Oddział w latach 1994–1998

W lutym 1994 r. odbyły się wybory do Zarządu Oddziału. Przy okazji Walnego Zgromadzenia Delegatów nie zapomniano o wieloletnich członkach i działaczach tarnowskiej organizacji. Medal Pamiątkowy K.Szpotańskiego otrzymał Bolesław Kurowski, Złote OH SEP Antoni Kawik, Stanisław Kozioł, Marian Strzała i Józef Stec a Srebrne OH SEP Julian Półkoszek, Roman Szymkowiak i Andrzej Wojtanowski.

Prezesem Oddziału ponownie wybrano Jerzego Rokitę. Wiceprezesami zostali Roman Dzieński, Bolesław Kurowski i Janusz Onak. Sekretarzem i skarbnikiem została Alina Kłosowicz. Członkami Zarządu wybrano Kazimierza Kargula, Antoniego Kawika, Antoniego Maziarkę, Mariana Mirka, Edwarda Lisa, Juliana Półkoszka, Józefa Steca, Jerzego Świątka, Tadeusza Wachtla i Anatola Wesołowskiego.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Roman Szymkowiak, Stanisław Horodecki, Zdzisław Liwo i Marian Strzała. W Sądzie Koleżeńskim zasiedli Zbigniew Kłosowicz, Jan Jaskier i Zygmunt Stańczyk.

Przewodniczącą Komisji Szkoleniowej została Teresa Lisak, Komisji Socjalno-Bytowej Anatol Wesołowski, Komisji Kulturalno-Wycieczkowej Antoni Kawik a Komisji Nagród i Odznaczeń Antoni Maziarka.

Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawstwa powierzono Leopoldowi Bacikowi dotychczasowemu kierownikowi. Powołano również Radę Nadzorczą Ośrodka Rzeczoznawstwa, której przewodniczącym został Bolesław Kurowski, jego zastępcą Stanisław Kozioł, sekretarzem Rady została Alina Kłosowicz. Członkami Rady zostali również Roman Dzieński i Henryka Fleszar.

Po trzech miesiącach sprawowania funkcji prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP nieoczekiwanie zmarł Jerzy Rokita. Jego pogrzeb odbył się w Krakowie na Cmentarzu Batowickim. Jerzy Rokita był człowiekiem o ogromnej wiedzy technicznej, cechowało go poczucie odpowiedzialności, uczciwości, obiektywizmu i sumienności. Działał bardzo aktywnie w Oddziale Tarnowskim SEP od początku jego powstania, był również członkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Tarnowie. Dla polskiej energetyki był zasłużonym i uznanym autorytetem – pełnił przez wiele lat funkcję dyrektora technicznego w Zakładzie Energetyczny w Tarnowie będąc cały czas bezpartyjnym fachowcem.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów dokonało w październiku 1994 r. wyboru nowego prezesa, którym został Marian Mirek. Pełnił on w Zakładzie Energetycznym funkcję Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji. Niestety, jako prezes Oddziału działał krótko, gdyż zmarł w grudniu 1995 roku, co było kolejną niepowetowaną stratą.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się w kwietniu 1996 r. wybrało kolejnego prezesa, którym został Antoni Maziarka.

Ze zrozumiałych powodów w latach 1994-1998 zrealizowano mniejszą niż planowano liczbę imprez. Mimo to dziewiąta kadencja była bardzo owocna. Dzięki staraniom Zarządu Oddziału doprowadzono do utworzenia w Tarnowie punktu konsultacyjnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o kierunku elektrotechnicznym. Zorganizowano również seminaria naukowo-techniczne:

  • „Zastosowanie ograniczników przepięć w liniach średnich napięć” z udziałem przedstawiciela Instytutu Energetyki dr Jerzego Arciszewskiego i Instytutu Elektrotechniki doc. Andrzeja Balcerzaka,
  • „Linie elektroenergetyczne z przewodami izolowanymi” połączone z prezentacją osprzętu,
  • „Możliwości eksploatacyjne central abonenckich” z udziałem czołowych producentów. Seminarium to przygotowała Sekcja Telekomunikacji,
  • Dwudniowe seminarium „TARINFO ’96 – Informatyka bliżej użytkownika” – zorganizowała je Sekcja Informatyki,
  • „Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia” z udziałem prof. Andrzeja Sowy,
  • „Ochrona przeciwporażeniowa w świetle postanowień normy PN/E 05009” – wykład dr inż. Jana Strzałki,
  • Regionalne seminarium „Prawo energetyczne – Przepisy wykonawcze”. Wykład prowadził były minister Herbert Gabryś,
  • „Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego”,
  • Spotkanie internetowe z udziałem firmy OPTIMUS S.A. dla dużych i małych firm oraz młodzieży.

Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji zorganizowano wycieczkę połączoną z ogniskiem i zabawą do Zakliczyna i Jamnej.

Godnym odnotowana jest fakt, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału Tarnowskiego SEP z dnia 16 lutego 1994 r. zobowiązano Zarząd do zorganizowania redakcji i wydawania „Biuletynu Informacyjnego SEP”. Początkowo „Biuletyn” miał być publikacją periodyczną z czasem jednak pojawiły się plany przekształcenia go w kwartalnik a nawet w miesięcznik. Do marca 2010 roku ukazało się 35 numerów „Biuletynu”. Przez blisko piętnaście lat zamieszczano w „Biuletynie” artykuły m.in. o tematyce technicznej, interesującej szerokie kręgi czytelników i adresowane nie tylko do członków SEP. Publikowano materiały i omówienia dotyczące norm i przepisów a także artykuły dotyczące historii SEP, regionu czy kraju oraz ciekawostki, aktualności, reklamy. Pierwszy numer „Biuletynu” ukazał się w maju 1995 r. w 25-lecie istnienia Oddziału. Kolegium Reakcyjne stanowili wtedy Janusz Grabowski, Andrzej Wojtanowski, Alina Kłosowicz i Andrzej Liwo. Po roku zrezygnował z pracy w kolegium redakcyjnym Janusz Grabowski. W 1997 r. z okazji 60-lecia istnienia Zakładu Energetycznego w Tarnowie ukazał się 6 numer „Biuletynu” poświęcony historii Koła nr 1.

W roku 1995 obchodzono jubileusz 25-lecia istnienia Tarnowskiego Oddziału SEP. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Zakładzie Energetycznym Tarnów S.A. Udział wzięli Prezes i Sekretarz Zarządu Głównego SEP a także prezesi ościennych Oddziałów. Uroczystości uświetnił wykład ks. prof. Michała Hellera na temat najnowszych zagadnień kosmologii.

W styczniu 1997 r. odbyło się kolejne mające już kilkuletnią tradycję Spotkanie Noworoczne podczas, którego przy dobrej kuchni i miłej muzyce bawiło się do rana około sto osób. Przy Oddziale Tarnowskim SEP powstał Ośrodek Szkoleniowy zajmujący się organizowaniem szkoleń i doskonaleniem zawodowym w różnych formach takich jak kursy, seminaria, konferencje.

Oddział Tarnowski SEP przyszedł w tym czasie z pomocą młodzieży ostatnich klas techników zawodowych poprzez zorganizowanie kursów zakończonych egzaminem i nadaniem uprawnień elektrycznych tzw. „grupy sepowskiej” co w przyszłości mogło jej ułatwić znalezienie zatrudnienia.

Sekcja Telekomunikacji zorganizowała wycieczkę do Centrum Usług Satelitarnych w Psarach, połączoną ze zwiedzaniem zabytkowego klasztoru w Wąchocku oraz jaskini Raj.

Zorganizowane przez Oddział seminarium „Wybrane zagadnienia z prawa budowlanego” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Spotkanie było adresowane do inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego i wykonawców.

W 1997 r. zmarł tragicznie w wypadku samochodowym wiceprezes Oddziału Roman Dzieński – współzałożyciel w 1970 r. Oddziału SEP w Tarnowie i wieloletni jego wiceprezes, pracownik Telekomunikacji Polskiej S.A., współtwórca stacji przekaźnikowej dla emisji II Programu TV na Górze Św. Marcina a także współorganizator Domu Technika w Tarnowie.

Pod koniec tej kadencji powołano do życia w Oddziale Tarnowskim SEP Klub Seniora, którego prezesem został Jan Koziara. Klub skupił rencistów i emerytów elektryków. Program działania Klubu Seniora obejmował spotkania towarzyskie, wycieczki i odczyty.

W marcu 1998 r. dobiegła końca IX kadencja, która dla członków Oddziału była szczególnie bolesna. Nieubłagany czas zabrał z grona członków dwóch kolejnych prezesów -Jerzego Rokitę i jego następcę Mariana Mirka a także wiceprezesa Romana Dzieńskiego.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry