekazał informacje o zorganizowanych konferencjach naukowych, wyjazdach technicznych oraz spotkaniach integracyjnych w tym także o najważniejszym wydarzeniu jakim były obchody Jubileuszu 70-lecia Koła nr 1 w
2021 r. Jednocześnie podziękował wszystkim za wkład pracy w organizację tych wydarzeń.  Kolejny punktem było sprawozdania Komisji Rewizyjnej wygłoszone przez Wiesława Cicha. Komisja stwierdziła, że Zarząd zrealizował postawione przez nim zadania i zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku późniejszego głosowania absolutorium zostało jednogłośnie udzielone.
W trakcie zebrania głos zabrał Prezes OT SEP Janusz Onak, który w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie w działalność SEP i wręczył Prezesowi Koła okolicznościowy list z podziękowaniami. Głos zabrał również Dyrektor Naczelny OTR, także dziękując za aktywną działalność Koła i życząc dalszej równie dobrej współpracy.
Następnie przystąpiono do wyborów władz Koła na kadencję w latach 2022-2026.
W pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu Koła. Zgłoszona została jedna kandydatura Grzegorz Bosowskiego, który został jednogłośnie wybrany na to stanowisko. W kolejnym głosowaniu wybrano pozostałych 11 członków Zarządu, którymi zostali:
-        Elżbieta Obszarska - Skarbnik
-        Paweł Bartecki - Sekretarz
-        Mariusz Majewski
-        Mirosław Łucyków
-        Marcin Szymczyk
-        Aleksander Gawryał
-        Krzysztof Mikulski
-        Andrzej Liwo
-        Grzegorz Ceglarz
-        Roman Kozioł
-        Aneta Lis-Brończyk
Do składu Komisji Rewizyjne wybrani zostali:
-        Piotr Wardzała
-        Andrzej Wojtanowski
-        Wiesław Cich
Jako ostanie, odbyły się wybory Delegatów na Walny Zjazd Oddziału, którymi zostali:  
-      Janusz Onak
-      Jan Sznajder
-      Antoni Maziarka
-      Krzysztof Mikulski
-      Aleksander Gawryał
-      Mariusz Majewski
-      Grażyna Dąbrowska
-      Zbigniew Gieroń
-      Zbigniew Gniadek
-      Jerzy Niedojadło
-      Paweł Marek
-      Kazimierz Pasierb
-      Mirosław Łucyków
-      Grzegorz Ceglarz
-      Wiesław Cich
-      Elżbieta Obszarska
-      Władysław Bochenek
-      Marcin Szymczyk
-      Andrzej Liwo
-      Jarosław Kubala
Na zakończenie WZK głos zabrał Prezes Koła Grzegorz Bosowski dziękując za udzielone w wyborach poparcie i zaufanie, jednocześnie deklarując zaangażowanie w dalszą prace w kolejnej kadencji.
Foto: Roman Kozioł
WZK Koła nr 1     

                                                                         
Zarząd Koła nr 1 SEP na kadencję 2022-2026.
Od lewej: Marcin Szymczyk, Elżbieta Obszarska, Krzysztof Mikulski, Aneta Lis-Brończyk, Mirosław Łucyków, Grzegorz Ceglarz, Grzegorz Bosowski, Mariusz Majewski, Aleksander Gawryał, Andrzej Liwo, Roma Kozioł, Paweł Bartecki
================================================================================

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Kole SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

 
W dniu 23 lutego 2022 r. w sali restauracji Kasyno odbyło się Walne zebranie Członków Koła SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Zebranie zwołano w związku z upływem kadencji 2018 – 2022, a co się z tym wiąże, wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego za okres upływającej kadencji oraz powołania Zarządu Koła na lata 2022 - 2026.
Gościem Zebrania był przewodniczący Oddziału tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Roman Kuczek, który powitał zgromadzonych                 i zaprezentował porządek obrad. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wybrano prowadzącego obrady, którym został kol. Władysław Łabuz, Komisję skrutacyjną oraz Komisję uchwał i wniosków.
Ważnym elementem zebrania było sprawozdanie Prezesa Koła z działalności w okresie kadencji. W swym wystąpieniu, kol. Roman Kuczek podsumował liczebność koła nr 3 uwzględniając kolegów, którzy zasilili stan osobowy w czasie minionej kadencji i zostali wpisani na listę członków, oraz kolegów i koleżanki którzy „odeszli” z naszego grona. Tych ostatnich, na wniosek Prezesa uczczono minutą ciszy. W dalszej kolejności krótkiej analizie poddano finanse Koła. Ważnym elementem sprawozdania był opis działalności statutowej, wśród której istotną rolę odegrała organizacja dorocznej konferencji Energetyka Przemysłowa, organizacja wyjazdów na targi, spotkania Noworoczne oraz działalność polegająca na publikowaniu artykułów w Biuletynie SEP. Prezes Roman Kuczek zwrócił również uwagę na fakt, że członkowie naszego Koła uczestniczą w działalności szkoleniowej oraz wchodzą w skład komisji kwalifikacyjnych przyznających uprawnienia zawodowe.
Po sprawozdaniu Prezesa nastąpiła dyskusja, w trakcie której na uwagę zasługuje wystąpienie Przewodniczącego Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, kol. Janusza Onaka. Podsumowując współpracę w okresie kadencji 2018 – 2022. Prezes Onak wyraził podziękowania dla kol. Romana Kuczka za wzorowe pełnienie funkcji prezesa Koła. Zwrócił uwagę na całokształt działań zarówno wewnątrz w Kole, jak i w Okręgu tarnowskim oraz wyższych strukturach Stowarzyszenia do Zarządu Centralnego włącznie. W krótkiej retrospekcji przypomniał współudział w organizacji 100-lecia SEP w tarnowskim Ratuszu oraz wycieczki po Grupie Azoty, której kol Roman Kuczek był organizatorem, wspomniał                        o współpracy w przygotowaniu i uczestnictwie w obchodach 50-cio lecia Tarnowskiego Oddziału SEP oraz o współtworzeniu rocznicowej  monografii. Korzystając z okazji kol. Janusz Onak podsumował  działalność Oddziału w tej kadencji, zwracając uwagę na organizację konkursu prac dyplomowych, konkursu wiedzy o Janie Szczepaniku oraz organizacji wycieczek o charakterze naukowo-technicznym i krajoznawczym, w tym najbardziej egzotyczną wycieczkę do Chin.
Kończąc swą wypowiedź Prezes Janusz Onak wręczył kol. Romanowi Kuczkowi okazjonalne Podziękowanie za całokształt działalności w kadencji 2018 – 2022.Link do zdjęć
================================================================================
Wróć do spisu treści