Medal im. prof. Karola Pollaka - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Karola Pollaka

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
Regulamin nadawania Medalu im. inżyniera Karola Franciszka Pollaka


1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal imienia inżyniera Karola Franciszka Pollaka został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SEP, w dniu 2 września 2015 r. na wniosek Zarządu Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP złożony dnia 16 czerwca 2015 r.
1.2. Ustanowienie medalu miało na celu upamiętnienie działalności i zasług insincere
Karole Franciszka Pollaka - uczonego elektrotechnika, wybitnego wynalazcy i przedsiębiorcy, pioniera przemysłu akumulatorowego na świecie i w Polsce. Założyciela w roku 1923 pierwszej polskiej fabryki akumulatorów w Białej (obecnie Bielsko-Biała) produkującej akumulatory na potrzeby motoryzacji, kolejnictwa, lotnictwa i telefonii - działającej do dnia dzisiejszego. Wynalazcy, który uzyskał 98 patentów: amerykańskich, angielskich, austriackich, francuskich, niemieckich i szwajcarskich. Niektóre z jego znakomitych wynalazków, np. kondensator elektrolityczny czy mostkowe układy prostowników, przypisywane są innym osobom lub przedstawiane anonimowo jako „francuskie” lub „niemieckie”. W roku 1924 otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Warszawskiej - jako jeden z trzech pierwszych uhonorowanych - wraz z prof. Ignacym Mościckim oraz inż. Aleksandrem Rothertem.
1.3. Medal im. Karole Franciszka Pollaka jest wyrazem uznania dla jego wybitnych zasług w rozwój europejskiej elektrotechniki jako wybitnego wynalazcy, wdrażającego swoje rozwiązania do produkcji, zasłużonego dla rozwoju przemysłu elektrotechnicznego w Europie i Polsce.
1.4. Medal wykonany jest z brązu patynowanego. Według projektu graficznego pani Katarzyny Zielonka:
a. w kształcie koła o średnicy 70 mm;
b. awers: podobizna inż. Karole F. Pollaka umieszczona w mniejszym kole z napisem wokół:
c. „Inż. Karol F. Pollak dr h.c. PW” oraz „1859-1928”; dwa liście laurowe otaczające po obu stronach podobizny K. F. Pollaka;
d. rewers: centralnie w górnej części symbol akumulatora, w dolnej prawej części  logo  SEP,  pomiędzy  tymi  elementami  napisy  (na  oddzielnych poziomach) elektrotechnik, uczony, wynalazca oraz napis na górnej, lewej części obwodu: "Pionier przemysłu akumulatorowego”.

2. Tryb nadawania medalu
2.1 Medal może być nadawany osobom fizycznym i prawnym, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującymi się wybitnymi zasługami dla elektryki szeroko pojętej, a w szczególności:
- zasłużonym przedstawicielom przemysłu elektrotechnicznego, zwłaszcza za opracowanie innowacyjnych konstrukcji i technologii oraz ich wdrażanie;
- pracownikom naukowym i nauczycielom za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie elektryki;
- młodym pracownikom nauki i specjalistom za wyróżniające się osiągnięcia w nauce i technice;
- instytucjom, organizacjom i szkołom związanym w sposób szczególny z rozwojem przemysłu elektrotechnicznego.
2.2 Wnioski o nadanie medalu
Wnioski o nadanie medalu im. Karole F. Pollaka należy składać zgodnie z wymaganiami ogólnymi SEP, określonymi w rozdz. 3 „Zasad nadawania odznak i wyróżnień w SEP”

Załączniki :

Wróć do spisu treści