Historia

Wstęp

Stowarzyszenia Elektryków Polskich formalnie zaczęła się na zjeździe w 1919 r., jednakże działalność Stowarzyszenia Elektryków działających w poszczególnych zaborach liczy ponad sto lat. Działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich po pierwszej wojnie światowej w Odrodzonej Polsce, zaowocowała się ponad osiemdziesięcioma normami branżowymi, Biura Znaku Jakości, planowaniem budów sieci przemysłowych, elektryfikacji kraju, budową rodzimego przemysłu elektromaszynowego, szkolnictwem fachowym, rozwojem telekomunikacji i łączności. Działalności SEP nie przerwała II wojna światowa. W Wielkiej Brytanii działał XVI Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a jego członkowie wybitni specjaliści w dziedzinie radiolokacji za swe osiągnięcia otrzymali wysoką ocenę Brytyjskiej Administracji. Przebywający w niemieckich oflagach polscy oficerowie – elektrycy prowadzili aktywną działalność szkoleniową na poziomie średnim i wyższym, a przewidując rychłe odzyskanie niepodległości Polski opracowywali program przyszłej elektryfikacji kraju. Po II wojnie światowej nastąpił rozwój organizacyjny SEP. Stowarzyszenie z organizacji elitarnej przekształciło się w organizację masową. Tworzą się sekcje specjalistyczne. Powstaje Izba Rzeczoznawców SEP, zrzeszająca wybitnych specjalistów z zakresu elektroenergetyki, elektroniki i telekomunikacji.

Działalność Oddziału Tarnowskiego SEP

W końcu lat 60-tych na tle rozbudowy przemysłu, rosnącej liczebności kadr technicznych i środowiskowych oraz potrzeb regionu, ujawnił się wyraźny brak operatywnych możliwości SEP. Wystąpiła konkretna potrzeba utworzenia własnego ośrodka organizacyjnego mogącego rozwinąć szerszą, ciągła i konkretną działalność na terenie Tarnowa. Z inicjatywy działaczy koła SEP nr 1 powstał w początku 1969r. Komitet organizacyjny d/s utworzenia Oddziału Tarnowskiego SEP. Po zebraniu wszystkich potrzebnych danych uzasadniających potrzebę powołania nowego Oddziału w mieście mającym wtedy status powiatowy, opracowany został szczegółowy wniosek, który Komitet Organizacyjny przedłożył Zarządowi Oddziału Krakowskiego SEP i Zarządowi Głównemu SEP. Po pokonaniu wielu trudności, wniosek o utworzenie Oddziału Tarnowskiego SEP został formalnie uchwalony 22 stycznia 1970 roku. Najważniejszym przedsięwzięciem Oddziału w aspekcie zarówno branżowym jak i środowiskowym była rozpoczęta w pierwszej kadencji działania inwestycja uruchamiania II programu TVP dla Tarnowa. W okresie trzeciej kadencji w latach 1975-78 wyniki działalności były następujące: zwiększenie ilości członków indywidualnych z 415 do 610 zwiększenie ilości członków zbiorowych z 7 do 9 zwiększenie ilości kół sumarycznie z 10 do 16 Równolegle z pracami konferencyjnymi prowadzone było szkolenie na kursach kwalifikacyjnych, żywa działalność ekspertyzowa pod egidą Izby Rzeczoznawców SEP, oraz akcja odczytowa w Zarządzie Oddziału. Znane wszystkim wstrząsy społeczno-polityczne, stan wojenny, załamanie gospodarki polskiej, przewartościowały wiele dotychczasowych poglądów, pojęć, niejednokrotnie wywołały zwątpienie w sens działalności stowarzyszeniowej. To wszystko było przyczyną znacznego obniżenia aktywności dużej liczby naszych członków i wpłynęło ujemnie na efekty działalności. W podsumowaniu szóstej kadencji Tarnowskiego Oddziału należy wyróżnić i podkreślić aktywność wynalazczą członków kół, którzy złożyli około 100 projektów wynalazczych z których uzyskano 7 patentów. Przeprowadzono 84 odczyty w Oddziale i Kołach, organizowano szereg kursów z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, zorganizowano wiele Konferencji Naukowo-Technicznych, Sympozjów oraz nawiązano współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska U.W. W minionym okresie staraniem Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP utworzono w Tarnowie punkt konsultacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o kierunku elektrycznym i po części Wyższą Szkołę Zawodową. Tarnowski Ośrodek Rzeczoznawstwa skupia wielu rzeczoznawców i specjalistów, którzy wykonali wiele prac zleconych. Realizacja zleceń kierowanych do Ośrodka daje satysfakcję z wykorzystania posiadanej wiedzy rzeczoznawcom i specjalistom oraz przynosi im i Oddziałowi korzyści finansowe, pozwalając jednocześnie pokazać na zewnątrz możliwości zrzeszonych w SEP elektryków. Aktualnie Ośrodek Rzeczoznawstwa przy T/O SEP skupia rzeczoznawców i specjalistów z następujących dziedzin: energetyki zawodowej, energetyki przemysłowej, instalacji i urządzeń elektrycznych, maszyn elektrycznych, informatyki, oświetlenia, elektrotermii, metrologii, elektryfikacji i dydaktyki.

Zakończenie

Na przestrzeni 35-lecia istnienia Oddziału dobrze układa się współpraca z zakładami naszego regionu, a w szczególności: ENION S.A. Oddział w Tarnowie Zakładem Energetycznym Tarnów, Telekomunikacją Polską S.A., Zakładami Azotowymi Tarnów S.A., Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A., Fabryką Silników Elektrycznych „Tamel” S.A., Firmą Oponiarską Dębica S.A. oraz Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie. Dobra współpraca i atmosfera tworzona wobec istotnych problemów gospodarczych jak również szeroko pojętej elektryki, to zasługa zarówno naszego Stowarzyszenia, jak również zakładów przemysłowych oraz współpracujących z nami instytucji. Niewątpliwie największą rolę w tworzeniu dobrej współpracy technicznej z przemysłem oraz więzi koleżeńskiej odegrali wszyscy prezesi naszego Oddziału, którzy swoim zaangażowaniem, talentem, autorytetem i życzliwością wpisali się trwale w historię naszego Stowarzyszenia. Ponieważ nie sposób wyliczyć nazwisk wszystkich aktywistów naszego Oddziału należy podkreślić, że o Stowarzyszeniu, o jego żywotności i zasługach, stanowią ludzie w nim działający i na odwrót : ludzie w Stowarzyszeniu działają tym chętniej im bardziej odczuwają że ich praca w tym środowisku jest użyteczna.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry