XXXIX NWZD SEP MAŁA AULA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

„Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. społeczeństwo elektryków aktywnie włączyłosię w odbudowę zniszczonego kraju. W dniach 7-9 czerwca 1919r. obradujący w Warszawie Zjazd Powołał Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich zmienił zjazd toruński w 1928 r.) XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP zwołaliśmy dokładnie w setną rocznicę tego wydarzenia. …………..”
Słowo wstępne perzesa SEP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

  • Członkowie honorowi, Delegaci, Zaproszeni Goście! Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu elektrotechnicznego, energetyki, nauki i techniki oraz kształcenie kadr. Wyrażając głęboki szacunek dla wszystkich pokoleń, które budowały autorytet i rangę SEP obecnie dokładamy wszelkich starań by godnie kontynuować tę działalność. Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu elektrotechnicznego, energetyki, nauki i techniki oraz kształcenie kadr. Wyrażając głęboki szacunek dla wszystkich pokoleń, które budowały autorytet i rangę SEP obecnie dokładamy wszelkich starań by godnie kontynuować tę działalność.
    Szanowni Państwo, przypadł mi, jako prezesowi SEP, zaszczyt współorganizować obchody tego wyjątkowego święta wszystkich elektryków zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Pragniemy, aby podczas uroczystości, które odbywają się na terenie całego kraju, we właściwy sposób zaprezentować dorobek i osiągnięcia SEP związane z rozwojem przemysłu i kształceniem kadr dla potrzeb elektryki oraz popularyzować sylwetki działaczy i członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia. Wyrażam przekonanie, że właśnie te działania budują prestiż i autorytet SEP w trzech środowi­ skach: przemysłowym, naukowym, a także stowarzyszeniowym i w naszych Oddziałach. Dziękuję przewodniczącemu Komitetu Honorowego Obcho­ dów – Krzysztofowi Tchórzewskiemu – Ministrowi Energii. Jednak dzisiaj szczególne z kol. wiceprezesem SEP – Kazimierzem Pawlickim na czele prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, a także kierownictwom Wydziałów: Elektrycznego, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Mechanicznego Energety­ ki i Lotnictwa. Wyrazy podziękowania kieruję do Koleżanek i Kolegów- człon­ ków SEP, którzy wsparli finansowo budowę oraz Darczyńcom, których wykaz dołączamy. Przekazuję również podziękowania dla kol. Edwarda Ziai za pomoc w pozyskaniu sponsorów. Szczególne słowa podziękowania kieruję do twórcy pomnika- wybitnego rzeźbiarza prof. Mariana Molendy. Dziękuję również fir­ mie ART-ODLEW Sp. z o.o., która odlała pomnik. Wyrażam ogromne zadowole­ nie, że nasza wspólna praca zakończyła się tak wspaniałym sukcesem.
    Niech ten pomnik będzie symbolicznym podziękowaniem całej społeczno­ ści elektryków dla Profesora Mieczysława Pożaryskiego za jego trud i zaanga­ żowanie w tworzenie polskiego szkolnictwa elektrotechnicznego, przemysłu oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Porzadek obrad
XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP
Pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.”
Data: 7.06.2019 r.
Miejsce: Małą Aula Poltechniki Warszawskiej

godz. 8.00 – 10.00 Rejestracja delegatów i gośći
godz. 10.00 – 10.45 – Otwarcie XXXIX NWZD SEP

Wystąpienie Piotra Szymczaka – prezesa SEP
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz wybór organów roboczych Zjazdu.
Wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, przewodniczacego Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP
Wystapienie Jana Szmidta – Rektora PW, wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP
Stwierdzenie prawomocności obrad

godz. 10.45-11.45 – Sesja Jubileuszowa poświęcona 100-lecia SEP

Marian P.Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski – „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”
Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Turmański – „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”
Sławomir Cieślak, Andrzej Wac-Włodarczyk – 'Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”
Jezry Kurella, Janusz Nowastowski – „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i eneretyki”
Wystąpienie gości

godz. 12.15 – 12.45 – Wybór członków honorowych SEP

Przedstawienie kandydatów
Głosowanie
Wręczenie nominacji

W ramach porządku obrad był wybór członków honorowych SEP i w tajnym głosowaniu nasz kol. Antoni Maziarka dostał tą nominacje – gratulujemy.

godz. 12.45 -13.15 – Wręczenie Medali 100-lecia SEP i Odznak SEP

godz. 13.15 – 13.30 – Zakończenie

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry