Zebranie Zarządu Oddziału w Hotelu Krzyskim

W dniu 28.04.2022 (czwartek) o godz. 15:30  odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału w Hotelu Krzyskim w Tarnowie ul.  Krzyska 52b ( Sala Krzyska).

Porządek posiedzenia Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP

 w dniu 28.04.2022 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawozdanie Prezesa z działalności statutowej Oddziału oraz omówienie wyników ekonomicznych za 2021 rok.
 3. Informacja Skarbnika Oddziału dotycząca ilości członków na dzień 31.12.2021 r. oraz wielkości wpłaconych składek członkowskich.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej  w zakresie oceny rocznego sprawozdania finansowego Oddziału oraz oceny działalności i sprawozdania Zarządu Oddziału.
 5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału za prace w 2021 r. /Uchwała/
 7. Podjęcie uchwały o likwidacji Koła nr 8 przy ZWSE
 8. Omówienie wyników wyborów przeprowadzonych w Kołach Oddziału.
 9. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału.
  • Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres 2018-2022 r.  Sprawozdanie to zostanie przedłożone WZDO.
  • Uchwalenie propozycji porządku obrad WZDO
  • Rekomendacja Zarządu Oddziału ws. kandydata na funkcje Prezesa Oddziału na kadencję 2022-2026.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie. stanowienia głosów Członków Wspierających na WZDO /§ 27 pkt. 3 Statutu SEP/.
  • Przyjęcie projektu regulaminu obrad WZDO.
 10. Sprawy organizacyjne związane z WZDO ustalenie terminu i miejsca obrad.
 11. Sprawy różne.
  • Informacja o kontroli ZUS

      Na wstępie Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak przywitał wszystkich zebranych członków Zarządu Oddziału oraz zaproszonych członków wspierających. Przedstawił porządek posiedzenia i zreferował sprawozdanie z działalności statutowej Oddziału za okres 2018-2022 r.

Następnie Skarbnik Oddziału kol. Jan Sznajder przedstawił sprawozdanie z wpłaconych składek członkowskich, po nim zaś kol. Stanisław Kozioł zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu sprawozdania oraz przegłosowaniu absolutorium Zarządowi Oddziału, głos zabrał Prezes dziękując całemu Zarządowi za bardzo duży wkład pracy w działalność i funkcjonowanie Oddziału.

Po zapoznaniu obecnych z wnioskiem Prezesa koła Nr. 8 o likwidację koła Zarząd podjął taką Uchwałę.

Następnie omówił przygotowania do walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału jego organizacji oraz związane z tym wydarzeniem propozycje uchwał do przegłosowania przez Zarząd.

Na zakończenie jeszcze raz podziękował wszystkim członkom Zarządu za współpracę oraz bardzo duże zaangażowanie w pracach Oddziału.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry