Medal im. prof. Stanisława Fryzego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Stanisława Fryzego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROFESORA STANISŁAWA FRYZEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. profesora Stanisława Fryzego został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SEP w dniu 25 listopada 1999 r., w celu upamiętnienia Jego zasług dla rozwoju polskiej elektryki.
Ten wybitny uczony cieszył się międzynarodowym uznaniem jako współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Był znakomitym pedagogiem i popularyzatorem wiedzy o elektryczności. Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów elektryków na Politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej.
Profesor Stanisław Fryze był człowiekiem ceniącym w nauce i w życiu takie wartości, jak: prawda, patriotyzm, nieuleganie przemijającym modom i koniunkturom. Był aktywnym i cenionym działaczem SEP. W 1989 roku uzyskał pośmiertnie godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
1.2. Medal wykonany jest z tombaku patynowanego, według projektu artysty rzeźbiarza – Stanisława Słodowego.
a) kształt medalu — okragły, średnica 70 mm;
b) awers – podobizna prof. S. Fryzego i napis wokół: „profesor Stanisław Fryze 1885–1964, wybitny elektrotechnik – pedagog”,
a) rewers – napis w kilku wierszach „uczony i wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków”, u góry logo SEP.
1.3  Medal wykonano w liczbie 500 sztuk, wybito w Mennicy Polskiej S.A., staraniem oddziałów Gliwickiego i Zagłębia Węglowego (data emisji: 2001r.).

2. Kryteria nadawania medalu
2.1. Medal może być nadany członkom SEP albo innym osobom z kraju lub za granicą, a także osobom prawnym.
2.2. Wyróżnienie może być nadawane:
1) pracownikom nauki, nauczycielom akademickim lub szkół średnich za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki,
2) instytucjom, szkołom oraz organizacjom związanym w sposób szczególny z osobą Profesora, a także zasłużonym seniorom SEP, mającym szczególne zasługi we wspieraniu i organizowaniu działalności dydaktycznej.

Załączniki :


Wróć do spisu treści