XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP

W dniach 23-24 czerwca br. odbył się XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP. Miejscem obrad był piękny i nowoczesny obiekt Filharmonii w Lodzi. Zjazd podsumował działalność Stowarzyszenia w poprzedniej kadencji, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu a także wybrał nowe władze SEP i przyjął założenia programowe działalności na kolejną czteroletnią kadencję. Nowym Prezesem SEP został Jerzy Barglik (Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach). Wiceprezesami zostali: Andrzej Boron (Oddział Łódzki). Janusz Kłodos (Oddział Krakowski) oraz Zenon Stodolski (Oddział Warszawski). Za najważniejsze zadanie w działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich w najbliższej przyszłości uznano aktywny udział wszystkich członków SEP w procesie dostosowywania gospodarki polskiej, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej elektryki do wymagań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej jak i zagwarantowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu niezbędne jest włączenie się w działalność statutową Stowarzyszenia młodych członków SEP. Zjazd zobowiązał Zarząd Główny do opracowania wspólnie z przedstawicielami młodzieży SEP długofalowego programu działania mającego na celu zintensyfikowanie aktywności młodych członków SEP. Niezbędnym elementem realizacji przyjętych zadań jest dostosowanie do nowych wyzwań samego Stowarzyszenia i form jego działania. Duży nacisk położono na pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry