Zeszyty

Oddział Tarnowski SEP poleca zeszyty o tematyce: „EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) w pytaniach i odpowiedziach”.

Zeszyty zawierają tematykę z zakresu wiedzy dla przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego D i E.

Zeszyty są rodzajem kompendium wiedzy na tematy wymagane w czasie egzaminu. Znajomość odpowiedzi na pytania zawarte w zeszytach jest egzekwowana od wszystkich osób przystępujących do egzaminu stosownie do zakresu zawartego w zgłoszeniu.

Zeszyt pierwszy

Antoni Lisowski – Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich egzaminowanych).

Tematyka zeszytu:

 • ogólne zasady BHP;
 • organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
 • postępowanie w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia w pracy urządzeń;
 • sprzęt ochronny;
 • ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych;
 • sposoby udzielania pierwszej pomocy w szczególności osobom porażonym prądem elektrycznym i poparzonym.

Zeszyt drugi

Jan Strojny – Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Tematyka zeszytu:

 • Ogólne Zasady Eksploatacji i Ruchu Sieci, Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych,
 • Służby Eksploatacyjne i Uprawnienia Kwalifikacyjne,
 • Dokumentacja Techniczno-Eksploatacyjna Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenerget.,
 • Przyłączanie Urządzeń i Instalacji Do Sieci Elektroenergetycznej,
 • Racjonalne Użytkowanie Energii i Programowanie Pracy Urządzeń Elektroenergetycznych,
 • Zasady Dysponowania Mocą Urządzeń Przyłączonych Do Sieci,
 • Ochrona Środowiska a Eksploatacja Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych.

Zeszyt trzeci

Antoni Lisowski – Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa.

Tematyka zeszytu:

 • Ochrona przeciwporażeniowa,
 • Ochrona przeciwprzepięciowa.

Zeszyt czwarty

Jan Strojny – Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Tematyka zeszytu:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia namionowego,
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,
 • Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zeszyt piąty

Jan Strojny – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV.

Tematyka zeszytu:

 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu do 1kV,
 • Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu do 1kV,
 • Instalacje elektroenergetyczne w budynkach i obiektach budowlanych,
 • Elektryczne instalacje przemysłowe,
 • Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym,
 • Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych,
 • Elektryczne urządzenia napędowe.

Zeszyt szósty

Jan Strojny – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej l kV.

Tematyka zeszytu:

 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1kV,
 • Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu powyżej 1kV,
 • Stacje elektroenergetyczne,
 • Transformatory elektroenergetyczne,
 • Elektryczne urządzenia napędowe,
 • Baterie kondensatorów na napięcie ponad 1kV,
 • Elektrofiltry.

Zeszyt siódmy

Jan Strojny – Urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, elektrofiltry i sieć trakcyjna.

Tematyka zeszytu:

 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • Elektryczna sieć trakcyjna,
 • Urządzenia elektrotermiczne,
 • Elektryczne spawarki i zgrzewarki,
 • Urządzenia do elektrolizy,
 • Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe.

Zeszyt ósmy

Jan Strojny – Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektroenergetycznych.

Tematyka zeszytu:

 • Układy aparatury kontrolno-pomiarowej w energetyce,
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
 • Automatyka przemysłowa i montaż aparatury,
 • Zasady eksploatacji.

Zeszyt dziewiąty

Fryderyk Łasak – Prace kontrolno-pomiarowe dotyczące sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Tematyka zeszytu:

 • Pomiary w instalacjach elektrycznych:
  • Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych,
  • Zasady, zakres i dokumentowanie wykonania pomiarów odbiorczych i okresowych oraz częstość wykonywania pomiarów okresowych,
  • Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i pomiar ich rezystancji,
  • Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji,
  • Sprawdzenie oddzielenia obwodów, pomiar rezystancji podłogi i ścian oraz próba wytrzymałości elektrycznej,
  • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • Pomiar rezystancji uziomów,
 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych do 1kV:
  • Zasady wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych,
  • Badanie spawarek, zgrzewarek, agregatów prądotwórczych, elektronarzędzi i elektrycznych urządzeń napędowych,
  • Badanie instalacji i urządzeń na placach budowy,
  • Badanie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych do 1kV,
  • Badanie elektrycznych instalacji oświetleniowych,
  • Badanie instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
  • Badanie rozdzielnic elektroenergetycznych, transformatorów i baterii kondensatorów o napięciu do 1kV

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry