Medal im. prof. Alfonsa Hoffmana - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Alfonsa Hoffmana

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROFESORA ALFONSA HOFFMANNA

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. profesora Alfonsa Hoffmanna został ustanowiony uchwałą XXXI Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, odbywającego się w dniach 28-30.06.2002 r., w Zielonej Górze.
1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:
1) upamiętnienie działalności i zasług prof. Alfonsa Hoffmanna w odbudowę zrębów państwowości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1920, a także upamiętnienie Jego twórczej pracy w okresie 1920-1939 — w szczególności jako:
- budowniczego i pierwszego dyrektora elektrowni wodnej Gródek,
- głównego projektanta i budowniczego elektrowni Żar,
- twórcy pierwszego systemu energetycznego Pomorza,
- wybitnego działacza gospodarczego, mającego znaczący wpływ  na rozwój elektroenergetyki Górnego Śląska,
- działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich i prezesa SEP w kadencji 1937- 1938.
2) upamiętnienie pięknej karty walki i oporu prof. Alfonsa Hoffmanna w latach wojny 1939-1945;
3) upamiętnienie osiągnięć prof. Alfonsa Hoffmanna w latach 1945-1963 jako:
- autora ewidencji zasobów sił wodnych 24 rzek zachodniej i północnej Polski oraz opracowań teoretycznych i technicznych zasobów sił wodnych rzek polskich,
- nauczyciela i wychowawcy wielu roczników studentów Politechniki Gdańskiej, członka honorowego SEP.
1.3. Medal wykonany jest z tombaku patynowanego, według projektu artysty rzeźbiarza Marka Guczalskiego:
a) kształt medalu - okrągły, średnica 70 mm;
b) awers - podobizna prof. A. Hoffmanna i napis „Profesor Alfons Hoffmann 1885-1963”;
c) rewers – napis w kilku wierszach: „prezes i członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich” i napis wokół „Twórca Pomorskiego Systemu Elektroenergetycznego” oraz logo SEP.
1.4. Medal w liczbie 240. sztuk wybito w Mennicy Polskiej S.A., staraniem Oddziału Bydgoskiego SEP (data emisji: 2004r. oraz 110 sztuk w 2015 r.)

2. Kryteria nadawania medalu
2.1. Medal może być nadany:
1) w uznaniu twórczych zasług w rozwoju energoelektryki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez profesora Alfonsa Hoffmanna.
2) za zasługi i osiągnięcia naukowe, techniczne, dydaktyczne lub organizacyjne kandydata powinny obejmować okres przynajmniej piętnastoletniej działalności na tym polu.
2.2. Medal może być nadany osobie prawnej pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 2.1.
2.3. Wyróżnienie medalem pamiątkowym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w latach 2001– 2004 przez Kapitułę Medalu powołaną przy Oddziale Bydgoskim SEP, uznaje się za równoważne z wyróżnieniem tym medalem w trybie niniejszego regulaminu.

Załączniki :


Wróć do spisu treści