Medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. profesora Włodzimierza Krukowskiego został ustanowiony uchwałą XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SEP, odbywającego się w dniach 25-26.06.2010 roku w Katowicach, na wniosek Oddziału Radomskiego SEP.
1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:
1) upamiętnienie działalności i zasług prof. Włodzimierza Krukowskiego, twórcy polskiej metrologii, autora szeregu patentów z dziedziny metrologii, wychowawcy młodzieży – studentów Politechniki Lwowskiej.
2) upamiętnienie męczeńskiej śmierci profesora wśród grona Profesorów Lwowskich w nocy 3/4 lipca 1941roku.
1.3. Medal jest  wykonany ze stopu tombaku patynowego, wykonany według projektu kol. Wiesława Michalskiego:
a) kształt medalu – okrągły, o średnicy 70 mm;
b) awers – podobizna prof. Włodzimierza Krukowskiego i napis wzdłuż krawędzi „Profesor Włodzimierz Krukowski 1887 – 1941”;
c) rewers – napis po obwodzie medalu „Pionier Polskiej Metrologii Elektrycznej”, w środku logo SEP, poniżej - w oddzielnych wierszach - nazwy miast, w których żył i pracował Profesor W. Krukowski: „Radom, Narwa, Darmstadt, Norymberga, Warszawa, Lwów”.
1.1.  Medal w liczbie 200 sztuk wybito w PPU POLMET Częstochowa, staraniem i na koszt Oddziału Radomskiego SEP (data emisji: 2011 r.).

2. Kryteria nadawania medalu.
2.1. Medal może być nadany:
1) w uznaniu twórczych zasług w rozwoju miernictwa elektrycznego,
2) w uznaniu zasług propagowania historii SEP, a w szczególnie sylwetki profesora Włodzimierza Krukowskiego.
2.2. Medal może być nadany osobie prawnej pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt.2.1.1.

Załączniki :


Wróć do spisu treści