Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Kole nr 3 przy Grupie Azoty SA w Tarnowie

W dniu 27 stycznia 2023 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi,  w restauracji Kasyno odbyło się noworoczne spotkanie członków Koła nr 3 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Było to pierwsze zgromadzenie aktywu w bieżącym roku. Stało się tradycją, że imprezy te mają podniosły nastrój i uroczystą oprawę.

Na wstępie, zgodnie z przyjętym protokołem, Prezes Koła – kol. Roman Kuczek, powitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił osoby, które swoją obecnością uświetniły spotkanie. Wśród obecnych gości znaleźli się : Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP – Janusz Onak, oraz Wiceprezes Oddziału Tarnowskiego, Członek Honorowy SEP – Antoni Maziarka. Do udziału w imprezie zaproszenie przyjęli również : Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. Pan Zbigniew Paprocki, oraz Dyrektor Departamentu Techniki i Energii w Grupie Azoty S.A. Pan Zbigniew Wadach.

Wśród zaproszonych i obecnych na sali gości znaleźli się również : Prezes Zarządu Spółki ELZAT Jarosław Lipiński, Wiceprezes Spółki ELZAT Jacek Ramian, były dyrektor ZST w Tanowie – Mościcach Krzysztof Kołaciński, były członek Zarządu Zakładów Azotowych Franciszek Bernat i były Prezes Koła nr 3 – kol. Władysław Łabuz.

Gościem honorowym dorocznego forum był Proboszcz Parafii Mościc ks. dr Jacek Nowak.  Jak nakazuje wieloletnia tradycja, o udział w imprezie poproszony został tarnowski historyk. Tym razem rolę prelegenta przyjął dr Marek Smoła.

Po powitaniu i prezentacji gości prezes Roman Kuczek omówił przebieg wyborów do władz Koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A, które odbyły się w dniu 23 lutego 2022 roku. Przedstawiony został nowo wybrany skład osobowy Zarządu oraz planowane działania w roku 2023. W następnym kroku Prezes Kuczek pokrótce zrelacjonował przebieg wyborów do władz tarnowskiego oddziału SEP. Wybory te odbyły się w ramach Walnego Zgromadzenia Oddziału i odbyło się to w dniu 10 czerwca 2022 w Modrzewiowym Dworku Hotelu Cristal Park. Z nieukrywaną dumą Prezes Kuczek wspomniał o pewnym novum, jakie miało miejsce na tych wyborach. Chodzi o fakt, że Grupa Azoty, jako członek wspierający miała ważny głos

wyborczy w postaci mandatu jakim dysponował Prezes Pan Zbigniew Paprocki. W dalszej kolejności omówione zostały, przeprowadzone w dniach 22 – 23 września w Bydgoszczy wybory do władz krajowych Organizacji. W wyniku tych wyborów nowym Prezesem SEP został dr hab. inż. Sławomir Cieślik, który na tym stanowisku zastąpił dr inż. Piotra Szymczaka – dotychczasowego Prezesa Organizacji.

Po zrelacjonowaniu procesu wyborczego do władz każdego ze szczebli Stowarzyszenia, Prezes Roman Kuczek przedstawił nowoprzyjętych członków organizacji, jak również odczytał listę tych członków Stowarzyszenia, którzy opuścili nasze Koło przechodząc do wieczności. Ci drudzy uhonorowani zostali minutą ciszy.

Realizując plan spotkania prezes Kuczek poprosił o głos Przewodniczącego Oddziału Tarnowskiego Janusza Onaka. Rozpoczynając swą wypowiedź, Prezes Onak powitał zgromadzonych, wskazał na trwały związek łączący struktury miejskie Stowarzyszenia z Kołem nr 3 oraz zwrócił uwagę na doskonałą współpracę we wszystkich dziedzinach działalności organizacji.  Kontynuując wypowiedź, złożył podziękowania dla Prezesa Romana Kuczka i całego Zarządu Koła nr 3 za wzorową współpracę w minionym okresie, życząc jednocześnie wszystkim kontynuacji dobrych tradycji. Osobne wyrazy uznania i podziękowanie otrzymał Zarząd Grupy Azoty SA za udzielane wsparcie dla działalności Stowarzyszenia. Grupa Azoty wraz z Grupą Tauron – Dystrybucja jako podmioty wspierające stanowią mocny filar działalności Stowarzyszenia. Nie ma wątpliwości, iż bez udzielania tej pomocy, funkcjonowanie Oddziału byłoby w znacznym stopniu utrudnione, a niektóre formy działalności wręcz nie możliwe. W dalszej części wystąpienia, Prezes Oddziału, kol. Janusz Onak przedstawił plan działalności Stowarzyszenia w roku 2023 oraz przybliżył zebranym kilka szczegółów z listopadowej wycieczki do Meksyku. Jak wszystkie organizowane przez SEP wycieczki i ta posiadała mocny wątek techniczny. Tym tematem było zwiedzanie elektrowni geotermalnej. W trakcie zwiedzania uczestnicy dowiedzieli się, że już w 1959 roku wykonując głębokie na 2000 m odwierty w zboczu czynnego wulkanu, meksykanie pozyskali parę stanowiącą napęd turbozespołów w zlokalizowanej opodal elektrowni.  Kończąc wypowiedź złożył zebranym życzenia pomyślności w 2023 roku oraz dalszej owocnej współpracy na niwie działalności Stowarzyszenia. Przechodząc do kolejnego punktu, gospodarz spotkania – Prezes Roman Kuczek, poprosił o wypowiedź Członka Zarządu Grupy Azoty Zbigniewa Paprockiego.

Prezes ciepłymi słowami powitał zebranych, podziękował za zaproszenie, a że rok 2022 był rokiem wyborczym w Organizacji, Prezes Paprocki pogratulował nowo wybranym władzom Stowarzyszenia, a w szczególności Prezesowi Oddziału – Januszowi Onakowi oraz Prezesowi Koła nr 3 – Romanowi Kuczkowi. Wyraził satysfakcję z dobrej współpracy Koła z Oddziałem i życzył sukcesów w dalszym działaniu na rzecz krzewienia kultury technicznej wśród pracowników zatrudnionych w Grupie Azoty, jak również wśród tarnowskiej młodzieży szkolnej i akademickiej.

Następnym mówcą poproszonym o zabranie głosu był ks. dr Jacek Nowak, który dziękując za zaproszenie zwrócił uwagę na fakt, że jako jedyny obecny na Sali nie ma ścisłego związku z elektryką. Podkreślił jednak z satysfakcją, że przyjął zaproszenie jako sympatyk Stowarzyszenia. Spotkanie miało charakter noworoczny, tak więc wśród kurtuazyjnych słów znalazły się okazjonalne sentencje oraz życzenia powodzenia w Nowym Roku. Na zakończenie, korzystając z „proboszczowskich” uprawnień udzielił obecnym dyspensy na spożywanie obiadu.

Kończąc część oficjalną, kol. Roman Kuczek wręczył Prezesowi Zbigniewowi Paprockiemu pamiątkowy obraz stanowiący fotokopie historycznego Tabla  uwieczniającego inż. Günthera wraz ze współpracownikami, z okresu jego działalności na Politechnice Warszawskiej.

Postać ta ma o tyle duże znaczenie dla pracowników Grupy Azoty, że Wacław, Zygmunt, Henryk Günther był głównym energetykiem Tarnowskiej Fabryki Związków Azotowych, a następnie pierwszym dyrektorem Zakładu Energetycznego Tarnów. Interesującą, sugerującą intrygę ze scenariusza filmowego historię pozyskania tego obrazu przedstawił kol. Władysław Łabuz.

Tradycją noworocznych posiedzeń Koła jest krzewienie wiedzy historycznej o wielkich ludziach nauki i techniki, a w szczególności tych, którzy związani byli z naszym miastem. Poproszony o głos dr Marek Smoła, wygłosił prelekcję o człowieku z ogromnym dorobkiem naukowym i zawodowym, który w pierwszej połowie XX wieku, wraz z inż. Güntherem tworzyli filary Zakładów Azotowych. Tą postacią był  inż. Stanisław Jasilkowski.

W doskonałej, wskazującej na ogromny wkład pracy prezentacji dr Smoła, przedstawił postać inż. Jasilkowskiego, oraz wykazał sporo różnic pomiędzy informacjami zawartymi w popularnych źródłach wiedzy, a mozolnie zgromadzoną prawdą historyczną. Jak się m.in. okazuje, w popularnych źródłach pomija się wątek tarnowski działalności Stanisława Jasilkowskiego, jak również mylnie podaje się datę jego zgonu i miejsce pochówku.

Na zakończenie dr Smoła zapewnił, że informacje zawarte w prezentacji niedługim czasie ukażą się wydane drukiem w specjalnym opracowaniu.

Część nieoficjalna rozpoczęła się od obiadu. Spotkanie owocowało we wzajemne rozmowy i żarty związane z pracą jak również tematy pozazawodowe. Koledzy wymieniali doświadczenia i wspominali różne etapy z życia zakładu, od czasów do których da się sięgnąć pamięcią do chwili obecnej. Nie brakowało anegdot z życia i działalności, znanych postaciach z naszego środowiska oraz wspomnień o ludziach, którzy swoją postawą i wiedzą zapisali się na kartach historii fabryki. Całość odbyła się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Reasumując całość spotkania pozostawia bardzo pozytywne wrażenie oraz wskazuje na potrzebę organizacji tego typu mityngów. Należy więc pogratulować prezesowi Romanowi Kuczkowi wprawy w organizowaniu tego typu zgromadzeń oraz życzyć kolejnych udanych imprez w przyszłości.

Ryszard Małek

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry