45 Lecie - SEP_OT

Przejdź do treści

45 Lecie

Monografie > ODDZIAŁ
PRZEDMOWA


 Minęło kolejnych pięć lat istnienia Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a w sumie 45 lat od momentu, gdy koledzy Henryk Ziemnicki, Jerzy Rokita, Bolesław Kurowski, Tadeusz Wachtl, Marian Mirek, Roman Dzieński, Alina Kłosowicz, że wymienię tylko niektórych, którzy podjęli w 1970 roku trud uruchomienia Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie. Patrząc z perspektywy lat minionych mamy prawo powiedzieć, że osiągnięcia Tarnowskiego SEP-u są podstawą do dumy i satysfakcji, ale powiedzieć, że osiągnięcia Tarnowskiego SEP-u są podstawą do dumy i satysfakcji, ale i zadumy nad jego przyszłością i rozwojem. Mając na uwadze ogromny postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, SEP musi się w tej rzeczywistości znaleźć nie tylko jako bierny obserwator i komentator, ale jako kreator postępu, jako siła napędowa, siła sprawcza. Temu ma służyć najważniejsza i najistotniejsza część naszej działalności statutowej tj. organizacja seminariów, konferencji, szkoleń i propagowanie wydawnictw technicznych. To jest “sól” naszego stowarzyszeniowego istnienia. Nie jest zatem przypadkiem, że do tej aktywności Oddział Tarnowski SEP przywiązuje największą wagę. Od wielu lat corocznie organizowane na przełomie maja i czerwca Tarnowskie Dni Elektryki, wiosenne “Spotkania Elektroinstalatorskie” czy w jesieni seminaria poświęcone energetyce przemysłowej weszły na stałe do naszego kalendarza.
W propagowaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii niebagatelną rolę spełnia czasopismopiśmiennictwo techniczne. Stąd przywiązujemy tak dużą wagę do kolportowania wśród naszych członków wydawnictw technicznych, sami wydając Biuletyn Informacyjny Oddziału Tarnowskiego SEP. I dlatego świętowanie 45 - lecia istnienia Oddziału połączyliśmy ze świętowaniem wydania 50-go numeru naszego Biuletynu.
Myślę, że okres miniony możemy uznać za w pełni udany, że “zmężnieliśmy”, że staliśmy się Oddziałem o skrystalizowanym dorobku, o wypracowanych standardach, pozwalających na patrzenie w przyszłość z optymizmem. To zaangażowanie Kolegów, którzy identyfikowali się z celami statutowymi SEP, wyznaczali sobie kolejne zadania, by je następnie konsekwentnie realizować, byli i są tą najważniejszą siłą napędową Oddziału. Jestem niezmiernie dumny z tego, że udało mi się zgromadzić w Oddziale ludzi, którzy dużą część swojego czasu, energii, inwencji poświęcają SEP-owi, gdyż najważniejszym dorobkiem każdej organizacji są wartościowe osoby. To jest wartość dodana Oddziału Tarnowskiego. A mam prawo tak mówić mając za sobą 15 lat kierowania Oddziałem Tarnowskim. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim koleżankom i kolegom, którzy mając w sobie żyłkę społecznika dawali nam wszystkim poczucie koleżeńskiej jedności, solidarności i odpowiedzialności. Którzy brali na swe barki niełatwe zadania statutowe wymagające zaangażowania swego prywatnego czasu
i inwencji, którzy byli zdeterminowani, aby te zadania realizować. Życzę im wszystkim, aby z pracy stowarzyszeniowej czerpali radość i satysfakcję z dobrze spełnionej misji społecznej.
Oddając ten Suplement do Monografii Oddziału Tarnowskiego SEP chcieliśmy, jako Zarząd Oddziału na tle osiągniętych sukcesów i dorobku przedstawić przede wszystkim ludzi - kolegów, którzy walnie do tych sukcesów się przyczynili. Aby ich nazwiska i podstawy były zaczynem dla działań przyszłych pokoleń tarnowskich elektryków.


Antoni Maziarka
Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP

 Spis treści:
 Przedmowa - Antoni Maziarka
str.   3
   I   DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU W LATACH 2010 -2015
str,   4
  II   FORMY DZIAŁALNOŚCI OT SEP
str. 1
    1. OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA
str. 16
    2. OŚRODEK SZKOLENIAstr. 17
    3. BIULETYNstr. 21
   4. SEMINARIAstr. 21
   5. TARNOWSKIE DNI ELEKTRYKIstr. 25
   6. KONKURSY DLA MŁODZOEŻY I STUDENTÓWstr. 26
   7. DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNAstr. 29
 III   DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ ODDZIAŁU TARNOWSKIEGO SEP  str. 32
   1. KOŁO NR. 1str. 32
  2. KOŁO NR. 3str. 33
  3. KOŁO NR. 4str. 34
  4. KOŁO NR. 6str.35
  5. KOŁO NR. 7str. 36
  6. KOŁO NR. 9str. 36
  7. KOŁO NR. 10str. 37
  IV  WSPOMNIENIA O TYCH CO ODESZLIstr. 38
  V  NOTATKI BIOGRAFICZNE KOLEGÓW ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW O/T SEP ZMARŁYCH W OSTATNIM
      OKRESIE
str. 40
   1. BOLESŁAW KUROWSKIstr. 40
   2. ANATOL WESOŁOWSKIstr. 41
  VI  CZŁONKOWIE ODZNACZENI I WYRÓŻNIENI O/T SEP W LATACH 2010 - 2015str. 43
  VII LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU TARNOWSKIEGO SEP W LATACH 2010 - 2015
str. 45
 ZAKOŃCZENIEstr. 48
 ERRETA DO MONOGRAFI 40 LECIAstr. 49
Wróć do spisu treści