Noworoczne spotkanie Koła SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

W dniu 9 lutego 2018 r.w salach restauracji Kasyno odbyło się tradycyjne spotkanie Noworoczne członków Koła nr 3 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Spotkanie miało jak zwykle uroczysty charakter, a dodatkowo jego rangę podnosił fakt, że to pierwsze spotkanie w nowej kadencji. Należy w tym miejscu dodać, że w dniu 17 stycznia 2018 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym powołano nowy Zarząd Koła.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością : Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP Antoni Maziarka, V-ce Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Józef Rojek, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A. Artur Kopeć. Wśród zaproszonych gości byli również : Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A. Zbigniew Wadach, Prezes Spółki ELZAT Jarosław Lipiński, Dyrektor w Spółce Grupa Azoty Automatyka S.A. Franciszek Bernat, oraz Prezes SITPChem Oddziału Tarnowskiego a zarazem Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki i Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. kol. Roman Romaniszyn, który jest jednocześnie członkiem Zarządu Koła.

Z pośród zaproszonych gości należy również wymienić Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Pana Krzysztofa Kołacińskiego, przedstawiciela Firmy Schneider- electric Pana Artura Piwniuka oraz historyka miasta Tarnowa – Pana Antoniego Sypka, z którym spotkania przeszły już do tradycji, a którego opowiadania wzbogacają spotkania w Kole o szeroką historyczną wiedzę związaną z niezwykle bogatą tradycją naszego miasta.

Dodatkowo po raz pierwszy w tym roku gościem spotkania był Proboszcz Parafii Mościce ks. dr Jacek Nowak.
Na wstępie, Prezes Koła kol. Roman Kuczek serdecznie powitał zaproszonych gości, oraz wszystkich zgromadzonych. W związku z zakończoną kadencją, przystąpił do krótkiego podsumowania działań Zarządu Koła w minionym okresie. W pierwszych słowach kol. Roman Kuczek przypomniał skład zarządu w kadencji 2014 – 2018 wymieniając jego członków, odczytał nazwiska kolegów, którzy zasilili nasze koło w trakcie kadencji oraz tych członków, którzy zostali skreśleni z listy. Zapoznał także zebranych z nazwiskami kolegów, którzy w ostatnim okresie przeszli do wieczności. Zaraz po tym, na wniosek Prezesa, zgromadzeni uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Przechodząc do dalszej części sprawozdania Prezes Kuczek opisał działalność techniczno – naukową jaką koło prowadziło wyliczając zarówno te działania, które były inicjowane przez Zarząd, jak i te których było współorganizatorem. Spośród najważniejszych wymienić należy wizytówkę Koła nr 3 – organizowaną dorocznie i cieszącą się dużą popularnością konferencję Energetyka Przemysłowa. Konferencja ta ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz konsumpcją energii elektrycznej w dużych zakładach przemysłowych. W trakcie tych konferencji referaty wygłaszali m.in. :

  • Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A. mgr inż. Zbigniew Wadach – „Instalacje do termicznego przekształcania odpadów”
  • mgr inż. Andrzej Garczarczyk – „Energetyka w Grupie Azoty S.A. Tarnów”
  • mgr inż. Roman Stadnicki – „Zintegrowany kurs bezpieczeństwa”
  • mgr inż. Grzegorz Marszałek – „Bezpieczeństwo zasilania instalacji przemysłowych”
  • mgr inż. Roman Romaniszyn – „Awarie w sieciach elektroenergetycznych przyczyny i skutki oraz jak im zapobiegać”

Jako współorganizator, wraz z Firmą ASE i kołem SITPChem – Tarnów, braliśmy udział w przygotowaniu corocznych konferencji na temat urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. W konferencjach tych aktywny udział brał członek naszego Koła mgr inż. Roman Stadnicki. Członkowie naszego Koła aktywnie uczestniczyli również w organizowanych przez Zarząd miejski SEP dorocznych Dniach Energetyki poprzez tematyczne odczyty i referaty.

W dalszej części sprawozdania Prezes przypomniał o obchodach 50-lecia istnienia Koła, które uroczyście obchodziliśmy w roku 2015 oraz o osobach, które zostały uhonorowane z tej okazji medalem im prof. Mieczysława Pożaryskiego, medalem im inż. Jana Szczepanika, oraz Honorowymi Odznakami SEP. Wyliczone również zostały wycieczki, jakie koło organizowało i w których brało udział.

Następnie Prezes Roman Kuczek przedstawił aktualny skład Zarządu Koła,

  • Roman Kuczek – Prezes Koła
  • Władysław Łabuz – Sekretarz
  • Alfred Perz – Skarbnik
  • Roman Romaniszyn – Członek Zarządu
  • Jacek Ramian – Członek Zarządu

Nakreślił plan działania Koła na bieżący rok, w którym znalazły się m.in. : wycieczka do elektrowni wodnej w Rożnowie, udział w szkoleniach i konferencjach, wyjazd na Targi Energetyczne w Bielsku – Białej, oraz organizacja dorocznej konferencji Energetyka Przemysłowa. Kol. Roman Kuczek zgłosił również inicjatywę ufundowania sztandaru, który stanowiąc symbol, uczestniczył będzie wraz z pocztem i przedstawicielami Koła w różnych uroczystościach o charakterze oficjalnym.

Na zakończenie Prezes Roman Kuczek złożył podziękowania wszystkim członkom Koła, którzy obdarzyli go zaufaniem i oddali swoje głosy na jego kandydaturę w obecnej kadencji oraz złożył życzenia pomyślnego roku i owocnej współpracy.

W dalszej części spotkania głos zabierali : Prezes SEP Oddziału Tarnowskiego Antoni Maziarka, v-ce prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Józef Rojek, Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty S.A Zbigniew Wadach, którzy w kurtuazyjnych słowach gratulowali Prezesowi wyboru na następną kadencję, życzyli powodzenia w roku 2018 oraz dalszych sukcesów w prowadzeniu Koła. Głos zabrał również Prezes SITPChem Zbigniew Paprocki, który wskazał na zbieżność celów, bardzo dobrą współpracę i wspólnych członków, którzy dodatkowo spajają nasze organizacje oraz Dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński wskazując w swej wypowiedzi na niezwykłą wagę współpracy kół SEP i SITPChem działających przy Grupie Azoty S.A ze szkolnymi kołami organizacji technicznych. Współpracy, której głównym celem jest propagowanie zainteresowań technicznych u młodych adeptów szkoły i w tworzeniu nowych kadr dla organizacji NOT-owskich.

Ks. dr Jacek Nowak, nie szczędził ciepłych słów pod adresem organizatorów. Złożył wszystkim wyrazy sympatii i gratulacje oraz życząc sukcesów, udzielił dyspensy na dalszą część spotkania.

Ostatnim elementem części oficjalnej było wystąpienie Pana Antoniego Sypka, który we właściwy sobie, pełen wnikliwości, dbałości o szczegóły i głębokiego zaangażowania sposób przedstawił nieznane fragmenty historii z okresu odzyskania niepodległości naszego kraju, dotyczące osób i zdarzeń w naszym mieście.

Podsumowując, spotkanie zostało przygotowane w sposób niezwykle staranny, ze szczególną dbałością o uroczysty charakter i podniosłą atmosferę. Zadbano o stosowny wystrój i oprawę uroczystości. Zarząd przyjął pochlebne opinie o działalności w minionej kadencji oraz życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz krzewienia kultury technicznej i współpracy z partnerskimi organizacjami.

Ryszard Małek
Prezes SEP przy Grupie Azoty S.A.

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU NOWOROCZNYM CZŁONKÓW KOŁA SEP PRZY GRUPIE AZOTY S.A.

W imieniu Zarządu Koła SEP przy Grupie Azoty S.A. pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom spotkania, które odbyło się 09 lutego 2018 r. w Restauracji „ KASYNO ’’w Tarnowie – Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20.

W szczególności dziękuję za wygłoszone przemówienia w trakcie spotkania oraz tak liczny udział w spotkaniu. Mam nadzieję, że spotkanie stało się okazją do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się. Poza wyrażeniem słów podziękowania poniżej przesyłam zdjęcia z uroczystego spotkania.

Roman Kuczek

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry