Medal im. prof. Romana Dzieślewskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Romana Dzieślewskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROF. ROMANA DZIEŚLEWSKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. Profesora Romana Dzieślewskiego został ustanowiony z inicjatywy Oddziału  Rzeszowskiego  SEP  uchwałą  nr  2  Zjazdu  Delegatów  Oddziału Rzeszowskiego z dnia 21.02.2014 r. oraz zgodnie z realizacją wniosku złożonego przez  ww.  Oddział  do  XXXVI  Walnego  Zjazdu  Delegatów  Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który odbył się w dniach 05-08.06.2014 w Szczecinie.
1.2. Ustanowienie medalu ma na celu upamiętnienie działalności i zasług profesora Romana Dzieślewskiego, którego życie i praca może, a nawet powinna być wzorem i inspiracją dla młodego pokolenia.
Profesor Roman Dzieślewski urodził się 18.01.1863 r. w Tarnowie, ukończył z wyróżnieniem szkołę realną w Jarosławiu, a całe życie zawodowe i rodzinne związał ze Lwowem. Na Politechnice Lwowskiej rozpoczął swoją karierę naukową i jako pierwszy podjął starania o utworzenie kierunku elektrotechnika na Politechnice Lwowskiej. Organizował pionierskie laboratoria naukowe, tworzył podstawy do nauki dla studentów. Był też twórcą pierwszego podręcznika akademickiego pt ,,Encyklopedia elektrotechniki podług wykładów” wydanego we Lwowie w 1898r. W latach 1901- 1902 był Rektorem Politechniki Lwowskiej, a w roku 1919 brał udział w Zjeździe Założycielskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
1.3. Medal wykonany jest z brązu według projektu artysty plastyka Moniki Tohl- Szczachor.
a) kształt medalu okrągły o średnicy 70 mm i grubości 5 mm.
b) awers - podobizna Profesora Romana Dzieślewskiego w formie płaskorzeźby, wokół której na obwodzie w górnej części napis „Pierwszy Polski Profesor Elektrotechniki ", a obok podobizny - daty biograficzne „1863 - 1924" oraz imięi nazwisko „Roman Dzieślewski”.
c) rewers - centralnie umieszczono „logo SEP", na obrzeżu medalu wokół napis „Tarnów-Jarosław–Lwów", a na dole napis „Rzeszów”. (w drugiej edycji medalu usunięcie napisu „Rzeszów” z rewersu)
1.4. Pierwsza edycja medalu została wybita w liczbie 50 sztuk w Zakładzie Odlewnictwa Artystycznego w Zaczerniu k/Rzeszowa w 2015 roku staraniem Oddziału Rzeszowskiego SEP.

2. Tryb nadawania medalu
2.1. Medal może być nadany osobom, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującym się wybitnymi zasługami dla elektryki polskiej, a w szczególności:
a) członkom SEP z co najmniej trzyletnim stażem w Stowarzyszeniu, wyróżniającym się  szczególną  aktywnością  w  działalności  stowarzyszeniowej  w  obszarze utrwalania historii SEP;
b) członkom, oddziałom oraz kołom SEP, za organizowanie nowych przedsięwzięć stowarzyszeniowych lub zapoczątkowanie nowej inicjatywy stowarzyszeniowej;
c) pracownikom  naukowym,  nauczycielom  szkół  średnich  i  specjalistom  za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie elektryki;
d) osobom, instytucjom i organizacjom związanym w sposób szczególny z postacią Profesora Romana Dzieślewskiego;
e) utalentowanej  młodzieży,  młodym  pracownikom  nauki  i  specjalistom  za wyróżniające się osiągnięcia w nauce, technice i dydaktyce.
2.2. Wnioski o nadanie medalu mogą składać :
1) wymienieni w części Ogólnej „Regulaminu Nadawania Odznaczeń i Wyróżnień SEP"
2) w  przypadku  wniosków  dotyczących  młodzieży  wymagana  jest  pozytywna rekomendacja Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP.

3. Postanowienia końcowe
3.1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie znajduje „Regulamin Nadawania Odznaczeń i Wyróżnień SEP"
3.2 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZG SEP w dniu 20.05.2015r. (prot. Nr 14 - 2014/2018).

Załączniki :

Prezes SEP
/-/ Piotr Szymczak

Wróć do spisu treści