Konferencja „Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych”

Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP zorganizował konferencję „Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych” która odbyła się w środę 20.03.2019 r. od godz. 9:00 w Tarnowie ul. Lwowska – TAURON Sala Błękitna.

Większa stabilność sieci
Wymogi rozdziału energii w warunkach użytkowania, funkcjonalność i struktu- ry stale się zmieniają. Sieci zasilania podlegają poważnym zmianom przepływu energii z powodu odnawialnych źródeł energii. W przyszłości sieci te będą też obciążone pojazdami elektrycznymi pobierającymi prąd w stacjach ładujących.
Przejrzyste przepływy energii to warunek wstępny stabilności inteligentnych sieci. Odpowiednio do tego rzeczywiste sta- ny sieci muszą być łączone w inteligentny sposób, żeby do- pasować zasilanie i zapotrzebowanie. Jest to niezwykle istot- ne w celu zbilansowania silnie wahających się przepływów energii powodowanych przez zmienne źródła zasilania z jednej strony i szczyty zużycia powodowane przez stale rosnącą ilość pojazdów elektrycznych pobierających prąd do ładowania z drugiej strony.
W celu umożliwienia operatorom sieci zapewnienia nieza- wodności sieci dystrybucyjnych oraz w celu dokonania wy- dajnych kosztowo dostosowań infrastruktury konieczny jest stały pomiar i monitorowanie obciążeń dynamicznych w sie- ciach dystrybucyjnych. Przy pomocy Modułu Interfejsu Smart Grid (sieci inteligentnej), punkty pomiarowe można łatwo i tanio implementować jako punkty strategiczne w sieciach dystrybucyjnych.

Kompaktowe i modułowe
W przyszłości operatorzy sieci, firmy przemysłowe i jed- nostki zarządzające obiektami będą zależne od ciągłej dostępności wartości pomiarowych i danych dotyczących obciążeń ich sieci dystrybucyjnych w celu zapewnienia niezawodnego działania. Dane te muszą być dostarczane w czasie nieomal rzeczywistym, żeby można było wyko- nywać pomiary kontrolne, zwłaszcza w gorących punk- tach, takich jak lokalne stacje sieciowe.
Spełnienie tego wyzwania wymaga przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań: prostego montażu w istnie- jących systemach bez przerw w zasilaniu, elastyczności w zakresie ilości punktów pomiarowych, jak również sprzętu, który może być obsługiwany bez wcześniejszego obszernego szkolenia. Przez Moduł Interfejsu Smart Grid (z angielskiego Smart Grid Interface Module – SGIM) firma EFEN opracowała modułowy system zbierania pa- rametrów elektrycznych i innych parametrów fizycznych w szafkach rozdzielczych oraz rozdzielniach kablowych.
lastyczne i rozbudowywalne
Poza elementem zasilającym i procesorem można opcjo- nalnie skonfigurować inne funkcje. W obudowie modułu zatrzaskowego można zainstalować do 5 modułów po- miarowych do monitorowania 3-fazowego oraz do 10 przyłączy niskiego napięcia. Dodatkowo dostępne są trzy gniazda wtykowe do modułów uniwersalnych, takich jak interfejsy GSM albo OFC albo moduły I/O ze stykami bezpotencjałowymi.

Kompaktowe i dokładne
Cewki Rogowskiego dają znaczne korzyści przy ograni- czonym miejscu na bieżący pomiar. Kompaktowe wymia- ry i prosty montaż przy pomocy opasek zaciskowych do linii zasilania albo szyn bardzo skracają czas i nakład pra- cy podczas modernizacji. Ponieważ cewki Rogowskiego nie wykazują efektu nasycenia, to można mierzyć szeroki zakres prądów pierwotnych bez wpływu na dokładność. Cewki te odpowiadają klasie dokładności 1 zgodnie z EN 61869, eliminując w ten sposób potrzebę kalibracji cewki i modułu pomiarowego.

Inteligentny montaż
Prosta instalacja
Dzięki swojej podstawie montażowej Moduł Interfejsu Smart Grid można łatwo zainstalować w istniejących szafkach rozdzielczych albo w nowych systemach w celu zapewnienia, że sprzęt będzie przygotowany do przyszłych potrzeb. Obudowa modułu zawierająca modułową elektronikę pomiarową może być łatwo wstawiona w podstawę montażową i można ją też bez większego wysiłku usunąć.
Przy zmodernizowaniu istniejących systemów Moduł Interfejsu Smart Grid wyraźnie przewyższa konwencjonalne systemy dzięki łatwemu montażowi i instalacji.
SGIM można zamontować na szynie pod napięciem bez ryzyka przypadkowego zwarcia. Po pro- stu zainstaluj podstawę montażową na szynie. Nie ma potrzeby odłączania zasilania systemu

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry