Walne Zebranie Członków Koła nr 1 SEP  przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie

Koleżanki i Koledzy

W związku z kończącą się 4 letnią kadencją Zarządu Koła nr 1 SEP przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, w dniu 24 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła nr 1. Nasze Koło liczące na koniec 2021 r. 210 członków, jest najliczniejsze w Tarnowskim Oddziale SEP i stanowi ok. połowy wszystkich jego członków. W zebraniu które otworzył Prezes Koła nr 1 Grzegorz Bosowski uczestniczyło 62 członków Koła w tym Prezes OT SEP Janusz Onak oraz zaproszona cała Dyrekcja Oddziału Tarnowskiego TD S.A. w osobach Jacka Duńca, Pawła Marka, Wojciecha Gałdy i Jacka Stańczykiewicza.

Po stwierdzeniu prawomocności WZK, zgodnie z przyjętą agendą spotkania jego Przewodniczącym został wybrany kol. Aleksander Gawryał, który poprowadził  dalszą część zebrania. Po wybraniu Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, głos zabrał ustępujący Prezes Koła przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2018 – 2022. W swoim wystąpieniu przekazał informacje o zorganizowanych konferencjach naukowych, wyjazdach technicznych oraz spotkaniach integracyjnych w tym także o najważniejszym wydarzeniu jakim były obchody Jubileuszu 70-lecia Koła nr 1 w
2021 r. Jednocześnie podziękował wszystkim za wkład pracy w organizację tych wydarzeń.  Kolejny punktem było sprawozdania Komisji Rewizyjnej wygłoszone przez Wiesława Cicha. Komisja stwierdziła, że Zarząd zrealizował postawione przez nim zadania i zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku późniejszego głosowania absolutorium zostało jednogłośnie udzielone.

W trakcie zebrania głos zabrał Prezes OT SEP Janusz Onak, który w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie w działalność SEP i wręczył Prezesowi Koła okolicznościowy list z podziękowaniami. Głos zabrał również Dyrektor Naczelny OTR, także dziękując za aktywną działalność Koła i życząc dalszej równie dobrej współpracy.

Następnie przystąpiono do wyborów władz Koła na kadencję  w latach 2022-2026.
W pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów Prezesa Zarządu Koła. Zgłoszona została jedna kandydatura Grzegorz Bosowskiego, który został jednogłośnie wybrany na to stanowisko. W kolejnym głosowaniu wybrano pozostałych 11 członków Zarządu, którymi zostali:

–        Elżbieta Obszarska – Skarbnik
–        Paweł Bartecki – Sekretarz

–        Mariusz Majewski

–        Mirosław Łucyków

–        Marcin Szymczyk

–        Aleksander Gawryał

–        Krzysztof Mikulski

–        Andrzej Liwo

–        Grzegorz Ceglarz

–        Roman Kozioł

–        Aneta Lis-Brończyk

Do składu Komisji Rewizyjne wybrani zostali:

–        Piotr Wardzała

–        Andrzej Wojtanowski

–        Wiesław Cich

Jako ostanie, odbyły się wybory Delegatów na Walny Zjazd Oddziału, którymi zostali:  

–      Janusz Onak

–      Jan Sznajder

–      Antoni Maziarka

–      Krzysztof Mikulski

–      Aleksander Gawryał

–      Mariusz Majewski

–      Grażyna Dąbrowska

–      Zbigniew Gieroń

–      Zbigniew Gniadek

–      Jerzy Niedojadło

–      Paweł Marek

–      Kazimierz Pasierb

–      Mirosław Łucyków

–      Grzegorz Ceglarz

–      Wiesław Cich

–      Elżbieta Obszarska

–      Władysław Bochenek

–      Marcin Szymczyk

–      Andrzej Liwo

–      Jarosław Kubala

Na zakończenie WZK głos zabrał Prezes Koła Grzegorz Bosowski dziękując za udzielone w wyborach poparcie i zaufanie, jednocześnie deklarując zaangażowanie w dalszą prace w kolejnej kadencji.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry