Obchody 100 – lecia SEP w Tarnowskim Ratuszu

W dniach 7-9 czerwca br. przypada setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z tej okazji, w dniu 23 maja 2019 r.
w tarnowskim Ratuszu odbyły się uroczystości związane z obchodami tej rocznicy. Organizatorem uroczystości był tarnowski oddział SEP wraz
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Przebieg obchodów rocznicowych honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Tarnowa.

Do głównej sali tarnowskiego Ratusza zaproszeni zostali : prezydent miasta Tarnowa pan Roman Ciepiela, Prezes Stowarzyszenia dr. Inż. Piotr Szymczak oraz prezesi sąsiadujących z naszym oddziałów SEP. Wśród zaproszonych gości znalazły się znane osobistości lokalnego świata nauki i businessu. Przedstawiciele władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przedstawiciele władz Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, przedstawiciele władz, dyrektorzy oddziałów Spółki TAURON, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, właściciele i prezesi spółek działających na terenie miasta i gminy Tarnów, przedstawiciele i dyrektorzy szkół oraz jednostek kulturalnych, komendant policji, zasłużeni działacze oddziału SEP oraz wybrani członkowie poszczególnych kół Stowarzyszenia działających w oddziale Tarnów

Program spotkania zapoczątkowało zwiedzanie części Muzeum w Ratuszu, gdzie przy ujmującej narracji pani przewodnik zaproszeni goście mogli zapoznać się z historią miejsca oraz tradycjami naszego miasta. Szczególnie wyraźnie uwypuklone zostały tradycje szlacheckie i miejskie oraz tradycje oręża i kultury, która dzięki mecenatowi Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Tarnowskiego rozkwitła w naszym mieście pozostawiając tak wspaniałe pamiątki historyczne.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się o godzinie 10. W Ratuszu zapanowała podniosła atmosfera, na którą złożyły się charakter spotkania, stworzona przez organizatorów oprawa oraz zaproszeni goście. Całość harmonijnie dopełniało renesansowe wnętrze Sali Pospólstwa
oraz wyniosłe spojrzenia sarmackiej szlachty, która dumnie spoglądała na zebranych z rozwieszonych na ścianach obrazów.

Otwierając spotkanie, prezes tarnowskiego oddziału SEP pan Janusz Onak przywitał wszystkich gości. Odczytując długą listę zaproszonych, powitał serdecznie wszystkich, którzy dotarli na uroczystości oraz tych, którzy ze względu na towarzyszące uroczystościom rocznicowym zjawiska   pogodowe,   wezwani   do   uczestnictwa w sztabach kryzysowych, nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.

Setna rocznica kojarzy się w naszej świadomości z naprawdę długim okresem w historii. Cały wiek istnienia musi skłaniać do retrospektywnego spojrzenia na ogół działalności ugrupowania. Tak więc wszyscy mówcy i prelegenci, w mniejszym lub większym stopniu odnosili się do zdarzeń historycznych. Zarówno tych związanych bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia jak i tych związanych z nim poprzez towarzyszące zdarzenia historycznie i luźne związki.

Nie inaczej było w przypadku prelekcji jaką wygłosił prezes tarnowskiego Oddziału SEP pan Janusz Onak, który swój referat rozpoczął
od zdefiniowania SEP jako organizacji, określenia jego celów i charakteru. W dalszej części szczegółowo opisana została historia powstania  Stowarzyszenia. Począwszy od początkowych struktur o zasięgu lokalnym, przez szczegóły związane z przebiegiem zjazdu założycielskiego,
by płynnie przejść do pełnej historii tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia wraz z jego liderami oraz wielkimi postaciami ściśle związanymi
z naszym miastem. Przytoczone zostały konkretne projekty, których realizacja możliwa była dzięki wytężonej pracy członków naszego oddziału oraz szeregu znakomitych postaci, mających ogromny wpływ i zasługi w budowie i prężnym rozwoju przemysłu zarówno
w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej.

Po wystąpieniu Prezesa Janusza Onaka przyszedł czas na bardzo ważny i podniosły moment, jakim była dekoracja zasłużonych działaczy organizacji. W pierwszej kolejności wręczono Honorowe Odznaczenia SEP. Złotą Odznakę Zasłużony dla SEP przyznano panu Krzysztofowi Mikulskiemu, Srebrną Odznaką natomiast odznaczona została pani Anna Kanka. Aktu dekoracji dokonali Prezes SEP w Polsce dr inż. Piotr Szymczak oraz Prezes tarnowskiego oddziału SEP pan Janusz Onak. W następnym etapie ceremonii wręczono honorowe medale im prof. Mieczysława Pożaryskiego. Uhonorowani to panowie Władysław Bochenek, Marek Lejko i Grzegorz Bosowski. Medale wręczył Prezes Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotr Szymczak. Kontynuując uroczystość odznaczania, dokonano wręczenia ustanowionych w Tarnowie medali im Jana Szczepanika. Warto może w tym momencie dodać, że to odznaczenie zostało ustanowione w 2004 roku przez tarnowski Oddział SEP w celu uhonorowania wybitnych członków organizacji oraz osób nie zrzeszonych ale aktywnie i wymiernie wspierających działalność Stowarzyszenia. Medale im. Jana Szczepanika przyznane zostały : Prezydentowi miasta Tarnowa panu Romanowi Ciepieli, Prezesowi SEP w Polsce panu Piotrowi Szymczakowi, panu Jerzemu Topolskiemu wiceprezesowi Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. oraz panu Arturowi Kopciowi członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Medale wręczali przedstawiciele zarządu SEP w Tarnowie panowie Janusz Onak, Antoni Maziarka i Władysław Bochenek.

Po ceremonii odznaczeń głos zabierali zaproszeni goście. Wypowiedzi zdominowane były gratulacjami, podziękowaniami za współpracę
i życzeniami kolejnych rocznic. Na ręce prezesa Janusza Onaka składano listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki.

W części referatowej, o głos poproszono Prezesa SEP w Polsce pana Piotra Szymczaka. Na wstępie pan prezes zaznaczył, że Stowarzyszenie przywiązuje ogromną wagę do precyzyjnego osadzenia swojej działalności w czasie. W tym celu, dwa lata temu powołano pracownię historyczną, która pod kierownictwem prof. Jerzego Hickiewicza dba o to, aby działalność Stowarzyszenia oraz osiągnięcia w dziedzinie elektrotechniki dokumentowane były w źródłach historycznych. Przedstawiony referat, zarekomendowany jako praca zbiorowa opracowana na kongresie SEP, zawierał   szczegółowy   opis   działalności   elektryków   polskich w okresach: 1). do roku 1919, 2). w latach 1919 – 1939, 3). w okresie okupacji (1939 – 1946), 4). w okresie transformacji tj. w latach 1946 – 1989 oraz 5). okres od 1989 do dnia dzisiejszego. Kończąc swoje wystąpienie pan Prezes poinformował o inicjatywie Stowarzyszenia, która ma na celu ufundowanie pomnika – „Ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego” – figury upamiętniającej tą znakomitą postać. Jednocześnie zwrócił się z apelem o rozpropagowanie akcji zbierania datków na ten szczytny cel.

W związku z tym, że o historii związanej z powstaniem Stowarzyszenia powiedziane zostało już prawie wszystko, poproszony o wygłoszenie swojego referatu, historyk miasta Tarnowa – pan Antoni Sypek skoncentrował się na opowieści o znanych tarnowianach. Znaczna część referatu traktowała o osobach, które poprzez swoją pasję, umiejętności i wiedzę rozsławiali Tarnów w Polsce i Europie, oraz o lokalnych przedsiębiorcach, prowadzących ówczesne warsztaty i manufaktury, którzy poprzez swą pomysłowość i wyczucie rynku mieli wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Zwykle skoncentrowany na sprawach ściśle technicznych Dyrektor Centrum Energetyki przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie – pan Zbigniew Wadach, również poddał się panującemu nurtowi historycznemu i w swym referacie zaprezentował unikatowe fotografie z okresu budowy
i początków działania Państwowej Fabryki Związków Azotowych – obecnej Grupy Azoty S.A. Opisał historię zakładów od wykupu ziem, poprzez budowę elektrowni – serca Zakładów, do chwili obecnej. Wskazał również na udokumentowane, ścisłe związki fabryki z Tarnowem

Na zakończenie spotkania wiceprezes SEP w Tarnowie pan Antoni Maziarka zaprosił wszystkich zebranych na okazjonalny obiad do restauracji
w pobliskim Pasażu. Warto zwrócić uwagę, że dobór restauracji świetnie korespondował z rocznicowym charakterem obchodów. Kręte korytarze, duże piwniczne pomieszczenia dawnej winiarni, łukowe sklepienia wykonane z surowej cegły doskonale domykały atmosferę jubileuszowego spotkania.

Ryszard Małek

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry