Konferencja – „Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych”

Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP zorganizował konferencję  „Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej oraz w  obiektach przemysłowych”  która odbyła się w środę 28.03.2018 r. od godz. 9:00 w Tarnowie ul. Lwowska – TAURON Sala Błękitna.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały m.in. aktualne wymagania w zakresie  pomiarów i badań instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zmian z  ostatnich lat. Poruszony temat ochrony odgromowej i pomiaru uziemień.

Plakat

             mgr inż. Fryderyk Łasak
31-621 Kraków oś. Bohaterów Września 61A/23
Tel. 12-6811541           kom  503 750306
           e-mail: flasak@tlen.pl

 

 

 

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

 

1. Wstęp

 

Normalizacja europejska zmienia się dynamicznie i w ślad za nią zmieniają się polskie normy. Seria norm PN-IEC – tłumaczeń norm międzynarodowych była zastępowana tłumaczeniami norm europejskich oznaczanych jako PN-EN. Obecnie wprowadzane są dokumenty harmoni-zacyjne – tłumaczenia zmodyfikowanych norm międzynarodowych oznaczane jako PN-HD.

 

W latach 90-tych nastąpiły zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmieniły się zasady ochrony od porażeń prądem elektrycznym. Zmiany wprowadzone przez nowe Prawo Budowlane, zmiany w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpora-żeniowej (norma PN-IEC 60364-4-41 [21.18], która została zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2009 [21.17]) oraz zastąpienie normy PN-IEC 60364-6-61 [21.19], normą PN-HD 60364-6:2008P [21.20] , spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących przeprowadzania badań instalacji, dla oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Ukazała się nowa wersja normy PN-HD 60364-6:2016-07E (wersja angielska)

 

Norma PN-HD 60364-4-41:2009P „Instalacje elektryczne niskiego napięcia . Część 41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” to są obecnie obowiązujące przepisy ochrony przeciwporażeniowej. W bieżącym roku ukazała się nowa wersja tej normy PN-HD 60364-4-41:2017-09E w wersji angielskiej.

 

Stare przepisy były złe, były przyczyną dużej ilości wypadków śmiertelnych w ciągu roku, spowodowanych porażeniami prądem elektrycznym. Notowano ok. 10 ofiar/milion mieszkańców rocznie, znacznie więcej niż w innych krajach Europy, gdzie było 1 – 3.

 

Ilość ofiar porażenia prądem po wprowadzeniu w Polsce nowych przepisów i szkoleń systematycznie maleje. W 2009r. Wskaźnik ten obniżył się do 3,25, z tendencją dalszego zmniejszania się w następnych latach, z tego w miastach 2,19, a na wsiach 4,90, w tym mężczyźni 6,08, a kobiety 0,61

 

W 2010 roku zatwierdzona została norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.[21.22]

 

Jest również Polska Norma PN-HD 308 S2;2007P jako Dokument Harmonizacyjny dotyczący identyfikacji żył kabli i przewodów w tym przewodów giętkich i sznurowych na napięcie znamionowe nie wyższe niż górna granica II zakresu napięcia tj. 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.

 

Żyły kabli i przewodów wielożyłowych oraz przewodów sznurowych powinny być oznaczane kolorami podanymi w tabelach 1 i 2. W tabelach tych podano kolory żył w zależności od ilości żył, a w przypadku kabli i przewodów czterożyłowych lub pięciożyłowych podano kolejność występowania poszczególnych kolorów.

 Identyfikacja za pomocą kolorów nie jest wymagana w przypadku przewodów koncentrycznych, żył płaskich przewodów giętkich bez powłoki oraz przewodów w izolacji z materiału, który nie może być oznaczany kolorem, np. przewody o izolacji mineralnej………. cd w Biuletynie.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry