Godnośc Zasłużonego Seniora SEP - SEP_OT

Przejdź do treści

Godnośc Zasłużonego Seniora SEP

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI ZASŁUŻONEGO SENIORA SEP

1. Postanowienia ogólne
1.1. Uchwałą XXIV Walnego Zjazdu Delegatów (25-27 września 1987 roku) w Gdańsku ustalono godność „Zasłużonego Seniora SEP”, w celu uznania wkładu pracy społecznej długoletnich, zasłużonych członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz stworzenia zachęty do ich dalszej działalności społecznej.

2. Kryteria i tryb przyznawania godności
2.1. Godność „Zasłużonego Seniora SEP” może uzyskać członek zwyczajny legitymujący się szczególnymi zasługami w rozwoju SEP i co najmniej:
1) stażem 35-letniej przynależności do Stowarzyszenia,
2) okresem 20 lat aktywnej  udokumentowanej działalności społecznej w Stowarzyszeniu,
3) posiadaniem przez 10 lat złotej odznaki honorowej SEP.
4) okresem 10 lat aktywnej działalności społecznej w Stowarzyszeniu po uzyskaniu ZOH SEP.
2.2. Prawo do składania wniosków o nadanie godności „Zasłużonego Seniora SEP” mają zarządy oddziałów.

3. Prawa i obowiązki „Zasłużonego Seniora SEP”
„Zasłużony Senior SEP”:
1) otrzymuje numerowany dyplom nadania przez Zarząd Główny godności — według załączonego wzoru,
2) jest wpisany na listę „Zasłużonych Seniorów SEP”,
3) ma prawo do udziału w walnych zgromadzeniach delegatów oddziału oraz w zebraniach zarządów swoich oddziałów z głosem doradczym,
4) jest zwolniony z obowiązku płacenia składki członkowskiej,
5) może korzystać bezpłatnie z prenumeraty wybranego przez siebie czasopisma technicznego — organu SEP, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura SEP, przekazanego przez macierzysty oddział SEP, który ponosi koszty tej prenumeraty.


Załączniki :


Wróć do spisu treści