Uzgodnienia międzybranżowe dotyczące zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

„W dniu 15 lutego 2024 roku z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZTIS) odbyło się w formie zdalnej spotkanie dotyczące propozycji zmian przepisów w zakresie narad koordynacyjnych.

W spotkaniu na zaproszenie Pana Andrzeja Falkowskiego uczestniczyli przedstawiciele ogólnopolskich branżowych stowarzyszeń, wśród których SEP reprezentowali Kol. Wiesław Cich i Kol. Jan Sznajder Członkowie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP oraz Kol. Wojciech Wojtarowicz przedstawiciel SEP Oddziału tarnowskiego. Przedstawiciele SEP w okresie pracy zawodowej uczestniczyli lub czynnie uczestniczą w uzgadnianiu usytuowania i przebiegu obiektów sieciowych w trakcie narad koordynacyjnych (dawniej ZUD) powoływanych w obszarze działania powiatów.

Uczestników powitał prowadzący spotkanie Pan Andrzej Falkowski wskazując potrzebę zmiany regulacji prawnych (Prawo Geodezyjne i innych) dotyczącej narad koordynacyjnych. Zmiany konieczne są dla zapewnienia optymalnego sposobu ich działania przy uzgadnianiu przez poszczególne branże (przedsiębiorstwa) posadowienia obiektów i urządzeń sieciowych w terenie w odniesieniu do istniejących budowli i urządzeń. Wskazał potrzebę wspólnego podjęcia prac nad wypracowaniem prawnych podstaw prowadzenia narad, zapewnienia ich sprawnego przebiegu, udziału wszystkich branż i zainteresowanych stron, stworzenia mechanizmu pozwalającego na wyeliminowanie zaleceń niekiedy nieuzasadnionych i uznania wyników w formie opinii czy też zaleceń, które powinny być brane pod uwagę w rozwiązaniach projektowych oraz na dalszych etapach procesu budowlanego (szczególnie na etapie realizacji robót).

Poszczególni uczestnicy spotkania odnosili się do tego tematu poruszając również inne wątki i doświadczenia z dotychczasowego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych. Wskazywano, że obecnie opinia z narady w zasadzie jest tylko pomocą dla projektanta, ale wg obecnych regulacji prawnych nie jest obligatoryjna w dalszym procesie zatwierdzania dokumentacji budowlanej.

Przedstawiciele SEP zwrócili uwagę na ogromny zakres rzeczowy, jaki dotyczy uzgadniania posadowienia obiektów w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych, które są prowadzone na całym obszarze kraju tworząc system elektroenergetyczny. Ponadto każdy obiekt infrastruktury, czy budynek musi posiadać zasilanie energią elektryczną i w praktyce tzw. przyłącza są nieodłączną częścią każdej inwestycji budowlanej. Ten olbrzymi zakres uzgodnień dotyczy wielu podmiotów branży elektroenergetycznej, które mają lub przewidują usytuowanie urządzeń sieciowych w terenie na poziomach od 1 – 400 kV.

Niektóre branże posiadają ustalone w rozporządzeniach wymagania dotyczące warunków (w tym parametrów odległościowych) dla lokalizacji infrastruktury technicznej od swoich urządzeń. Natomiast w elektroenergetyce uzgodnienia nie opierają się na rozwiązaniach przywołanych w przepisach prawa, lecz na wiedzy technicznej zawartej w normach, wytycznych i instrukcjach branżowych, które mają dla poszczególnych przedsiębiorstw elektroenergetycznych status obowiązujący. Nie ma dzisiaj aktu prawnego, jak to miało miejsce do czasu wejścia w życie prawa energetycznego (1997), który ustalałby, rozporządzeniami lub przywołanymi normami, zasady budowy i eksploatacji urządzeń, w tym lokalizacji w odniesieniu do innych obiektów.

Przedstawiciele PZTIS przedstawili propozycję branżowego porozumienia w zakresie wypracowania ustaleń, które mogłyby w przyszłości być podstawą do wprowadzenia rozporządzeniem, jako obowiązującego wymagania. Dotyczy to określenia warunków i odległości, w jakich dopuszczalne jest posadowienie urządzeń i obiektów od istniejącej lub projektowanej infrastruktury. Jak poinformował nas prowadzący spotkanie, prezentowana propozycja jest szerszym projektem tzw. ustawy infrastrukturalnej, której celem byłoby dostosowanie przepisów około-budowlanych do specyfiki obiektów liniowych.

Propozycja będzie tematem kolejnego spotkania ustalonego na pierwsza dekadę marca 2024.”

 

Narada odbyła się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Oprac. Jan Sznajder

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry