Jubileusz  50 – lecia Koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

30.10.2015 r. koło SEP przy Grupie Azoty S.A. obchodziło uroczystość 50 lecia istnienia Koła Nr.3, która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20. 

Jubileusz  50 – lecia Koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją, której historia sięga roku 1919. Tarnowski Oddział powstał w roku 1969, a jego kadrę osobową stanowili członkowie istniejącego od 1951 roku koła SEP, przy ówczesnym Zakładzie Energetycznym. Koło przy Zakładach Azotowych w Tarnowie rozpoczęło działalność w październiku 1965 roku, ale jeszcze wtedy w strukturach Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia, jako samodzielne koło nr 43.  Inicjatorami i założycielami koła byli między innymi Bolesław Kurowski i Tadeusz Kijak – ówczesny Główny Energetyk w Zakładach Azotowych który został jego pierwszym przewodniczącym.

A od 1972 roku koło funkcjonuje już w nowym Tarnowskim Oddziale SEP jako Koło nr 3,  i jego przewodnictwo przejął kol. Bolesław. Kurowski.

W piątek 30.10.2015 w restauracji Kasyno odbyła się uroczystość rocznicowa z okazji 50-lecia istnienia koła. Spotkanie zorganizowane zostało przez obecny Zarząd organizacji, przy wsparciu Zarządu Grupy Azoty S.A. Imprezę uświetnili swą obecnością członkowie zarządu Grupy Azoty S.A. w osobach Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Grupy Azoty S.A pana Witolda Szczypińskiego, Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. – pana Andrzeja Skolmowskiego oraz Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. – pana Artura Kopcia.

Inauguracji spotkania dokonał obecny Prezes koła – kol. Roman Kuczek, który tytułem wstępu, powitał zaproszonych gości. W pierwszej kolejności słowa powitania odniosły się do członków zarządu Grupy Azoty S.A. Następnie prezes Roman Kuczek powitał znakomitych gości i partnerów stowarzyszenia działających na terenie miasta Tarnowa. Wśród tych osób znaleźli się przede wszystkim: Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP pan Antoni Maziarka, oraz prezesi samodzielnych kół SEP zrzeszonych w Tarnowskim Oddziale. W kolejności byli to :  kol. Andrzej Liwo – Prezes koła nr 1 przy TAURON S.A. Oddział Tarnów, Zbigniew Papuga – Prezes koła nr 4 przy Telekomunikacji Polskiej S.A, Agnieszka Lis – Lisowska – Prezes koła nr 6 przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Grażyna Smolińska – Wygrzywalska – Prezes koła nr 9 przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie, Bolesław Budzik – Prezes koła nr 10 „Elektroinstalatorzy”, oraz Andrzej Kieć – Prezes koła nr 11 przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie.

Gorące słowa powitania Prezes Roman Kuczek skierował następnie do kolegów: Juliana Półkoszka i Władysława Łabuza – byłych prezesów koła nr 3, pana Zbigniewa Paprockiego – Prezesa Tarnowskiego Oddziału SITPChem, partnerskiej organizacji technicznej, działającej w Grupie Azoty S.A, pana Zbigniewa Wadacha – Dyrektora Centrum Energetyki Grupa Azoty S.A, pana Jarosława Lipińskiego – Prezesa firmy ELZAT Sp. z o.o, pana Dyrektora Franciszka Bernata – reprezentującego firmę Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o, pana Krzysztofa Kołacińskiego – Dyrektora ZST, pana Janusza Cetnara – właściciela hurtowni MEGAel, oraz pana Adama Zawadzkiego Dyrektora firmy Schneider.

Zwyczajowo, w dorocznych spotkaniach koła nr 3, udział bierze przedstawiciel „świata kultury”. Na uroczystości jubileuszowej w roli tej wystąpił historyk, pan Mieczysław Czosnyka Sekretarz Zarządu Fundacji im Jana Szczepanika.

W przemówieniu Prezes Roman Kuczek nawiązał do historycznych dat i nazwisk ludzi związanych z działalnością koła. W kolejności chronologicznej wymieniono wszystkich prezesów, od początku istnienia koła do dnia dzisiejszego, uwzględniając przekrój osobowy koła

i charakter działalności w poszczególnych latach. Kończąc słowo wstępne prezes odniósł się do niedawnych obchodów 45-lecia Tarnowskiego Oddziału SEP, które również przypadły w październiku br. oraz do organizowanej przez koło nr 3 konferencji pod nazwą „Energetyka Przemysłowa”

Minutą ciszy uczczono pamięć nieodżałowanego, niedawno zmarłego kolegi, Bolesława Kurowskiego, twórcy, byłego Prezesa i wieloletniego członka koła nr 3. Człowieka przez całe życie oddanego idei, wzorca do naśladowania, nauczyciela  i wielkiego mentora dla wielu obecnych członków stowarzyszenia.

Kolejnym etapem części oficjalnej było wystąpienie byłego Prezesa koła oraz byłego długoletniego Wiceprezesa Spółki ELZAT, kol. Władysława Łabuza, który przedstawił zebranym historię powstania koła. Z obszernego wystąpienia, jako najistotniejsze wypada przytoczyć następujące fakty: Koło powstało, jak wspomniano na wstępie, w październiku 1965 roku. Impulsem dla grupy inicjatywnej było wyodrębnienie spośród członków, działającego przy Tarnowskich Zakładach Azotowych SITPChem-u, grupy zawodowej poruszającej się w odrębnej, ale niezwykle ważnej sferze zagadnień technicznych. Lata 60-te i 70-te ubiegłego wieku, to okres dynamicznego rozwoju fabryki. Rozwój technologii chemicznej powodował lawinowe zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. To z kolei generowało falę problemów związanych z jej produkcją, bezpieczeństwem, dystrybucją i konsumpcją. Pierwszy zarząd koła tworzyli: Lech Partyka – przewodniczący, oraz członkowie zarządu w osobach: Bolesław Kurowski, Barbara Szczepańska, Zbigniew Kłosowicz i Marian Szewczyk. W pierwszej fazie działalności Koło skupiło się na współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Opisane powyżej problemy wymuszały pozyskanie wsparcia naukowego, a kadra naukowa uczelni doskonale wpisała się w zakres ówczesnej problematyki. W 1972 przewodnictwo koła, już w nowym Tarnowskim Oddziale, objął kol. Bolesław Kurowski. Nastał okres intensywnych prac nad zharmonizowaniem produkcji chemicznej  z zasilaniem w energię elektryczną. Jak ładnie ujął to w swym referacie kol. Łabuz, „…w latach 1965 – 1974 Zakłady Azotowe to duży poligon doświadczalny i badawczy w zakresie dynamiki układów napędowych i struktur elektroautomatyki”. Od 1976 do 1980 kołem kieruje kol. Kazimierz Gańczarczyk. W tym czasie prace Koła toczyły się w dwóch sekcjach: sekcja elektrotechniki przemysłowej, której przewodniczył kol Antoni Wróbel, oraz sekcja elektrowni z Marianem Sadowskim na czele. Był to niewątpliwie dobry okres w historii koła nr 3, na co wskazuje zdobyte w tym czasie wyróżnienie w krajowym konkursie na najlepsze koło SEP. W kolejnych latach w Kole przewodniczyli: Zbigniew Kłosowicz, Bolesław Kurowski (ponownie), a od 1990, przez trzy kadencje, kierownictwo Koła utrzymuje kol. Julian Półkoszek. Od roku 2002 ster koła przejmuje kol. Władysław Łabuz. Od początku istnienia, władze koła za cel stawiały sobie rozwój zawodowy i intelektualny osób zrzeszonych. Jednym z największych wydarzeń w pracy koła było nawiązanie kontaktów z ks. Michałem Hellerem, znakomitym teologiem, profesorem nauk filozoficznych, fizykiem, kosmologiem, członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym członkiem rzeczywistym Papieskiej Akademii Nauk. Kilka wygłoszonych w Kole prelekcji, wzbudziło wielkie zainteresowanie, zarówno członków koła, jak i całej kadry kierowniczej Zakładów Azotowych. W roku 1970, koło nr 3 było współorganizatorem spotkania z wybitnym astronomem doc. Kazimierzem Kordylewskim, członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Głównym tematem prelekcji była wyprawa kosmiczna Apollo 9. Spotkanie to, oprócz części merytorycznej, wzbogacone było o projekcję filmów tematycznych wypożyczonych z NASA, w tym prywatny film nakręcony przez astronautę. W okresie swego funkcjonowania, zrzeszeni w kole nr 3 rzeczoznawcy i specjaliści wykonali szereg ekspertyz i opracowań dla Z.A. Tarnów i innych podmiotów w tym Dębickich Zakładów Opon Samochodowych. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami firm produkujących aparaturę instalacyjną i rozdzielczą, w tym urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Należy dodać, że członkiem koła nr 3 jest wybitny znawca tematu z zakresu urządzeń i instalacji przeciwwybuchowych – kol. Roman Stadnicki

Z zakresu działalności pozazawodowej, Koło nr 3 może się pochwalić inicjatywą o odznaczenie ks. prof. Michała Hellera medalem im. Pożaryskiego, który został wręczony uczonemu w marcu 1998 roku, oraz inicjatywą uruchomienia przekaźnika do emisji II- go programu TVP. W wyniku tych działań Tarnów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce odbierał program II już w roku 1973. Pięknym gestem w kierunku kultywowania historii Zakładów Azotowych była inicjatywa koła, w wyniku której przeprowadzono restaurację grobowca inż. Jasilkowskiego, wykładowcy Politechniki Lwowskiej, który w latach powojennych piastował stanowisko Głównego Energetyka w Tarnowskich Zakładach Azotowych.

Został też zapoczątkowany zwyczaj, że podczas corocznych spotkań zapraszany jest ktoś z zewnątrz, kto przedstawia ciekawe fakty z historii albo fabryki lub inne z historii miasta, a była też pogadanka o sporcie balonowym, który od lat przedwojennych jest uprawiany w Tarnowie.

W ten sposób przez historyka Antoniego Sypka została przypomniana postać Romualda Wowkonowicza postaci trochę zapomnianej, a znaczącej w czasie budowy fabryki i rozwoju i infrastruktury miejskiej w latach międzywojennych.

Z inicjatywy koła Jego imieniem została nadana nazwa skweru przy ulicy Kwiatkowskiego.

Od roku 2014 prezesem koła nr 3 przy Tarnowskim Oddziale SEP jest kol. Roman Kuczek. Biorąc pod uwagę historię koła oraz jego działalność i zaangażowanych w jego tworzenie znakomitych postaci, należy uczciwie przyznać, że kolega Roman podjął się trudnego dzieła utrzymania pozycji koła w kształtowaniu świadomości technicznej oraz postaw obywatelskich, ponieważ od lat koło na swoje spotkania zaprasza znanego tarnowskiego historyka – pana Antoniego Sypka, który snując niezwykle ciekawe opowieści historyczne, poprzez uwypuklanie lokalnych postaci i czynów związanych z walką narodowowyzwoleńczą, kształtuje w członkach koła wrażliwość historyczną i patriotyczną.

W ramach obchodów rocznicowych związanych z 50-leciem pracy koła nr 3 wyróżnienia otrzymali: Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymał kol. Roman Romaniszyn. Srebrną Odznaką Honorową SEP odznaczeni zostali: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A. oraz koledzy : Stefan GębskiGrzegorz MarszałekJacek PodosekAlfred Perz i Mariusz Żmuda. Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego uhonorowani zostali koledzy Roman Kuczek i Władysław Łabuz, natomiast medalem im. inż. Jana Szczepanika udekorowano kolegów Romana Stadnickiego i Zygmunta Stańczyka. Powyższe odznaczenia wręczone zostały laureatom na gali zorganizowanej z okazji 45-lecia Tarnowskiego Oddziału SEP. Na opisywanych uroczystościach w Kole nr 3, wręczono Medal Honorowy, przyznany pośmiertnie śp. Bolesławowi Kurowskiemu, który z rąk Prezesa Antoniego Maziarki odebrała żona zmarłego – kol. Helena Kurowska

Kontynuując część oficjalną Prezes Roman Kuczek prosił o głos kolejnych znakomitych gości spotkania. Wypowiedzi zdominowane były życzeniami i uprzejmościami związanymi z obchodami rocznicowymi. Wręczano kwiaty, okolicznościowe upominki, a każde wystąpienie nagradzane było brawami. Wyczuwalna była podniosła atmosfera, na miarę rocznicy.

Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości była prelekcja pana Mieczysława Czosnyki, która jak zwykle na spotkaniach koła, dotyczyła historii Ziemi Tarnowskiej. Dysponujący wartą odnotowania, płynnością wymowy prelegent zapoznał zebranych z okresem zaboru austriackiego oraz z wielką metamorfozą miasta w tamtym okresie. To właśnie tamtym czasom tarnowianie zawdzięczają przeistoczenie się małego „prywatnego” miasteczka w prężny ośrodek miejski z elementami uprzemysłowienia. Tradycyjnie opowieść ukraszona była elementami patriotycznymi związanymi z ruchami niepodległościowymi.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystość przerodziła się w spotkanie towarzyskie, na którym w miłej atmosferze wspominano różne etapy działalności koła oraz wymieniano doświadczenia. Impreza została przeprowadzona z dużym rozmachem i dbałością o szczegóły. Należy życzyć członkom koła, wielu osiągnięć i kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Ryszard Małek

W tekście wykorzystano fragmenty referatu inż. Władysława Łabuza o historii koła nr 3.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry