Dyplom Uznania - SEP_OT

Przejdź do treści

Dyplom Uznania

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA DYPLOMU UZNANIA

1. Postanowienia ogólne
1.1. Decyzją Zarządu Głównego SEP z dnia 10 października 2012 r. wprowadzono kolejną formę wyróżniania członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich legitymujących się co najmniej 50 – letnim stażem aktywnego członkostwa w Stowarzyszeniu – DYPLOM UZNANIA.

2. Kryteria i tryb nadawania dyplomu
2.1. Dyplom Uznania może być nadany członkowi zwyczajnemu legitymującemu się znaczącymi zasługami w promowaniu Stowarzyszenia na niwie środowiska technicznego w kraju i za granicą oraz co najmniej:
1) stażem 50.letniej przynależności do Stowarzyszenia,
2) posiadaniem przez 10 lat złotej odznaki honorowej SEP.
3) trwającą efektywną działalnością w Stowarzyszeniu.
2.2. Wnioski o nadanie Dyplomu Uznania składają: prezes SEP i zarządy oddziałów SEP, na formularzach wg. załączonego wzoru.
2.3. Każdy wniosek przesyłany do Biura SEP jest rozpatrywany i opiniowany przez Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i przedstawiany Zarządowi Głównemu do decyzji.
2.4. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem są zwracane wnioskodawcom.

3. Postanowienia końcowe
3.1. Prawo wręczania Dyplomów Uznania mają: prezes SEP i z jego upoważnieniaczłonkowie: ZG, GKR i GSK SEP i prezesi Oddziałów.
3.2. Wręczanie dyplomów powinno mieć uroczysty charakter i odbywać się z okazji jakie obowiązują przy przyznawaniu odznak honorowych SEP.


Załączniki :


Wróć do spisu treści