Zasady nadawania odznak i wyróżnien w SEP - SEP_OT

Przejdź do treści

Zasady nadawania odznak i wyróżnien w SEP

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
ZASADY NADAWANIA ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ W STOWARZYSZENIU ELEKTRYKÓW POLSKICH

1. Wprowadzenie
Za statutem SEP:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność
społeczną elektryków polskich stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.
„Za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki mogą być przyznawane: godność członka honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne wyróżnienia”.
Niniejszy dokument, będący zbiorem odpowiednich aktów normatywnych ustanowionych przez Zarząd Główny SEP na przestrzeni minionych dekad, a zmodyfikowanych w ślad za przyjętą nową wersją statutu SEP na XXXIII Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 19 grudnia 2007 r., jest obowiązujący w odniesieniu do wszystkich jego części składowych.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Odznaka honorowa SEP jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich (zwanym w skrócie ZG SEP).
2.2. Odznaka honorowa SEP jest trzystopniowa:
1) srebrna odznaka honorowa — SOH,
2) złota odznaka honorowa — ZOH,
3) szafirowa odznaka honorowa — SzOH.
2.3. Odznaki honorowe SEP są nadawane jednokrotnie.
2.4. Do odznak honorowych są wydawane numerowane legitymacje osobom fizycznym, albo dyplomy - członkom wspierającym, instytucjom i kołom.
2.5. Wyróżnienia w formie medali, dyplomów uznania oraz godności Zasłużonego Seniora SEP są określone w szczegółowych regulaminach.
2.6. Najwyższe wyróżnienie SEP – Członek Honorowy – nie jest objęte niniejszym Regulaminem, lecz odrębną procedurą.

3. Tryb nadawania odznak i wyróżnień
3.1. Odznaki i wyróżnienia są nadawane z okazji:
1) Walnych Zjazdów Delegatów SEP,
2) Walnych Zgromadzeń Delegatów oddziałów,
3) jubileuszów oddziałów i kół,
4) jubileuszów sekcji, komitetów i komisji,
5) jubileuszów indywidualnych członków SEP w pracy zawodowej lub stowarzy- szeniowej,
6) jubileuszów zakładów (w tym członków wspierających) i innych ważnych dla
nich wydarzeń,
7) innych uroczystości związanych z działalnością SEP i NOT (np. regionalne dni elektryki itp.).
3.2. Wnioski o nadanie odznak honorowych lub wyróżnień:
1) należy składać w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed ich wręczaniem,
2) prawo do składania wniosków o nadanie odznak honorowych lub wyróżnień (z wyłączeniem godności Zasłużonego Seniora SEP) mają:
a) zarządy oddziałów,
b) członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) centralne kolegia sekcji,
d) przewodniczący komitetów
e) centralne komisje, w tym członkowie CKOiW,
f) przewodniczący rady nadzorczej jednostek działalności gospodarczej,
g) przewodniczący rad programowych czasopism,
h) zarządy kół lub kolegia sekcji i komisji.
3) prawo do składania wniosków o nadanie godności Zasłużonego Seniora SEP mają zarządy oddziałów.
3.3. Wnioski zarządu koła albo kolegium sekcji lub komisji o nadanie odznaki honorowej indywidualnym członkom SEP, powinny być zaopiniowane przez zarząd oddziału.
3.4. Wnioski o nadanie odznaki honorowej lub wyróżnienia – należy składać w Biurze SEP, na właściwych formularzach, wypełnione komputerowo.
3.5. Wnioski wypełnione starannie oraz odpowiednio zaopiniowane, wnioskodawca składa w Biurze SEP — w jednym egzemplarzu w przypadku odznak SEP, a w dwu egzemplarzach — w przypadku odznak NOT.
3.6. Każdy wniosek przesłany do Biura SEP jest rozpatrywany przez CKOiW pod względem formalnym (kompletność danych: podpisy, pieczątki, daty) i pod względem merytorycznym — zgodności z regulaminem, a po uzyskaniu pozytyw- nej opinii jest przedstawiany ZG do decyzji.
3.7. We wnioskach należy przedstawiać rzeczowe umotywowanie aktywnej pracy spo- łecznej i zasług kandydata z określeniem wymaganego czasu i rodzaju pełnionych przez niego funkcji stowarzyszeniowych, a w odniesieniu do wyróżniających się w działalności gospodarczej — ich szczególnych zasług.
3.8. Przy wnioskowaniu odznaki i wyróżnienia należy stosować następujące zasady:
 1) w pierwszej kolejności — odznaki honorowe SEP,
 2) w drugiej kolejności — wyróżnienia (medale),
 3) w jednym roku, danej osobie można nadać jedną odznakę lub wyróżnienie.
3.9. W wyjątkowych przypadkach - na wniosek prezesa SEP - Zarzą d Główny ma prawo nadać honorowe odznaki i medale bez opinii CKOiW

4. Zasady wręczania odznak i wyróżnień
4.1. Wręczane odznak i wyróżnień musi mieć charakter uroczysty .
4.2. Prawo wręczania odznak i wyróżnień ma prezes SEP lub z jego pisemnego upoważnienia:
1) prezesi lub wiceprezesi oddziałów,
2) członkowie: ZG, GKR, GSK,
3) członkowie honorowi SEP.
4.3. Osoba wyróżniona odznaką honorową - srebrną lub złotą - ma prawo nosić jej miniaturkę.
4.4. Wzory odznak oraz ich legitymacji i dyplomów, określają załączniki do regulaminu.
4.5. W przypadku wyróżnienia Dyplomem Uznania, dołączana jest informacja o SEP.
4.6. Wyróżnienia nadawane w formie medali są adresowane stosownym dyplomem oraz informacją o patronie nadanego medalu.
4.7. Dyplom godności Zasłużonego Seniora SEP wręczany jest dwa razy w roku :
1) podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki (czerwiec);
2) podczas spotkania świąteczno-noworocznego działaczy i sympatyków SEP.
4.8. Sposób przygotowania odznak i wyróżnień do wręczenia:
1) nadane przez Zarząd Główny SEP: odznaki honorowe, medale oraz nadane przez FSNT NOT odznaki honorowe NOT — są przekazywane wraz z legitymacjami do jednostek organizacyjnych występujących z wnioskami o wyróżnienia;
2) otrzymane z Biura SEP odznaki i medale, powinny być dodatkowo sprawdzone przez upoważnioną osobę w jednostce występującej z wnioskami oraz przygo- towane do wręczenia wraz z listą osób wyróżnionych;
3) odznaki honorowe zarówno SEP jak i NOT powinny mieć przymocowaną wstą- żeczkę: kolor niebieski dla SOH oraz kolor złoty dla ZOH wraz ze szpilką;
4) odznaki honorowe powinny być przygotowane do wręczenia na stosownej tacy.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Biuro SEP prowadzi ewidencję nadawanych odznaczeń i wyróżnień. Obowiązek ten dotyczy również oddziałów.
5.2. Częścią składową „ZASAD” – są regulaminy szczegółowe.
5.3. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego SEP w dniu 20 lutego 2014r. (protokół nr 37-2010/2014) z upoważnienia Zarządu Głównego SEP z dnia 16 stycznia 2014 r. (protokół nr 29-2010/2014), jako obo- wiązujący w odniesieniu do wszystkich jego części składowych.
Wróć do spisu treści