Koło nr 3 - SEP_OT

Przejdź do treści

Koło nr 3

Monografie > Koło Nr. 3
Czterdziestopięciolecie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Zakładach Azotowych Tarnów - Mościce
Koło nr 3 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Zakładach Azotowych Tarnów – Mościce.
Liczna grupa inżynierów i techników elektryków, oraz energetyków nie mając własnej platformy współpracy z konieczności więc organizowała się w działającym przy Z.A.T. dużym oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Wraz z rozwojem instalacji technologicznych rosły wymagania w stosunku do instalacji elektroenergetycznych i eksploatujących je elektroenergetyków. Pracownicy ci wymagali szerokiej platformy wymiany myśli i doświadczeń. Taką instytucją zrzeszającą specjalistów z dziedzin: elektrotechniki, energetyki, elektroniki, informatyki, łączności, radiotechniki i automatyki było Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Stowarzyszenie o uznanej europejskiej i światowej renomie. Tu warto wspomnieć, że członkami SEP byli m.in. Guglielmo Marconi i prof. Ignacy Mościcki. Wśród kolegów elektryków Z.A. znalazł się kolega B. Kurowski, który od 1950 r. był członkiem Wrocławskiego, a później Krakowskiego Oddziału SEP. Dobre kontakty zawodowe kolegów Henryka Ziemnickiego- działacza SEP z kolegą Tadeuszem Kijakiem głównym energetykiem Z.A. Tarnów i Bolesławem Kurowskim doprowadziły do zorganizowania w październiku 1965 r. koła SEP przy Z.A. Tarnów. Koło to oznaczone nr 43 działało w strukturach Krakowskiego Oddziału SEP. Pierwszym przewodniczącym koła został kolega Lech Partyka, człowiek energiczny i o nieprzeciętnej zaradności. W skład pierwszego zarządu koła weszli także kol. Bolesław Kurowski, Barbara Szczepańska, Zbigniew Kłosowicz i Marian Szewczyk. Przez okres dwóch kadencji kol. Lech Partyka skupiał się głównie na współpracy z AGH, głównie z prof. Władysławem Kołkiem, dzięki czemu elektrycy eksploatacji inwestycji i biura projektów uzyskali nowe spojrzenie na dynamikę pracy układów: silnik – sprężarka – pompa.

W 1972 przewodnictwo koła (w nowym Tarnowskim Oddziale SEP Koło nr 3), przejął kol. B. Kurowski. W tym czasie główne dziedziny szkolenia i zainteresowań działalności koła to: Matematyczna logika układów przekaźnikowych Identyfikacja zjawisk elektromagnetycznych układów maszynowych Adaptacja elektroautomatyki dużych napędów synchronicznych Duży wkład w uruchomienie i opracowanie procesów technologicznych nowej wytwórni Krzemu Analiza zawartości harmonicznych prądu i napięcia w układach przekształtnikowych

Od 1964 do 1974 r. ZA Tarnów II są dużym poligonem badawczym i doświadczalnym nad dynamiką układów napędowych i strukturami automatyki.

Prace koła prowadzone są w dwóch sekcjach: Sekcja elektrotechniki przemysłowej której przewodniczy kol. Antoni Wróbel Sekcja elektrowni z przewodniczącym kol. Marianem SadowskimOd 1976 do 1980r kołem kieruje kol. Kazimierz Gańczarczyk. W tym okresie koło SEP nr 3 Z.A Tarnów w konkursie krajowym na najlepsze koło uzyskało II miejsce, co było dużym osiągnięciem w ocenie Zarządu Głównego SEP.

W latach 1980 do 1984 kołem kieruje kol. Zbigniew Kłosowicz. Działalność koła w tej kadencji była podobna do prac kadencji poprzedniej.

Przez dwie następne kadencje tj. do roku 1990 kołem kieruje kol. B. Kurowski. Koło nadal działa w dwóch sekcjach jak w poprzednich kadencjach .

Warto podkreślić z tego okresu następujące zdarzenia: Koło nawiązało kontakt z ks. prof. Michałem Hellerem znakomitym teologiem, fizykiem, kosmologiem i astronomem, członkiem licznych towarzystw naukowych w tym członkiem rzeczywistym Papieskiej Akademii Nauk. Kilka wygłoszonych w kole nr 3 przez ks. prof. prelekcji ilustrowanych ciekawymi dokumentami wzbudziło ogromne zainteresowanie nie tylko wśród członków naszego koła, ale także licznej inteligencji z terenu Z.A Tarnów .

Należy wspomnieć jeszcze o jednym wydarzeniu. W 1970 roku po wyprawie księżycowej APOLLO 9 koło nr 3 SEP wspólnie z Oddziałem zorganizowało spotkanie z wybitnym astronomem polskim doc. Kazimierzem Kordylewski. Na tym spotkaniu wyświetlono filmy wypożyczone z NASA, w tym również prywatny film nakręcony na księżycu przez selenonautę.

Koledzy z koła nr 3 działali w innych organizacjach technicznych. Kol. P. Sumara przez cały okres kilkudziesięcioletniej pracy był doradcą w dziale postępu i racjonalizacji. Pięciu kolegów z koła otrzymało wyróżnienia w postaci odznaczeń Zasłużony Racjonalizator Produkcji.

Od 1990 roku przez trzy kadencje kołem kieruje kol. J. Półkoszek. Okres ten to początki przystosowania polskich norm i przepisów do standardów zachodnioeuropejskich. Odbyły się liczne konferencje narady i wystawy przybliżające członkom stowarzyszenia technikę i przepisy zachodnioeuropejskie.

Od 2002 roku ster koła przejął kol. Władysław Łabuz. Koło i przewodniczący skupiali się na modernizacji starych i budowie nowych instalacji elektroenergetycznych oraz wdrażaniem nowych systemów napędowych z przekształtnikami. Duża aktywność działaczy w zakresie elektrobezpieczeństwa zwłaszcza w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Próby wdrażania informatyzacji i komunikacji aparatury komutacyjnej.

Elektrycy z koła nr 3 mają w swych szeregach grupę rzeczoznawców, specjalistów i weryfikatora ekspertyz IR SEP. W okresie funkcjonowania koła nr 3 rzeczoznawcy i specjaliści wykonali dla Z.A Tarnów wiele ekspertyz i opracowań, w tym kilka trudnych jak:Ekspertyzę odbiorczą wielkiej wytwórni acetylenu Ekspertyzę energochłonności wysokosprawnych obiektó Ekspertyzę energochłonności potrzeb własnych EC II Ekspertyzę zabezpieczeń ziemnozwarciowych Ekspertyzę – rekomendację pieca redukcji trójchlorosilanu Ekspertyzę wielkiej awarii w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych i wiele innych

Niezależnie od działania Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP elektrycy dużo pracy włożyli w opracowanie i racjonalizację gospodarki energią i mocą czynną i bierną.

Członkowie koła uczestniczyli w pracach komisji porozumiewawczej na rzecz utworzenia Tarnowskiego Oddziału SEP. W pracach tych uczestniczyli koledzy: Lech Partyka, Bolesław Kurowski a także Edward Pieciul. Koledzy z koła udzielali się pracach Oddziału, między innymi w roli p.o. prezesa, vice prezesa, członka zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Koło nr 3 włączyło się czynnie w inicjatywę wykorzystania przekaźnika na Górze św. Marcina , radiolinii Kraków- Rzeszów do propagacji programu II na teren Tarnowa . Tarnów jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce odbierał II program TVP już w 1973 roku. W realizacji tego zamierzenia brali czynny udział m in : Edward Pieciul i Helena Kurowska

Wróć do spisu treści