Spotkanie robocze członków Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP

W dniu 07.07.2023 w godzinach  od 12 00 do 14 30.w Tarnowie w sali narad TD przy ul Studniarskiego 2 odbyło się spotkanie Członków SEP Oddziału Tarnowskiego z Prezesem firmy PTS Rabka Panem  Stanisławem Sokołowskim realizowane w ramach prac Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP. Spotkanie było zainicjowane i prowadzone zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego CK-NiPE SEP prof. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego.

 Tematem spotkania był wniosek o dokonanie zmian w zapisach  normy SEP N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. zakresie wymagań dla taśm ostrzegawczych układanych w trakcie wykonywania linii kablowych w gruncie.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z materiałami dotyczącymi wymagań technicznych jakie określone są dla taśm ostrzegawczych przez: operatorów systemu przesyłowego i sieci dystrybucyjnej w Polsce, PGNiG określone dla taśm ostrzegawczych układanych ponad gazociągami w gruncie, wymagania wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05. 2023 w odniesieniu do kanalizacji technologicznej,

Ponadto Prezes Stanisław Sokołowski

– omówił własne doświadczenia z dostaw taśm ostrzegawczych oraz pokryw kablowych wykonywanych  z tworzyw sztucznych na rynek Niemiecki do Kazachstanu i do innych krajów pozaeuropejskich,

– przedstawił trendy jakie są zauważane w oznakowywaniu przebiegu urządzeń liniowych w gruncie w tym wprowadzenie do stosowania aktywnych i pasywnych stosowanie  jakie zmiany w zakresie wymagań w jakie stawiają wobec dostawców i doświadczenia z dostaw

– zaprezentował wyroby służące do oznakowania urządzeń podziemnych wykonanych zgodnie z określonymi w normach wymaganiami oraz spełniającymi standardy techniczne i warunki SWZ określane w przetargach na projektowanie i budowę urządzeń w gruncie.

Prezes Oddziału SEP  w Tarnowie przedstawił swoją opinię dotyczącą sposobu oznakowania a jednocześnie możliwości zabezpieczenia i uzyskania wiarygodnych o lokalizacji urządzeń w gruncie na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych w tym w okresie wdrażaniu systemu GIS z oraz wykorzystania stale unowocześnianego oprogramowania z wykorzystaniem GPRS.

W dyskusji zaproszeni do udziału w spotkaniu na bazie własnych doświadczeń  dzieli się spostrzeżeniami i uwagami do przedstawionych przez Kol Stanisława Sokołowskiego informacji i prezentowanych materiałów.

Kol Jan Sznajder przedstawił przyjęte w SEP zasady dotyczące tworzenia dokumentów normalizacyjnych w tym Norm SEP oraz  procedurę dotyczącą wnioskowania o wprowadzania zmian w wydanych przez SEP Normach. Przedstawił działania jakie musza być podjęte w celu  przeprowadzenia procesu zmian i finalnie podpisania dokumentu zmieniającego zapisy Normy przez Prezesa SEP.

Pan Prezes Stanisław Sokołowski przedstawił również wypracowany na bazie prowadzonych rozmów z instytucjami projektantami  użytkownikami i osobami zarządzającymi infrastrukturą autorski projekt o nazwie „SYSTEMY OZNAKOWANIA, LOKALIZACJI I ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY……”obejmujący obszary, elektroenergetyki, gazownictwa telekomunikacji, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji.

Na zakończenie spotkania  przedstawił propozycje dotyczące zmian w zapisach normy SEP  004 wydanej w roku 2022 z uwzględnieniem wytycznych opracowanych przez zarządzających infrastrukturą sieciową oraz  przepisów ustalających warunki techniczne wprowadzone Rozporządzeniami Ministra Cyfryzacji w maju br.

Kol Jan Sznajder poinformował, że zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącym CK-NiPE zgłoszone na  spotkaniu i przedstawione w pkt 4,6.  propozycje zmian w Normie N SEP E 004 2022, wraz z sporządzoną na tym spotkaniu notatką będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (planowane wrzesień 2023). O podjętych ustaleniach CK-NiPE i dalszych działaniach uczestnicy niniejszego spotkania zostaną niezwłocznie powiadomieni

Prezes Oddziału Kol Janusz Onak podziękował uczestnikom za merytoryczna dyskusję, podziękował Panu Stanisławowi Sokołowskiemu za przybycie, podzielenie się szczegółową wiedzą techniczną i możliwością zapoznania z rozwiązaniami stosowanymi w zakresie oznakowani infrastruktury technicznej przez instytucje i jednostki gospodarcze  w Polsce ale również poza naszym Krajem.

Jan Sznajder

Tarnów dnia 07.07. 2023.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry