Regulamin Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróznień SEP - SEP_OT

Przejdź do treści

Regulamin Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróznień SEP

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN CENTRALNEJ KOMISJI OZDZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ SEP

1. Postanowienia ogólne
1.1. Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, zwana w skrócie CKOiW, działa na podstawie statutu SEP i niniejszego regulaminu.
1.2. Siedzibą CKOiW jest Biuro SEP w Warszawie.

2. Funkcje, zadania i zakres działania
2.1. Centralna  Komisja  Odznaczeń  i  Wyróżnień  sprawuje  funkcję  społecznego, doradczego i roboczego organu ZG SEP w sprawach odznaczeń i wyróżnień.
2.2. Zadaniem CKOiW jest opiniowanie i zgłaszanie wniosków do ZG SEP o nadanie:
1) godności honorowych, odznak, medali i wyróżnień stowarzyszeniowych dla członków SEP,
2) godności honorowych, odznak, medali i wyróżnień stowarzyszeniowych dla innych osób fizycznych i prawnych.
2.3. CKOiW realizuje swoje zadania przez:
1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o nadanie:
  • a) godności członka honorowego,
  • b) godności zasłużonego seniora,
  • c) odznak honorowych SEP,
  • d) medali SEP,
  • e) dyplomów uznania,
  • f) odznak honorowych i medali NOT;
2) przedkładanie wniosków dotyczących polityki ZG SEP w zakresie odznaczeń;
3) przygotowywanie projektów regulaminów:
  • a) nadawania odznak, medali i wyróżnień,
  • b) godności zasłużonego seniora,
  • c) procedury nadawania godności członka honorowego.
2.4. Wyniki prac CKOiW przedstawia Zarządowi Głównemu SEP jej przewodniczący lub inna upoważniona osoba.

3. Zasady organizacyjne
3.1. Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień, jej przewodniczącego i członków powołuje i może odwołać ZG SEP.
3.2. Kandydatów na członków opiniuje przewodniczący Komisji. Zaleca się, aby członkowie CKOiW byli powoływani spośród wyróżniających się członków SEP.
3.3. Członkowie CKOiW wybierają ze swego grona zastępców przewodniczącego i sekretarza, a także Prezydium Komisji.
3.4. Prezydium Komisji jest upoważnione do rozpatrywania wniosków o nadanie odznak   honorowych SEP i NOT w okresach między posiedzeniami CKOiW w pełnym składzie.
3.5. Kadencja składu CKOiW jest zgodna z kadencją Zarządu Głównego SEP.
3.6. Na posiedzenia CKOiW mogą być zapraszane w razie potrzeby również osoby spoza składu Komisji.
3.7. CKOiW reprezentuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważ- niony zastępca przewodniczącego.

4. Formy działania
4.1. Zebrania CKOiW odbywają się w miarę potrzeby i są protokołowane. Wypo- wiedzi i opinie wyrażane przez członków na zebraniach nie są protokołowane, z wyjątkiem żądania tego przez członka komisji.
4.2. Zebrania zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony zastępca przewodniczącego.
4.3. CKOiW rozpatruje wnioski o nadanie odznak, wyróżnień i odznaczeń, godności honorowych, o których mowa w p. 2.2. na podstawie obowiązujących regu- laminów.
4.4. CKOiW nie opiniuje wniosków o odznaczenia państwowe.
4.5. Uchwały na zebraniach CKOiW zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4.6. Każdy członek CKOiW jest obowiązany brać czynny udział w jej pracach. Nie- obecność członka na 4-ch kolejnych posiedzeniach lub nieobecność na co naj- mniej połowie liczby posiedzeń w ciągu roku uprawnia przewodniczącego do wy- stąpienia z wnioskiem o odwołanie członka i powołanie na jego miejsce innego.
4.7. Wnioski niezgodne z regulaminami są zwracane wnioskodawcy. Po upływie kadencji wnioski o wyróżnienia są komisyjnie niszczone.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Obsługę administracyjną CKOiW prowadzi Biuro SEP.
5.2. Regulamin został ustalony przez Prezydium Zarządu  Głównego  SEP  w  dniu 20  lutego 2014r. (protokół nr 37-2010/2014) z upoważnienia Zarządu Głównego SEP z dnia 16 stycznia 2014 r. (protokół nr 29-2010/2014).


Wróć do spisu treści