Egzaminy i Wnioski

Wzory wniosków o sprawdzenie kwalifikacji

Wzory wniosków o sprawdzenie kwalifikacji na stanowiskach Dozoru i Eksploatacji dostępne są w zakładce Druki do pobrania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH:
(Dz. U. z 2021, poz. 159)
W art. 31x ust. 2–3 otrzymały brzmienie:
„2. Termin ważności  świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie  eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54  ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,  które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od  dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo  stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.”

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE Z DN. 01.07.2022 R. NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO NASTĄPIŁY ZMIANY WZORU WNIOSKU. PONIŻEJ INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINU:
W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. Ustaw 2022 poz.1392) nastąpiła zmiana warunków przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na grupę E i/lub D.

Zgodnie z §6 ust. 2 i 3 tego Rozporządzenia osoba zamierzająca ubiegać się o świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i/lub dozoru poprzez poddanie się egzaminowi sprawdzenia kwalifikacji winna załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Do dokumentów tych zalicza się:

 1. Świadectwa lub dyplomy szkolne ukończenia zawodowej, średniej lub wyższej szkoły technicznej.
 2. Świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 3. Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.
 4. Zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę.
 5. Inne dokumenty takie jak certyfikat lub dyplom zawodowy.

W każdym z powyższych dokumentów musi wynikać, iż nauczanie obejmowało treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Możliwe jest także przedłożenie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę potwierdzające, iż w czasie dotychczasowej pracy zostało nabyte doświadczenie i umiejętności zawodowe w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, aby spełnić warunek przystąpienia do egzaminu.

„Załączamy przykład (wzór) zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę. Wzór może być pomocny przy opracowywaniu dokumentu poświadczającego posiadanie przez pracownika doświadczenia zawodowego i staż pracy wymaganego w §6 ust.3 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 poz.1392).”

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ ORAZ AKTAMI PRAWNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W ZAKŁADCE AKTY PRAWNE.

Terminy egzaminów na pierwszej stronie miejsce:

 •  TAURON ul. Lwowska 72-96 (IV piętro p.402), godz. 16:00 – egzamin z GRUPY I (elektrycznej) (Komisja 262) „Klient ma najpóżniej potwierdzić obecność na egzaminie, dzień przed jego terminem” tel. 14 621 68 13 pon.–pt. 9-15, e-mail sep.tarnow@poczta.tarman.pl;
 •  SEP, ul. Rynek 10, godz. 16:00 – egzamin z GRUPY I, II, III (elektrycznej, ciepłowniczej i gazowej) (Komisja 263) „Klient ma najpóżniej potwierdzić obecność na egzaminie, dzień przed jego terminem” tel. 14 621 68 13 pon.–pt. 9-15, e-mail sep.tarnow@poczta.tarman.pl.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. została ustalona na wysokość 4242 zł oraz od 01. lipca na kwotę 4.300 zł.

W związku z tym opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia:

 • od 1 stycznia 2024 roku 424,20 zł;
 • od 1 lipca 2024 roku 430 zł.

Jest to zgodne z § 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022  r. w  sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci.

Wpłat należy dokonać:

 • osoby prywatne (przedpłata na konto bankowe);
 • firmy (przedpłata na konto bankowe lub przelew po otrzymaniu faktury);
 • na egzamin prosimy zgłosić się z dowodem osobistym, wypełnionym wnioskiem pobranym z naszej strony i dowodem wpłaty w przypadku osób prywatnych.

Materiały służące do przygotowania się do egzaminów

Informujemy, że w biurze SEP Tarnów Rynek 10 można zakupić materiały służące do przygotowania się do egzaminów kwalifikacyjnych w formie zeszytów tematycznych.

Szkolenia prowadzone w Tarnowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry