Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w Kole SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

W dniu 23 lutego 2022 r. w sali restauracji Kasyno odbyło się Walne zebranie Członków Koła SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Zebranie zwołano w związku z upływem kadencji 2018 – 2022, a co się z tym wiąże, wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego za okres upływającej kadencji oraz powołania Zarządu Koła na lata 2022 – 2026.

Gościem Zebrania był przewodniczący Oddziału tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Roman Kuczek, który powitał zgromadzonych                 i zaprezentował porządek obrad. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wybrano prowadzącego obrady, którym został kol. Władysław Łabuz, Komisję skrutacyjną oraz Komisję uchwał i wniosków.

Ważnym elementem zebrania było sprawozdanie Prezesa Koła z działalności w okresie kadencji. W swym wystąpieniu, kol. Roman Kuczek podsumował liczebność koła nr 3 uwzględniając kolegów, którzy zasilili stan osobowy w czasie minionej kadencji i zostali wpisani na listę członków, oraz kolegów i koleżanki którzy „odeszli” z naszego grona. Tych ostatnich, na wniosek Prezesa uczczono minutą ciszy. W dalszej kolejności krótkiej analizie poddano finanse Koła. Ważnym elementem sprawozdania był opis działalności statutowej, wśród której istotną rolę odegrała organizacja dorocznej konferencji Energetyka Przemysłowa, organizacja wyjazdów na targi, spotkania Noworoczne oraz działalność polegająca na publikowaniu artykułów w Biuletynie SEP. Prezes Roman Kuczek zwrócił również uwagę na fakt, że członkowie naszego Koła uczestniczą w działalności szkoleniowej oraz wchodzą w skład komisji kwalifikacyjnych przyznających uprawnienia zawodowe.

Po sprawozdaniu Prezesa nastąpiła dyskusja, w trakcie której na uwagę zasługuje wystąpienie Przewodniczącego Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, kol. Janusza Onaka. Podsumowując współpracę w okresie kadencji 2018 – 2022. Prezes Onak wyraził podziękowania dla kol. Romana Kuczka za wzorowe pełnienie funkcji prezesa Koła. Zwrócił uwagę na całokształt działań zarówno wewnątrz w Kole, jak i w Okręgu tarnowskim oraz wyższych strukturach Stowarzyszenia do Zarządu Centralnego włącznie. W krótkiej retrospekcji przypomniał współudział w organizacji 100-lecia SEP w tarnowskim Ratuszu oraz wycieczki po Grupie Azoty, której kol Roman Kuczek był organizatorem, wspomniał                        o współpracy w przygotowaniu i uczestnictwie w obchodach 50-cio lecia Tarnowskiego Oddziału SEP oraz o współtworzeniu rocznicowej  monografii. Korzystając z okazji kol. Janusz Onak podsumował  działalność Oddziału w tej kadencji, zwracając uwagę na organizację konkursu prac dyplomowych, konkursu wiedzy o Janie Szczepaniku oraz organizacji wycieczek o charakterze naukowo-technicznym i krajoznawczym, w tym najbardziej egzotyczną wycieczkę do Chin.

Kończąc swą wypowiedź Prezes Janusz Onak wręczył kol. Romanowi Kuczkowi okazjonalne Podziękowanie za całokształt działalności w kadencji 2018 – 2022.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry