SEP_OT

Przejdź do treści
_________________________________________________________
TERMINY  EGZAMINÓW I WNIOSKI   ►Data-wnioski
====================================================================
INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH
(Dz. U. z 2021, poz. 159)
W art. 31x ust. 2–3 otrzymały brzmienie:
„2. Termin ważności  świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie  eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54  ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,  które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od  dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo  stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.”

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W  ŻYCIE Z DN. 01-07-22R. NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZACEGO UZYSKANIA  ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO NASTĄPIŁY ZMIANY WZORU WNIOSKU.
PONIŻEJ INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO EGZAMINU:
W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra  Klimatu i Środowiska z dn. 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad  stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. Ustaw 2022 poz.1392)  nastąpiła zmiana warunków przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na  grupę E i/lub D.
Zgodne z §6  ust. 2 i 3 tego Rozporządzenia osoba zamierzająca ubiegać się o  świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i/lub dozoru poprzez  poddanie się egzaminowi sprawdzenia kwalifikacji winna załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
Do dokumentów tych zalicza się:
1.      Świadectwa lub dyplomy szkolne ukończenia zawodowej, średniej lub wyższej szkoły technicznej.
2.      Świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
3.      Świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
4.      Zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę.
5.      Inne dokumenty takie jak certyfikat lub dyplom zawodowy.
W  każdym z powyższych dokumentów musi wynikać, iż nauczanie obejmowało  treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Możliwe  jest także przedłożenie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę  potwierdzające, iż w czasie dotychczasowej pracy zostało nabyte  doświadczenie i umiejętności zawodowe w zakresie eksploatacji urządzeń,  instalacji i sieci.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. została  ustalona na wysokość 3.490 zł oraz od 01. lipca na kwotę 3.600 zł.
W związku z tym opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi /10% minimalnego wynagrodzenia/:
-        od 1 stycznia 2023 roku 349 zł,
-        od 1 lipca 2023 roku 360 zł.
Jest to zgodne z § 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022  r. w  sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez  osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci.
======================================================================================
Ogłoszenie o szkoleniu członków Komisji Kwalifikacyjnych
Tarnowski Oddział SEP informuje, iż w dniach 21-22.06. 2023r. organizuje otwarte szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie kwalifikacji energetycznych.
Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie   umiejętności związanych z działalnością Komisji Kwalifikacyjnych w tym nowych wymagań, które stawia Rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 01.07.2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Szkolenie ma też poszerzyć wiedzę nt. niektórych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci określonych
w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia.
Szkolenie organizowane jest w hotelu przy pałacu w Baranowie Sandomierskim.
Koszt całkowity uczestnictwa wynosi 680 zł + VAT od osoby. Cena zawiera koszty szkolenia oraz koszty pobytu i transportu autokarem z Tarnowa i z powrotem.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Oddziału SEP tel.14 621 68 13. Ilość miejsc ograniczona.

Z życia oddziału
2023
16.06.2023
W dniu 16.06.2023 w pięknej scenerii Pałacu w Baranowie Sandomierskim odbyło się posiedzenie Rady Prezesów SEP. W posiedzeniu uczestniczyło 42 przedstawicieli Oddziałów SEP a Tarnowski Oddział reprezentował Prezes Janusz Onak. Spotkanie otworzył Prezes SEP Sławomir Cieślik i później przekazał prowadzenie Koledze Waldemarowi Olczakowi – Prezesowi Oddziału Zielona Góra  Dziekanowi Rady Prezesów.  

Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2023

21.05.2023
W dniu 21 kwietnia w  Auli im.  Jana Szczepanika Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie  odbyły  się uroczyste obchody 25 lecia powstania uczelni. W uroczystości wzięło  udział wielu dostojnych gości a Oddział Tarnowski  SEP reprezentował Zarząd w osobach Janusza Onaka, Krzysztofa  Mikulskiego i  Antoniego Maziarki. Na początku Pani Rektor Małgorzata  Kołpa przywitała gości i krótko przedstawiła historię ANS. Później były  wystąpienia gości oraz wręczenie odznaczeń dla zasłużonych  pracowników Uczelni. Wisienka na torcie było wręczenie Doktoratu  Honoris Causa dla wybitnego naukowca ks. prof. Michała Hellera. Była to  pierwsza taki doktorat w dwudziestopięcioletniej historii ANS.
W godzinach popołudniowych w Centrum Sztuki Mościce  odbył się koncert Maestro Klaudiusza Barana & Tango Orchestra z  towarzyszeniem Ewy i Piotra Roemerów. Po koncercie goście poczęstowani  zostali wspaniałym tortem przygotowanym na ta okazję.

Rektor Małgorzata  Kołpa
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2023

10-11.05.2023

TDE’23 odbyły się dniach 10 – 11 maja 2023 roku.


Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2023

07.04.2023
Szanowni Koledzy,
z okazji Świąt  Wielkanocnych, składamy  najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech  Wielkanoc będzie czasem spokoju, który doda Państwu energii do  podejmowania działań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dużo cierpliwości i wytrwałości  w realizowaniu wszystkich zamierzeń.
życzy Prezes OT
28.03.2023
Tarnowski Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło SEP nr 1 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
zaprasza na seminarium z cyklu
„SPOTKANIA ELEKTROINSTALATORSKIE”
które odbędzie się we wtorek 28.03.2023 r. w godz. 9:00 ÷ 12:30 w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b
Siedziba TAURON Dystrybucja S.A. – Sala Błękitna

Program seminarium:
1. Rodzina rozdzielnic Xiria – Mariusz Hudyga, Eaton Electric Sp. z o.o.
2. Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty podczas produkcji, projektowania oraz użytkowania transformatorów               dystrybucyjnych Eaton – Mariusz Łoboda, Eaton Electric Sp. z o.o.
3. NSL-E3 - rozłączniki z kontrolą przepalenia wkładek, komunikacja MODBus – Tomasz Surowiec, EFEN Sp. z o.o.
4. Regulatory napięcia w sieciach SN – Andrzej Zakrzewski, Michał Pesta, Eltel Networks Energetyka SA
5. Ochrona przepięciowa rozdzielni SN i nn – Rafał Kozień, DEHN POLSKA Sp. z o.o.
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2023


27.01.2023
Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Kole nr 3 przy Grupie Azoty SA w Tarnowie
 W dniu 27 stycznia 2023 r. po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi,  w restauracji Kasyno odbyło się noworoczne spotkanie członków Koła nr 3 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie.

Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2023

19.01.2023
W siedzibie NOT odbyło się zebranie Prezydium Zarząu OT. na którym mówiono biężące spawy.

15.01.2023
„Nauka to wielkie piękno. Naukowiec w swoim laboratorium to nie tylko technik: to dziecko, które staje twarzą w twarz ze zjawiskami naturalnymi działającymi na niego jak z bajki…”. Słowa M. Skłodowskiej-Curie dosadnie oddają charakter Szkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory 2022 zorganizowanego przez Zespół Szkół Mechniczno – Elektrycznych w Tarnowie. To wyjątkowe święto nauki i innowacji odbyło się 15 grudnia 2022 r.  
Festiwal składał się z trzech części: wykładów naukowych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, warsztatów dla uczniów ze szkół podstawowych oraz prezentacji 11 projektów naukowych przygotowanych przez uczniów ZSME w ramach szkolnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory. Koordynatorem wydarzenia jest Pani Edyta Kowalska.

Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2023

=======================================================================================

2022

15.12.2022
W dniu 15 grudnia 2022 r. odbył się Szkolny Festiwal E(x)plory  zorganizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie.  Oddział Tarnowski SEP ufundował nagrody dla dwóch najlepszych projektów  zgłoszonych przez uczniów, które  zostały nominowane do kolejnego etapu konkursu. W pracach jury  uczestniczył Członek Zarządu OT/SEP Grzegorz Bosowski.

Świąt Bożego
Narodzenia
Pełnych Miłości i Spokoju
a w Nowym roku 2023
Szczęscia Zdrowia
Sukcesów Osobistych orazx Zawodowych
Niech nie opuszcza nas pogoda ducha i wiara w lepsze jutro.
życzy
Prezes
Oddziału SEP w Tarnowie
Janusz Onak
20.12.2022
W  dniu 20.12.2022 odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału  o godz. 16.30 w Hotelu Krzyskim
Porządek spotkania :
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2021


15.12.2022
NAUCZYCIELKA  ZSME  LAUREATKĄ  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU O TYTUŁ  WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ  NAUCZUCIELA , OPIEKUNA I SOJUSZNIKA MŁODZIEŻY.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich  od 2007r. rokrocznie organizuje OGÓLNOPOLSKI  KONKURS O TYTUŁ WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ NAUCZYCIELA, OPIEKUNA I SOJUSZNIKA MŁODZIEŻY.
Konkurs ten dedykowany jest zarówno nauczycielom szkół ponadpodstawowych , jak i nauczycielom akademickim.

Grażyna Smolińska –Wygrzywalska  i prezes Zarządu Głównego SEP dr hab. inż. Sławomir Cieślik prof. PBŚ

Tegoroczną  LAUREATKĄ KONKURSU O TYTUŁ  WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ NAUCZYCIELA, OPIEKUNA  I SOJUSZNIKA MŁODZIEŻY  została  Grażyna Smolińska –Wygrzywalska , nauczycielka przedmiotów zawodowych  w ZSME.
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

05-08.01.2023
Zaproszenie
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na XXIV Mistrzostwa Polski  Energetyków w Narciarstwie Alpejskim, które odbędą się od 5 do 8  stycznia 2023 r. w Kluszkowcach, z bazą kwaterunkową w Niedzicy. W  załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące naszych  mistrzostw.
Zwracamy uwagę na zróżnicowaną cenę imprezy, w  zależności od wybranego karnetu narciarskiego. Uprzejmie prosimy o  przestrzeganie terminu zgłoszeń podanego w regulaminie.
Wszelkie informacje na temat imprezy (wraz z  dokumentami organizacyjnymi) będą dostępne również na stronie  internetowej Federacji: www.fsenergetyk.com
Nasze mistrzostwa to nie tylko okazja do  sportowej rywalizacji, ale także szansa na aktywny wypoczynek, w  otoczeniu malowniczych i urokliwych górskich plenerów.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Bigoszewski
Dyrektor Biura Zarządu
Federacja Sportowa "Energetyk"

22.11-02.12.2022
Najczystsze rodzaje energii naszej Planety
Meksyk  2022  22.11 - 2.12 2022 r.
Elektrownia Geotermalna „Los Humeros  MEKSYK 2022 „
W ostatniej dekadzie listopada blisko 50 –cio osobowa grupa Koleżanek i Kolegów z Oddziału Tarnowskiego SEP wzięła udział w podróży do amerykańskiej elektrowni geotermalnej „Los Humeros” zlokalizowanej w centralnej części Meksyku– w której wykorzystuje się energię pozyskiwaną z naturalnych procesów występujących w strukturach Ziemi jakie cechuje strefa wulkaniczna występująca w tym obszarze Ameryki Północnej.

Tarnowscy elektrycy przy elektrowni geotermalnej „Los Humeros ” Meksyk listopad 2022 r. ( Fot dr inż. Agnieszka Lisowska - Lis)

Podziękowanie za zaproszenie i możliwość zwiedzenia elektrowni dla przedstawicieli „Los Humeros Geothermal Facility” składa Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP Janusz Onak.
Meksyk listopad 2022 r. ( Fot dr inż. Agnieszka Lisowska - Lis).
Czytaj więcej Z życia oddziału 2022


10.11.2022r.
W dniu 10 listopada 2022 r. Koło nr 1 SEP zorganizowało tradycyjne coroczne spotkanie integracyjne dla swoich członków.

Spotkanie odbyło się w restauracji Kardamon i zgromadziło 60 uczestników wraz z zaproszonym Prezesem Tarnowskiego Oddziału SEP Januszem Onakiem.
Czytaj więcej  ►Z życia oddziału 2022

31.10 - 1.11.2022r.
Co roku zgodnie z tradycją zostały złożone wiązanki na grobach Członków SEP w Krakowie jak i w Tarnowie.
Czytaj więcej Z życia oddziału 2022

27.10.2022r.
50 lecie Koła nr 9 przy  ZSME
Koło nr 9 SEP przy Zespole Szkół  Mechaniczno-Elektrycznych obchodzi w 2022 roku 50 lecie swojego  powstania. Dla uczczenia tego jubileuszu  w dniu 27.10.2022 zostało  zorganizowane spotkanie w restauracji Bristol. W spotkaniu uczestniczyli  członkowi Koła nr 9, Dyrekcja ZSME z dyr. Grzegorzem Szerszeniem oraz  byłym dyrektorem Janem Onakiem, Prezydium OT SEP z Prezesem Januszem  Onakiem i Prezesi Kół działających w OT SEP. Na początku spotkania  Prezes Koła nr 9 Grażyna Smolińska-Wygrzywalska w  krótkim wystąpieniu przedstawiła historię koła a następnie wręczyła  nagrody i dyplomu  założycielom Koła nr 9. Dyrekcja ZSME podziękowała  Koleżance Grażynie za jej zaangażowanie i pasję a  Prezes OT SEP   uhonorował ją medalem Jana Szczepanika. Ważnym momentem  spotkania było także uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy  ZSME a OT SEP. Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część  biesiadna spotkania.  

Czytaj więcej  ►Z życia oddziału 2022


11.10.2022r.
W dniu 11.10.2022 w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie odbyła się  Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. W uroczystości wzięła udział  rekordowa liczba gości z samorządów, władz państwowych, uczelni, służb  mundurowych, przeciębiorców i  stowarzyszeń.  Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich  reprezentował Prezes Janusz Onak. Miłym akcentem na początku  uroczystości było nadanie Auli Akademii Nauk Stosowanych imienia Jana  Szczepanika  wielkiego geniusza i wynalazcy połączone z odsłonięciem  pamiątkowej tablicy.

Czytaj więcej Z życia oddziału 2022

8.10.2022r.
W 2022 roku Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB)  obchodzi 20 lecie swojego powstania. Z tej okazji w Gmachu Krakowskiej  Opery w dniu 08.10.2022 roku została zorganizowana uroczysta Gala .Na to święto zostało zaproszonych  i wzięło udział  wiele  osobistości w tym Wojewoda Małopolski Łukasz  Kmita i Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Oddział Tarnowski SEP  był reprezentowany przez Prezesa Janusza Onaka.


05.10.2022r.
    Biuro OT SEP przesyła informacje i zaproszenie dot. seminarium:
„INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW”
W dniu 05 pażdziernika 2022r.
Premier Kraków Hotel (SALA PANTEON)
ul. Opolska 14a 31-323 Kraków
Parking Bezpłatny
   
UDZIAŁ BEZPŁATNY!
Czytaj więcej Z życia oddziału 2022

28.09.2022r.
Koło SEP nr 1 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie w zakresie "Magazynów energii elektrycznej." Szkolenie jest skierowane dla wszystkich osób mających styczność z coraz częściej spotykanymi problemami oraz  pytaniami wynikającymi z zastosowania magazynów energii elektrycznej.
  Miejsce i termin szkolenia:
Miejsce: Niebieska sala – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Tarnów, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów
   Termin: 28.09.2022r. godzina od 10.00 do 14.00.
   Zapisy: proszę o zapisy w formie mailowej lub telefonicznej do 26.09.2022r. na
   adres: mateusz.boruch@tauron-dystrybucja.pl lub tel: 571 665 877.
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

22-23.09.2022r.
           22-23.09.2022 r w Bydgoszczy odbył się czterdziesty /LX/ Zjazd  Delegatów SEP który obradował w Auditorium Novum Politechniki  Bydgoskiej pod hasłem przewodnim „Elektrycy dla przyszłości Polski”.  Podczas pierwszego dnia obrad Zjazd przyznał godność Członków Honorowych  12 osobom. Zjazd wysłuchał sprawozdań odchodzących władz na kadencję  2018-2022 i udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu. Na zakończenie  pierwszego dnia obrad odbyły się wybory Prezesa SEP na kadencję  2022-2026. Nowym Prezesem został Kol. dr hab. inż. Sławomir Cieślik,  prof. Politechniki Bydgoskiej. Należy nadmienić iż kontrkandydatem był  kol. Andrzej Hahoł prof. Politechniki Wrocławskiej. W drugim dniu XL  Walnego Zjazdu Delegatów SEP dokonano wyboru 15 osobowego Zarządu  Głównego, Głównej Komisja Rewizyjna, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz  Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów. Poza tym Zjazd przyjął  liczne wnioski związane z kierunkami działania SEP w kadencji 2022-2026.  W obradach uczestniczyli delegaci Tarnowskiego Oddziału SEP kol. Janusz  Onak, kol. Antoni Maziarka, kol. Jan Sznajder i kol. Roman Kuczek.Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

13.09.2022r.
     W dniu 13 września 2022r. odbyło się zebranie Zarządu OT SEP
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

20.08.2022r.
Podsumowanie na najlepszą pracę Dyplomową.
        W roku 2022 Oddział Tarnowski SEP tradycyjnie ogłosił „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”. Jak zwykle, prace zgłoszone przez absolwentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ w Tarnowie) były na bardzo wysokim poziomie, a tematyka bardzo ciekawa i nadążająca za aktualnymi technologiami. Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, poza nagrodą główną, Komisja w skład której wchodzili kol. Grzegorz Bosowski, Aleksander Gawryał, Krzysztof Mikulski, Mariusz Majewski, Andrzej Liwo  przyznała jeszcze dwa wyróżnienia
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

02.08.2022r.
Szanowni Państwo!
Radomski Oddział SEP ogłasza X edycję Konkursu Fotograficznego. Zapraszamy do udziału wszystkich  członków SEP.
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

01.07.2022r.
W  dniu 01.07.2022 roku dokładnie o godzinie 17:00 (godzina W) na  cmentarzu w Krzyżu delegacja składająca się z przedstawicieli  Stowarzyszeń  Naukowo Technicznych złożyła na grobie Henryka Ziemnickiego wiązankę  kwiatów oraz zapaliła symboliczne znicze, jako hołd dla działaczy  stowarzyszeń którzy uczestniczyli  w Powstaniu Warszawskim. Z ramienia  Stowarzyszenia Elektryków Polskich w delegacji uczestniczył  Prezes Oddziału Janusz Onak. Po chwili zadumy i wspomnień w  szczególności postaci Henryka Ziemnickiego zrobione zostały pamiątkowe  zdjęcia  i uczestnicy delegacji rozeszli się aby wziąć udział w innych  uroczystościach związanych z tym wydarzeniem.

Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

10.06.2022r.
W dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 16 00 w Tarnowie ul. Traugutta 5 (Hotel Cristal Park - Dwór Modrzewiowy odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału.
Wybrano  nowe  władze Oddziału na kadencję w latach  2022 - 2026r.


Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

02.06.2022r.
Spółki ASE ATEX Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie i  Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało w dniu 02.06.2022 (czwartek), seminarium techniczne pt. „Technika w strefach zagrożonych wybuchem”.
Spotkanie odbyło się w Dworku Modrzewiowym przy Hotelu Cristal Park w Tarnowie -Mościcach, ul. R.Traugutta 5 , 33-101 Tarnów, w godzinach od 9.00 do 15.00


Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

26.05.2022r.
W dniu 26. maja 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie  Zarządu Koła nr 1 SEP przy TD S.A. wybranego na kadencję 2022 – 2026
Czytaj więcej  ►Z życia oddziału 2022

17.05.2022r.
TDE 2022
Serdecznie zapraszamy 17 maja 2022 - wtorek -  do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Tarnowie  Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie ul. Lwowska 7 - 9b - sala konerencyjna "niebieska"  na drugi dzień Tarnowskich Dni Elektryki.
Tematem przewodnim Tarnowskich Dni Elektryki i konferencji będzie temat zwiazany z Fotowoltaiką.
 Zapraszamy!
UWAGA: w związku z wymogami technicznymi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłoszenie grup (np. przesłanie organizatorom listy obecności) oraz wpisu na liście obecności przy wejściu do budynku w dniu konferencji 

Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

10.05.2022r.
TDE 2022
Serdecznie zapraszamy 10 maja 2022 - wtorek -  do Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ) na pierwszy dzień Tarnowskich Dni Elektryki.
Mimo trudnych czasów chcemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji popularno-naukowej w tarnowskiej uczelni. Tematem przewodnim Tarnowskich Dni Elektryki i konferencji w ramach Święta Uczelni będzie
"bezpieczeństwo w technice - technika dla bezpieczeństwa". Pojawią się postaci wynalazców, bezpieczna energia, ciemna energia... Szczegółowy plan poniżej. W załączeniu plakat z programem oraz linkiem do transmisji on-line. Zapraszamy!
UWAGA: w związku z wymogami technicznymi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłoszenie grup (np. przesłanie organizatorom listy obecności) oraz wpisu na liście obecności przy wejściu do budynku w dniu konferencji z wyrazami szacunku
 Agnieszka Lisowska-Lis Komitet Organizacyjny


Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

24.04.022r.
W dniu 28.04.2022 (czwartek) o godz. 15:30  odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Hotelu Krzyskim w Tarnowie ul.  Krzyska 52b ( Sala Krzyska).
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

27.04.2022r.
Ukazał się nowy nr. 65 BIULETYNU


Czytaj więcej ►BIULEYN  65 kwiecień

23.04.2022r.

35 lat działalności firmy ELSBUD
Gratulacje od Kolegów i Koleżanek Członków Oddziału Tarnowskiego SEP. Z tej okazji na uroczystym spotkaniu w dniu 23.04.2022 r. Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP Janusz Onak wręczył Panu Mirosławowi Sępkowi właścicielowi Firmy ELSBUD okolicznościową statuetkę z okazji 35 - lecia jej działalności.
Prezes SEP w swoim wystąpieniu .......

Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

20.04.2022r.
mgr inż. Dariusz Maciejewski 1944-2022         
 
W dniu 20 kwietnia 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie-Mościcach z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę Dariusza Maciejewskiego, wieloletniego Członka Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału w Tarnowie. Kolega Dariusz w latach 1983-1990 był Prezesem Koła nr 5 przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, oraz w latach 1984 – 1990 Członkiem Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie. Jego zasługą było opracowanie dokumentacji umożliwiającej  powołanie do życia w 1988 roku do dzisiaj aktywnie działającego Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie. Ośrodek Rzeczoznawstwa, który został przemianowany w kolejnych latach na Izbę Rzeczoznawstwa stał się ważnym instrumentem działalności Oddziału w znacznym stopniu wspomagającym aktywność Kolegów Członków SEP posiadających kierunkową specjalistyczną wiedzę w określonych branżach elektryki..........
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

07.04.2022r.
Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich
oraz
Koło nr 1 SEP przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
zaprasza na webinarium
z cyklu
„Spotkania Elektroinstalatorskie”
Tematy:
  Regulacja mocy, korzyść którą docenią producenci i dystrybutorzy energii – Prelegenci: Adrian Dałek, Marcin Surma z firmy WAGO Solar Park Management,
 1. Magazynowanie energii na potrzeby fotowoltaiki – Prelegent: Szymon Witoszek z firmy ONDE SA,
 2. Zasady postepowania podczas zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymi – Prelegent: mł. kpt. Strzesak Jakub - Państwowa Straż Pożarna
Webinarium odbędzie się w czwartek 07 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00-12.00 z wykorzystaniem platformy TEAMS
Czytaj więcej ►Z życia oddziału 2022

24.03.2022r.
W dniu 24 marca 2022 r. w sali Niebieskiej Tauron Dystrybucja  S.A. ul. Lwowska 72-96b odbyło się Walne zebranie Członków Koła SEP nr 1 przy TAURON DYSTRYBUCJA  S.A. w Tarnowie. Zebranie zwołano w związku z upływem kadencji 2018 – 2022, a co się z tym wiąże, wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego za okres upływającej kadencji oraz powołania Zarządu Koła na lata 2022 - 2026.
Gościem Zebrania był przewodniczący Oddziału tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak.
Czytaj więcej  ►Z życia oddziału 2022

23.02.2022r.
W dniu 23 lutego 2022 r. w sali restauracji Kasyno odbyło się Walne zebranie Członków Koła SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Zebranie zwołano w związku z upływem kadencji 2018 – 2022, a co się z tym wiąże, wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego za okres upływającej kadencji oraz powołania Zarządu Koła na lata 2022 - 2026.
Gościem Zebrania był przewodniczący Oddziału tarnowskiego SEP kol. Janusz Onak.
Czytaj więcej Z życia oddziału 2022

=======================================================================================

2021

20.12.2021r.
W  dniu 20.12.2021 w Tarnowie w Pasażu Tertila nr 3  odbyło  się posiedzenie Zarządu OT SEP.

01.11.2021r.
Co roku zgodnie z tradycją zostały złozone wiązanki na grobach Członków SEP w Krakowie jak i w Tarnowie.

10.09.2021r.
W  dniu 10.09.2021 w Tarnowie na ulicy Wałowej w Sali Lustrzanej odbyło  się pierwsze posiedzenie komitetu obchodów 150 lecia urodzin  Jana Szczepanika. Na czele komitetu staną Marek Rzepka. Do komitetu  zaproszono różne instytucje, firmy i stowarzyszenia z Tarnowa oraz  Krosna. Celem pierwszego spotkania było wstępne omówienie możliwych  wariantów realizacji obchodów. Prezes Oddziału Tarnowskiego  SEP Janusz Onak zadeklarował włączenie się w realizację tych obchodów  gdyż dla stowarzyszenia postać Jana Szczepanika jest bardzo ważna i od  wielu lat promowana poprzez przyznawany medal Jana Szczepanika oraz  konkursy  skierowane do szkół średnich o Janie  Szczepaniku.

09.09.2021r
W  dniu 09.09.2021 w Nowej Wsi w hotelu Blue Diamond odbyły się uroczyste  obchody 65 lecia Oddziału Rzeszowskiego SEP. Na spotkanie  przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych, reprezentanci  zakładów pracy oraz sąsiednich Oddziałów SEP. Oddział Tarnowski SEP  reprezentował Prezes Oddziału Janusz  Onak. Gościem honorowym spotkania  był Prezes SEP Piotr Szymczak. Na wstępie Prezes  Oddziału Rzeszowskiego Barbara Kopeć powitała gości i krótko  przedstawiła historie Oddziału. Kolejnym punktem było wręczenie  odznaczeń i medali dla zasłużonych członków. Po odznaczeniach głos  zabrali goście w szczególności Prezes Piotr Szymczak zapoznał zebranych  z nowa strategią SEP i wyzwaniami stojącymi przed organizacją. Prezes  Janusz Onak pogratulował jubileuszu i na pamiątkę wręczył upominek w  postaci zegara oraz monografię 50 lecia Oddziału Tarnowskiego  z  osobista dedykacją dla Koleżanki Barbary Kopeć. Na zakończenie  uczestnicy wysłuchali piosenek Edith Piaf w wykonaniu Rzeszowskiego  Trio”

07.09.2021r.
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
przesyłam informację na temat IX edycji konkursu fotograficznego.
Zapraszamy do udziału wszystkich członków SEP. Regulamin i druk zgłoszenia w załączeniu.
prosimy o rozpropagowanie wśród członków Waszych Oddziałów.
z poważaniem
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ RADOMSKI
Jacek Szydłowski  tel.602 708 172


07.09.2021r.1.09.2021 r.
1.09.2021 r.  w Zespole Szkół Mechaniczno  – Elektrycznych w Tarnowie odbyło się spotkanie SEP członków Koła nr 9 w którym  uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Koła w tym Dyrektor ZSME  Grzegorz Szerszeń, oraz były wieloletni Dyrektor ZSME Jan Onak. Gośćmi  spotkania byli Prezes Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia  Elektryków Polskich kol. Janusz Onak oraz Wiceprezes Tarnowskiego  Oddziału SEP kol. Antoni Maziarka. W swoim wystąpieniu kol. Janusz Onak  podkreślił znaczenie działalności SEP w środowisku szkolnym i  uczelnianym.
Spotkanie  było także okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrną Honorową Odznakę SEP  otrzymał Dyrektor ZSME Pan Grzegorz Szerszeń natomiast Medal  Jana Szczepanika Dyrektor ZSME Pan Jan Onak za wspieranie działań  szkolnego Koła SEP przez 30 lat. Uroczyste spotkanie przygotowała i  poprowadziła kol. Grażyna Smolińska – Wygrzywalska Prezes Koła nr 9.

20.07.2021r
W dniu 20.07.2021 w Krakowie w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (MOIIB) odbyło się spotkanie  Zarządu Izby z siedmioma stowarzyszeniami technicznymi działającymi na terenie małopolski. Oddział  Tarnowski SEP reprezentował Prezes Janusz Onak. Głównym celem spotkania było podpisanie nowego porozumienia o współpracy pomiędzy MOIB a Stowarzyszeniami. Po krótkiej dyskusji porozumienie takie zostało podpisane. Porozumienie określa zasady współdziałania przy przygotowaniu kandydatów do egzaminów na uprawnienia budowlane oraz przy organizacji szkoleń, konferencji i imprez naukowo technicznych. W trakcie spotkania omówiono także przygotowania do obchodów dnia budowlańca w październiku tego roku oraz planowane w Wiśle  warsztaty w zakresie zmian w przepisach dotyczących  procesu budowlanego.02.07.2021r.
Z okazji 50-lecia powstania Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 02.07.2021 r miało miejsce spotkanie członków OT SEP oraz zaproszonych gości w Gospodarstwie Agroturystycznym u Świątkowskich w Porębie Radlnej.27.06.2021r
Ukazał się nowy nr. 64 BIULETYNU

Więcej ►BIULEYN  64 czerwiec

08.06.2021r.
W dniu 08.06.2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu OT SEP w  trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams. Na posiedzeniu  omówiono sprawy związane z zamknięciem sprawozdawczym roku 2020 oraz  realizacje planu pracy za pierwsze  półrocze 2021 roku.
Członkowie Zarządu przedstawili szczegółową relację  z obchodów Tarnowskich Dni Elektryki, konkursów prac dyplomowych i  konkursu Jana Szczepanika.
Na posiedzeniu podjęto decyzje o organizacji  spotkania z członkami oddziału z okazji minionego  50 lecia Oddziału.
Przedstawione też zostały założenia do realizacji  przebudowy obecnej strony internetowej OT SEP.


18.05.2021r.
Tarnowskie Dni Elektryki 2021
Seminarium naukowe online
organizatorzy
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnowski PWSZ w Tarnowie
zapraszają:

- 18.05 (wtorek) 2021 godz. 9.00
Plakat ►TDE 2021


W trakcie spotkania:
·         Ogłoszenie wyników „Konkursu SEP na najlepszą pracę dyplomową"
·         Niespodzianka na zakończenie dla uważnych słuchaczy


Wręczenie nagród z :
- Konkursu na "najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”
- Konkursu im. Jana Szczepanika

==================================================================================

2020


Posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP z okazji 50-lecia powstania Oddziału
 
Z okazji 50-lecia powstania Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 11.09.2020 r miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu, które odbyło się w restauracji Cristal Park w Tarnowie Mościcach. Pierwotnie uroczystości 50-lecia planowane były na maj 2020 w teatrze Solskiego a także w innych miejscach o bardzo uroczystym charakterze na które m.inn miało być zaproszonych bardzo wielu gości. Jednak w związku z panującą pandemią i występującymi zagrożeniami Zarząd podjął decyzje o zorganizowaniu spotkania o innej formule i o bardzo ograniczonej liczbie uczestników.
 
W uroczystym posiedzeniu Zarządu wzięli udział, oprócz członków Zarządu, Prezesi wszystkich kół SEP działających przy Oddziale i honorowi seniorzy SEP. W sumie na spotkanie przybyło 32 osoby. Przez cały czas trwania spotkania, w formie one-line brał udział Prezes SEP dr Piotr Szymczyk.
 
Uroczystość rozpoczął Prezes Oddziału kol. Janusz Onak, który przedstawił historie powstania Oddziału SEP w Tarnowie na tle ówczesnych uwarunkowań organizacyjnych i politycznych. Wspomniał ludzi, którzy przyczynili się do utworzeniu Oddziału w tym przede wszystkim opisał ogromna role jaką odegrał Henryk Ziemnicki późniejszy pierwszy a następnie wieloletni Prezes Oddziału.
 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na sali przebywali także założyciele Oddziału, członkowie pierwszego Zarządu Oddziału z 1970 r  kol. Marek Kostyrzewski i Kazimierz Danko, którzy z rąk Prezesa Oddziału otrzymali pamiątkowe opracowanie prof. Dariusza Świsulskiego pt. Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce.
 
Przed planowanymi uroczystościami jubileuszowymi powołano wieloosobowy zespół do opracowania monografii Oddziału. O pracach tego Zespołu opowiedział kol. Antoni Maziarka podkreślając znaczenie jakie przyświecało wszystkim aby dzieło to zawierało możliwie jak najwięcej sprawdzonych faktów a także opisywało historię Oddziału w kontekście osób, którzy tę historie tworzyli.
 
Następnie Prezes Oddziału mając pełnomocnictwo od Prezesa Piotra Szymczaka dokonał wręczenia nadanych odznaczeń przez Zarząd Główny SEP, które odebrali :
 • Jan Sznajder – Szafirową Odznakę Honorową SEP,
 • Roman Kuczek, Adam Bogacz, Zbigniew Papuga - Złotą Odznakę Honorową SEP
 • Kieć Andrzej, Aleksander Gądek - Srebrną Honorową Odznakę SEP
 • Janusz Onak – medal im. prof. Mieczysława Pażaryskiego,
 • Władysław Łabuz – medal im. Kazimierza Szpotańskiego,
 • Marek Kostyrzewski oraz Dyrektor Marek Paweł w imieniu TAURON-Dystrybucja S.A. O/ w Tarnowie - medal 100  lecia SEP:
 
W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż ZG SEP nadał odznaczenia także innym kolegom, którzy ze względów epidemiologicznych nie uczestniczyli w uroczystości a to:
 • Małgorzata Liwo, Tomasz Sęk, Robert Hosaja, Marek Płachta, Grzegorz Szerszeń, Sebastian Sasak, Zbigniew Rzeźnik, Ryszard Małek, Ryszard Jaszczur, Jerzy Wachowicz, Franciszek Bernard, Jacek Ramian oznaczeni Srebrną Honorowa Odznakę SEP,
 • Złotą Odznaką Honorową SEP odznaczeni zostali Zbigniew Gieroń i Jerzy Zgłobica,
 • Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego został nadany: Andrzejowi Jaglarzowi, Aleksandrowi Gawryałowi i Jerzemu Bukowskiemu,
 • Medal im. Prof. Romana Dzieślewskiego Andrzejowi Liwo.
Odznaczenia te zostaną wręczone na uroczystych spotkaniach jubileuszowych w poszczególnych Kołach.
 
Na zakończenie części oficjalnej, poprzez łącza internetowe głos zabrał Prezes SEP dr Piotr Szymczak, który z okazji jubileuszu Oddziału złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Podkreślił wysokie zaangażowanie członków tarnowskiego SEP w realizacji zadań statutowych oraz celów integrujących środowisko.
 
Po zakończeniu części oficjalnej zebrani spotkali się w części towarzyskiej, która upłynęło na  wspomnieniach o wydarzeniach i ludziach z okresu 50-lecia istnienia tarnowskiego SEP.

-----------------------------
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,
w tym trudnym czasie przede wszystkim zdrowia,
ale równierz spokoju i wytrwałości, wiele radości oraz optymizmu,
Niech nie opuszcza nas pogoda ducha i wiara w lepsze jutro.


Prezes
Oddziału SEP w Tarnowie
Janusz Onak


28.01.2020r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy GPH a Nexans company producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy EURA".

Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.

22.01.2020r.
W dniu 22.01.2020r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału SEP w roszerzonym składzie.

==================================================================================

201920.12.2019r.
W dniu 20.12.2019r. odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne Zarządu Oddziału SEP w roszerzonym składzie.

20.11.2019r.
Stowarzyszenia  Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie oraz Koło nr 13 im. Janusza Lacha  Oddział w Krakowie zorganizowało Seminarium Techniczne  „Rozwiązania techniczne kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych  w rozdzielnicach nN stacji SN/nN”.
Seminarium odbyło się  20 listopada 2019 r. w Tarnowie ul Lwowska 72-96 B /sala niebieska/.


19.11.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy EURA producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy EURA".

Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.

01.11.2019r.
Co roku zgodnie z tradycją zostały złozone wiązanki na grobach Członków SEP w Krakowie jak i w Tarnowie.

24.10.2019r.
Zarząd Koła SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowała Konferencję
- Energetyka Przemysłowa w dniu 24.10.2019 r. (czwartek),
która odbyła się w sali  restauracji Kasyno w Tarnowie -Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20.

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI ,, ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA”
Pragniemy  podziękować za udział w VI edycji Konferencji Energetyka Przemysłowa ,  która odbyła się w restauracji Kasyno w Tarnowie  - Mościcach w dniu 24.10.2019 r.
Niezmiernie  miło nam, że tak wielu uczestników przybyło na Konferencję . Mamy  nadzieję, że spotkanie było źródłem nowych informacji,  wymiany inspirujących myśli oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.  
Dziękujemy za ciepłe słowa padające zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu Konferencji.
Zapraszamy jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.                                                                                          
Poza wyrażeniem słów podziękowania, poniżej  przesyłam linki ze zdjęciami oraz w załączniku opis spotkania.
https://photos.app.goo.gl/2VfT9KFfxyY7FbV89
W imieniu Zarządu
Roman Kuczek
Prezes Koła SEP przy Grupie Azoty S.A.
Roman Kuczek

================================================================
24.09.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy URMET producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy URMET".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.


01.08.2019r.
Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia, prezesi tarnowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w tym prezes tarnowskiego Oddziału SEP, a zarazem członkowie Zarządu Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Tarnowie uczcili pamięć i oddali hołd uczestnikowi  Powstania Warszawskiego  Henrykowi Ziemnickiemu. Mgr inż. Henryk Ziemnicki – był  założycielem i pierwszy Prezesem Tarnowskiego Oddziału SEP, uczestnikiem Powstania Warszawskiego pełniącym funkcję dowódcy Kompanii Armii Krajowej ps. „OLBROMSKI” ,  zasłużonym pracownikiem energetyki i niestrudzonym działaczem społecznym. Na jego grobie na Tarnowskim cmentarzy w Krzyżu  złożono wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą i w imieniu każdego Stowarzyszenia zapalono znicz.
 
Trzeba dodać, że przed wielu laty pomysłodawcą takiej formy uczczenia uczestników i walk Powstania Warszawskiego w Tarnowie był zmarły w 2017r. prezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie mgr inż. Jacek Sumera a obecnie tradycje tą podtrzymuje obecna Pani Prezes Zarządu Rady NOT Renata Łabędź .25.06.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy ZAMEL producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy ZAMEL".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.================================================================

XXXIX  Nadzwyczajny  Walny  Zjazd  Delegatów  SEP
pod hasłem
"Elektryka, Edukacja, Przemysł, Stowarzyszenie."
7.06.2019 r.
Politechnika Warszawska

- Odsłonięcie pomnika-Ławeczki pierwszego prezesa SEP i wieloletniego dziekana Wydziału Elektrycznego PW prof. Mieczysława Pozarskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej.

"Jestem niezwykle dumny, ze dziś - dokładnie w setną rocznicę Zjazdu Założycielskiego, możemy odsłonić pomnik pierwszego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego Poliechniki Warszawskiej- prof. Mieczysława Pozarskiego. .............."
słowa Prezesa SEP - Piotra Szymczaka


- XXXIX NWZD SEP MAŁA AULA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
"Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. społeczeństwo elektryków aktywnie włączyłosię w odbudowę zniszczonego kraju. W dniach 7-9 czerwca 1919r. obradujący w Warszawie Zjazd Powołał Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich zmienił zjazd toruński w 1928 r.) XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP zwołaliśmy dokładnie w setną rocznicę tego wydarzenia. .............."
Słowo wstępne perzesa SEP  


  W ramach porządku obrad był wybór członków honorowych SEP i w tajnym głosowaniu nasz kol. Antoni Maziarka dostał tą nominacje - gratulujemy.

- KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 100-LECIA SEP MAŁA AULA POLOITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
" Jest nam niezmiernie miło przywitać Państwa na niewykłym muzycznym wydarzeniu - koncercie z okazji Jubileuszu 100-lecia naszego Stowarzyszenia.
Elektryka jest stosunkowo młodą dziedziną w poruwnaniu z wieloma innymi obszarami wiedzy i techniki. Tym niemniej odegrała wiodącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym ludzkoości, a liczni przedstawiciele należą do grona znakomitych uczonych, twórców i wynalazców. Warto podkreślić że społeczność elektryków jest niezwykle barwna, tworzą ją ludzie o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach, którzy często oprócz swojego zawodu zajmują się poezją, malarstwem bżdź muzyką. ..............."
Andrzej Jakubiak     Piotr Szymczak30.05.2019r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję Naukowo-Techniczną "Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzanie Bezpieczeństwem  - ''
która odbyła się  w Hotelu Cristal Park w Tarnowie – Mościcach , ul. Traugutta 5.
Temat seminarium►plakat

================================================================

OBCHODY 100 -LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
w ramach
TARNOWSKICH DNI ELEKTRYKI
Główne uroczystości jubileuszowe z udziałem władz samorządowych oraz zaproszonych gości odbyły się w dniu 23.05.2019 r. w tarnowskim Ratuszu

Organizatorzy
Tarnowski Oddział SEP oraz PWSZ w Tarnowie
Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Tarnowa
Sesja popularnonaukowa
„Tarnów miaSTOtechniki”
 odbyła się w dniu 29.05.2019 r . w godz. 9.00 – 13.00 w auli budynku C Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wstęp wolny
 W programie:
 • „Tarnowskie bioelektrownie, historia i teraźniejszość” - dr inż. Tadeusz Rzepecki
 • „Kryptografia i tajemnica Enigmy” - prof. Edward Tutaj
 • „Inteligentny system opomiarowania AMIplus realizowany przez TAURON Dystrybucja” - Marcin Golemo, Tauron Dystrybucja (prezentacja i pokaz)
 • „Kosmologia kwantowa ks. profesora Michała Hellera. Interdyscyplinarna działalność fundacji oraz wydawnictwa COPERNICUS CENTER Press” - ks. prof. Michał Heller, Piotr Majorczyk i Wojciech Tokarz
 • Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w konkursach „Na najlepsza pracę dyplomową” oraz
 • „Czytamy Hellera”
 • Promocja wydawnictw
              ==================================================================

26.03.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy ANLUX producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy ANLUX".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat ANLUX

20.03.2019r.
Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP zorganizował konferencję
"Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych"
która odbyła się w środę 20.03.2019 r. od godz. 9:00 w Tarnowie ul. Lwowska - TAURON Sala Błękitna.

26.02.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy MILOO LIGHTING producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy MILOO LIGHTING".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat MILOO LIGHTING

29.01.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy HENSEL producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy HENSEL".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat HENSEL==================================================================================

2018

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu,
aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł
wiele radości oraz optymizmu oraz szczęścia,
wszystkiego co najlepsze
i spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.


Prezes
Oddziału SEP w Tarnowie
Janusz Onak

18.12.2018r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy STALCO producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy STALCO".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat STALCO

20.11.2018r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy GTV producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy GTV".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat GTV

30.10.2018r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy OSPEL producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy OSPEL".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat OSPEL

25.10.2018
Zarząd Koła SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizował Konferencję - "Energetyka Przemysłowa" w dniu 25.10.2018 r. (czwartek), która odbyła się w sali  restauracji Kasyno w Tarnowie -Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom  Konferencji ,,Energetyka Przemysłowa”, zorganizowanej przez Koło SEP  przy Grupie Azoty S.A. , która odbyła się dnia 25 pażdziernika 2018 r. w Restauracji „ KASYNO ’’w Tarnowie - Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20.
W szczególności dziękuję Prelegentom za  przekazanie swojej wiedzy w jasny i zrozumiały sposób oraz wszystkim  Partnerom tego wydarzenia.
Mamy nadzieję, że konferencja stała się okazji do inspirującej wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się. To, że  byli Państwo z nami w tak licznym gronie jest dla nas zaszczytem i  radością.
Poza wyrażeniem słów podziękowania poniżej   przesyłam linki do zdjęć z Konferencji, zapraszając jednocześnie  Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.
Zdjęcia, mam nadzieję, będą okazją do chwili miłych wspomnień.

25.09.2018r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 25 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy HAUPA producenta asortymentu narzędzi dla elektroenergetyki i nie tylko.nt:
"Nowości asortymentowych firmy HAUPA".
Organizatorem prezentacji było SEP Koło numer 10.
Plakat HAUPA

XXVI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 W dniach 22.06 do 23.06.2018r w Pawilonie Ziemi ul. Głogowska na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się:
XXXVI WZD SEP
-------------------------------------------------------------
19.06.2018r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy FINDER producenta automatyki  nt:
"Nowości asortymentowych automatyki budynkowej firmy FINDREKANLUX".
Organizatorem prezentacji jest SEP koło numer 10.
Plakat FINDER

22.05.2018r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy KANLUX producenta oświetleniowego nt:
"Nowości asortymentowych oświetlenia ledowego firmy KANLUX".
Organizatorem prezentacji jest SEP koło numer 10.
Plakat KANLUX


Tarnowskie Dni Elektryki odbyły się w dniach:
- 15.05 (wtorek) sala Niebieska ul. Lwowska siedziba TD: - Temat „Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną"
- 17.05 (czwartek)  aula PWSZ - Temat „Elektromobilność” https://20lat.pwsztar.edu.pl/electromobility-elektromobilnosc-tde-2018
Plakat ►TDE 2018   

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 8.04.2018r. odszedł członek naszego Stowarzyszenia  Kol. Mieczysław Leśniowski. Pogrzeb odbył się w dniu 11.04.2018r o godź. 14.00 w Koszycach Wielkich.

05.04.2018 r.
W dniu 05.04.2018r w siedzibie Oddziału  SEP Rynek 6 odbyły się zebranie nowowybranych władz Oddziału.
Ukonstytuowały się nowe władze Oddziału na kadencję w latach 2018-2022.

28.03.2018 r.
Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP zarganizował konferencję  "Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej oraz w  obiektach przemysłowych"  która odbyła się w środę 28.03.2018 r. od godz. 9:00 w Tarnowie ul. Lwowska - TAURON Sala Błękitna.
Na spotkaniu zaprezentowane zostały m.in. aktualne wymagania w zakresie  pomiarów i badań instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zmian z  ostatnich lat. Poruszony temat ochrony odgromowej i pomiaru uziemień.

21.03.2018 r.
W dniu 21.03.2018r w siedzibie Oddziału  SEP Rynek 6 odbyły się wybory nowych władz na Oddziału.
Wybrano  nowe  władze Oddziału na kadencję w latach 2018-2022.

9.02.2018 r.
W dniu 9 lutego 2018 r.w salach restauracji Kasyno odbyło się tradycyjne spotkanie Noworoczne członków Koła nr 3 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie. Spotkanie miało jak zwykle uroczysty charakter, a dodatkowo jego rangę podnosił fakt, że to pierwsze spotkanie w nowej kadencji.

1.02.2018 r  
Odbyło się seminarium
Ochrona  przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych. Kategorie  wytrzymałości udarowej, ochrona przed przepięciami, instalowanie  ochronników, obowiązki użytkowników instalacji, okresowe  kontrole instalacji, wymagania nowej normy PN-HD 60364-5:2016-07E o  sprawdzaniu SPD, wymagania normy PN-EN 62305 o ochronie odgromowej,  wymagania dotyczące urządzeń ograniczających przepięcia, badania  właściwości urządzeń SPD oraz tworzenie systemu ochrony  przeciwprzepięciowej
Hotel SWING 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124 Sala konferencyjna: Swing—parter

31.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 5 odbyły się  wybory w dniu  31  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 5  na kadencję  w latach 2018-2022.

30.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 14 odbyły się  wybory w dniu  30  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 14  na kadencję  w latach 2018-2022.

29.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 8 odbyły się  wybory w dniu  29  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 8  na kadencję  w latach 2018-2022.

26.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 7 odbyły się  wybory w dniu  26  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 7  na kadencję  w latach 2018-2022.

25.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 1 przy TAURON Dystrybucja S.A. W TARNOWIE odbyły się wybory w dniu 25.01.2018 r. w sali niebieskiej w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b.
Wybrano  nowe  władze Koła SEP  Nr 3  na kadencję w latach 2018-2022.

24.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 9 odbyły się  wybory w dniu  24  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 9  na kadencję  w latach 2018-2022.

19.01.2018 r.

W Kole SEP Nr. 4 odbyły się  wybory w dniu  19  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 4  na kadencję  w latach 2018-2022.

17.01.2018 r.
W Kole SEP Nr. 11 przy ZST odbyły się  wybory w dniu  17  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 11  na kadencję  w latach 2018-2022.

W Kole SEP Nr. 10 odbyły się  wybory w dniu  17  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 10  na kadencję  w latach 2018-2022.

W Kole SEP Nr. 3 przy Grupie Azoty S.A. odbyły się  wybory w dniu  17  stycznia  2018 r. w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 3  na kadencję  w latach 2018-2022.
Więcej Z życia oddziału 2018     

W Kole SEP Nr. 2 przy ABT TAMEL S.A. odbyły się  wybory w dniu  17  stycznia  2018 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 2  na kadencję  w latach 2018-2022.
              
==================================================================================

2017


13.12.2017 r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję Naukowo-Techniczną "Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzanie Bezpieczeństwem  - ''
która odbyła w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat seminarium►plakat

9.11.2017 r.
Zarząd Koła SEP przy Grupa Azoty S.A. zorganizował Konferencję - "Energetyka Przemysłowa" w dniu 09.11.2017 r. (czwartek), która odbyła się w sali  restauracji Kasyno w Tarnowie -Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat konferencji►plakat

8.11.2017 r.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie oraz Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Tarnowie,
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowały Seminarium nt.
"OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ BHP PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH"
które odbyło się w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10 Sala konferencyjna nr 222 - im. H. Ziemnickiego, II piętro
Temat seminarium►plakat

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pogrążeni w żalu zawiadamiamy, że 28 października 2017 r.
                                                                                           zmarł  w wieku 75 lat
Prezes TJO-Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie
Zasłużony pracownik Energetyki Tarnowskiej, wieloletni Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy Zakładu Energetycznego Tarnów S.A., później ENION S.A.,
członek Zarządu ZET S.A. w latach 1993-2004.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-29.10.2017 r.
W dniach 27-29.10.2017r. odbył się wyjazd szkoleniowo turystyczny do Pragi.

21.10.2017 r.
W Kole SEP Nr. 6 przy PWSZ odbyły się  wybory w dniu  21  listopada  2017 r. Wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 6  na kadencję  w latach 2018-2022.

3-7.10.2017 r.
Oddział Tarnowski SEP zorganizował wyjazd szkoleniowo-turystyczny do Włoch Południowych.

14-18.06.2017 r.
Grupa Koleżanek i Kolegów z Oddziału SEP w Tanowie uczestniczyła w wyjeździe na Białoruś.
Trasa obejmowała miasta: Brześć, Baranowicze, Mińsk, Grodno oraz leżące w pobliżu miejsca związane z historią i kulturą ważną dla naszego Kraju.
Celem zasadniczym wyjazdu było:" Zapoznanie uczestników z  wykorzystaniem potencjału energetycznego przepływów wody oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w budowlach  inżynierii wodnej i militarnej”.
Tematyka wyjazdu::
Z życia oddziału 2017 -Cel Wyprawy
Z życia oddziału 2017 -Grodzieńska Elektrownia Wodna
Z życia oddziału 2017 - Linia Mołotowa
Z życia oddziału 2017 - Twierdza Grodno
Z życia oddziału 2017 - Kanał Augustowski
Z życia oddziału 2017 - Czesław Niemen

Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/
16 maja PWSZ w Tarnowie ul Mickiewicza 8 – Aula C017
1 -     Pompy  ciepła „AIR MASTER” - nowa generacja  - Master Therm Polska Sp. z o.o.
2 -     Kompensacja mocy biernej w sieciach WN -  Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX"    S.A.
3 -     Bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych -  dr hab. Sebastian Szybka   - Copernicus Center
4 -     Innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyki – ABB
5 -     Wręczenie nagród dla laureatów „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”

17.05.2017 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b - sala konferencyjna „niebieska”
6 -     „Ogniwa paliwowe”- PAN (Polska Akademia Nauk)
7 -     „Bezpieczeństwo w systemach IT na co dzień”- Zespół Bezpieczeństwa IT i Ochrony Danych Osobowych TAURON
 Polska Energia S.A.
8 -     Megger Sp. z o.o.-  pokaz aparatury i prezentacja dotycząca prób napięciowych VLF oraz diagnostyki wyładowań niezupełnych
9 -     "Prąd i straty biegu jałowego transformatora energetycznego - technika czy ekologia?"- Power Engineering z Poznania
10 -  „Prezentacja sterowników oświetlenia ulicznego AST”- AST System sp. z o.o
Temat seminarium►plakat

31.03.2017 r.
Tarnowski Oddział SEP wraz z Elektrobudową S.A. zorganizował spotkanie szkoleniowe dotyczące urządzeń produkowanych przez Elektrobudowę.
Temat: „Rozdzielnice SN i 110 kV produkcji Elektrobudowy S.A.”
które odbyło sie w sali konferencyjnej Restauracji Błękitna Aleja w Tarnowie ul .Piłsudskiego 30, 31 marca 2017r. godz. 11.00.
Temat seminarium►Z życia oddziału 2017

16.03.2017 r.
Oddział Tarnowski SEP wraz z Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizował seminarium z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie''.
Temat: "Automatyzacja sieci"
które odbyło się w TAURON Dystrybucja S.A.Oddział w Tarnowie - Sala Błękitna 16 marca 2017r. (czwartek) godz. 9.00
Temat seminarium►Z życia oddziału 2017
Temat seminarium►plakat
======================================================================================================================================

2016


10-11.12.2016r. (sobota-niedziela) SEP OT zorganizował wyjazd techniczny z tematem przewodnim
"Z dawną techniką na TY" od zamku na Wawelu do Kopalni Soli Bochnia.
Temat wyjazdu Z życia oddziału 2016

09.12.2016r. (poniedziałek) Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję Naukowo-Techniczną Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzanie Bezpieczeństwem  - '' Innowacyjne rozwiązania w Energetyce Przemysłowej ‘’,
która odbyła w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat seminarium Z życia oddziału 2016

20.10.2016r. (czwartek) Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję
,,Energetyka Przemysłowa ‘’,
która odbyła się w sali Restauracji Kasyno godź. 9.00 w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat seminarium►plakat

09.06.2016r. (czwartek) Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało konferencję
,, Innowacyjne rozwiązania w Energetyce Przemysłowej ‘’,
która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Temat seminarium►plakat

20-26.05.2016 Wyjazd naukowo-Techniczny
Szwajcaria - Francji - Niemcy
program:
- wizyta w Instytucie CERN oraz zwiedzanie Genewy,
- zapora i elektrownia wodna w Szwajcarii,
- Chamonix Mont Blanc – wyjazd kolejką na Aiquille du Midi 3842 m. n.p.m, Sanktuarium w La  Salette,
- Parlament Europejski w Strasburgu i urocze miasteczka Francji
- Zamek Neuschwanstein, skocznia w Garmisch- Partenkirchen i fabryka BMW,

18.05 -19.05. Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/
Pierwszy dzień - 18.05.2016 rozpoczęcie o godz. 9:00 miejsce: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b - sala konferencyjna „niebieska”
m.in.:"Samochody z napędem elektrycznymw TAURONI. Dynamiczne obciążenie linii 110kV.Punkt zerowy w sieciach SN"
Drugi dzień - 21.05.2015 rozpoczęcie o godz. 9:00 miejsce:PWSZ w Tarnowie ul Mickiewicza 8 – Aula C017
m.in.: "Fiński system innowacyjny, Radio RDN  nadaje  cyfrowo w DAB+, Z miarami  i wagami przez stulecia, Zlodowacenia na Ziemi – kosmiczne powiązania, Ograniczniki przepięć ,przekładniki "
Temat seminarium►plakat

24.03.2016 r. o godz. 9:00
Oddział Tarnowski SEP wraz z Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizował seminarium z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie''.
Innowacyjne rozwiązania w technice oświetleniowej, w monitorowaniu rozdzielnic nN i systemach napięcia gwarantowanego
które odbyło się w TAURON Dystrybucja S.A.Oddział w Tarnowie - Sala Błękitna 24 marca 2016r. (czwartek) godz. 9 00
Temat seminarium►plakat

Zarząd Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich realizując postulaty zgłaszane przez członków naszego Stowarzyszenia, dotyczące integracji środowiska, krzewienia idei sportu i pogłębienia  wiedzy  uprzejmie informuje, że organizuje: Seminarium n/t  „SMART GRID – automatyzacja sieci” oraz MISTRZOSTWA  POLSKI  STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W  NARCIARSTWIE ALPEJSKIM ORGANIZOWANYCH POD PATRONATEM PREZESA SEP
Impreza odbyła się w dniach 27-28 lutego 2016  roku w Stacji Narciarskiej „Czorsztyn –Ski „w miejscowości Kluszkowce ul. Kamieniarska 30a
Współrzędne GPS : N 49.56563  E 019.79051.
Program Imprezy przedstawiono w załączonym Regulaminie
Adres mailowy  biuro@sep.krakow.pl
W załączeniu Karta zgłoszenia i Regulamin Mistrzostw.                         
Prezes O / Krakowskiego SEP
Jan Strzałka

12.01.2016r.
Koła SEP przy Tauron Dystrybucja S. A. w Krakowie i w Tarnowie zorganizowały seminarium pt:
Zagadnienia rozbudowy i modernizacji węzłów sieci SN, w aspekcie bezpieczeństwa oraz obserwowalności
i sterowalności,
które odbyło się w Hotelu Junior,  ul. Skotnicka 272, 30-394 Kraków.
   
===============================================================================================================

2015


Przerwa świąteczna w biurze OT SEP od 23 - 27.12.2015r. oraz 31.12.15r. - 03.01.16r.

17.12.2015r
Odbyło się zebranie zarządu oddziału.

15.12.2015r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało spotkanie ,, BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRODUKCJI , UTRZYMANIA RUCHU I DYSTRYBUCJI ENERGETYCZNEJ ‘’, która odbyło się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.

02.12.2015 r.
Firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A.,Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie zorganizowały XVI Konferencję Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem, która odbyła się w Tarnowie w Hotelu Cristal Park w dniu 02 grudnia 2015r (środa).

24.11.2015r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało dla wszystkich chętnych Szkolenie ,, Rozwiązania produktowe w ofercie ZPUE S.A. dedykowane dla przemysłowego rozdziału energii elektrycznej ‘’, która odbyło się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
20.11.2015 r.
Koło SEP Nr 1 zorganizowało "Spotkanie Koleżeńskie " dla wszystkich członków Oddzialu.

30.10.2015 r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. obchodziło uroczystość 50 lecia istnienia Koła Nr.3, która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.

29-30.10.2015 r.
Przed listopada nasi Koledzy, jak co roku odwiedzili cmentarze na których spoczywają członkowie SEP gdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

22.10.2015 r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało Konferencję – Energetyka Przemysłowa , która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.

20.10.2015 r.
Tarnowski Oddział SEP, przy współudziale ABB zorganizował spotkanie dotyczące nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowy stacji elektroenergetycznych w technologii GIS.
Spotkanie odbyło się w dn. 20.10.2015r w Oddziale w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b w sali „Niebieskiej” w godz. 9:00 do 13:00.


9.10.2015r
Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
obchodził 45 Lecie Tarnowskiego Oddziału SEP . W tym dniu odbyło się Spotkanie Koleżeński
które odbyło się w dniu 9 października 2015 r. o godzinie 18:00
w Dworze Prezydenckimw Zgłobicach k/Tarnowa.


16-17.09.2015r
Koło nr 1 i Oddział Tarnowski SEP zorganizował dla członków SEP wyjazd na targi ENERGETAB 2015.
W programie były::
- Targi ENERGETAB 2015,
- Zwiedzanie Zakładu MAN w Niepołomicach,
- Zwiedzanie Cieszyna

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22.05.2015r. odszedł członek naszego Stowarzyszenia  Kol. Anatol Wesołowski /80lat/, członek Zarządu Oddziału                                  w okresie dwóch kadencji, wieloletni kierownik Ośrodka Szkolenia, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, członek Komisji Rewizyjnej, członek Kapituły Medalu im. Jana Szczepanika.
W sferze pracy zawodowej był wieloletnim pracownikiem Zakładu Energetycznego                      w Tarnowie, nauczycielem i wychowawcą młodzieży w szkole przyzakładowej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 28.05.2015r. /czwartek/ o godzinie 14.00  w kaplicy na „Starym cmentarzu”  w Tarnowie.
                                                                                                                                                                               Biuro OT SEP

20.05 -21.05. Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/
Pierwszy dzień - 20.05.2015 rozpoczęcie o godz. 9:00 miejsce: PWSZ w Tarnowie ul Mickiewicza 8 – Aula C017
 TDE 2015 – Nie tylko dla inżynierów - m.in.:
- Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
- Elektromagnetyzm na Słońcu- elektromagnetyzm na Ziemi
- Radiofonia cyfrowa DAB+
- „Detekcja pojedynczych fotonów przy użyciu krzemowego powielacza”
Drugi dzień - 21.05.2015 rozpoczęcie o godz. 9:00 miejsce: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b - sala konferencyjna „niebieska”
Nowoczesne technologie w energetyce
- Wyłączniki próżniowe 110kV
- Stacje SN w technologii GIS
- Syfrowe zabezpieczenia przekaźnikowe
- Inteligentne łączniki nN

 W dniu 13 maja 2015r obyła sie w Sejmie RP Sali Kolumnowa  Warszawa ul. Wiejska XVI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU
"POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO" pod hasłem " Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności.
Okazją do okresowego przypomnienia światu roli znaczenia telekomunikacji w różnych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej było ogłoszone przez ITU dnia 17 maja Światowym Dniem Telekomunikacji (ŚDT). Stowarzyszenie Elektryków Polskich od samego poczatku obchodów tego święta w Polsce aktywnie uczestniczyło w ich organizacji. Od 20 lat obchody ŚWD stały sie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jedną z imprez centralnych o najwyższej randze, za których przygotowanie odpowiada Sekretarz Generalny, Sekcja Technik Informacyjnych oraz Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologi Informatycznych pod bezpośrednim patronatem Prezesa i Zarządu Głównego SEP.
Centralną impezą obchodów ŚDTiSI jest już od kilku lat Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, która równierz obchodzi swój mały jubileusz. Jest to wszakże dopiero jubileusz 15-lecia ITU, ale zawsze miły i godny podkreślenia.
Tegoroczne hasło ŚDTiSI 2015 ogłoszone przez ITU brzmi: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności. To dobre hasło na tak ważny jubileusz, bo wskazuje na telekomunikację oraz wszystkie pozostałe techniki informacyjne i komunikacyjne jako na główny czynnik rozwojowy wyzwalający proces innowacyjnych przemian na świecie. Czynnik, który nie tylko wspiera różne dziedziny pracy i życia, ale również staje się integralnymskładnikiem ich sposobu funkcjonowania. W rezultacie wzrasta jednak totalne uzależnienie funkcjonowania naszej cywilizacji już nie tylko od dostaw energii elektrycznej, co wystepowało wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, ale równierz od cyfrowej telekomunikacj, informatyki medialnej, co uwidoczniło sie na przełonie wieków.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich od lat, w sposób często interdyscyplinarny, stara się nie tylko zauważyć i opisywać te procesy, ale również sygnalizować je decydentom różnych szczebli, wskazując równocześnie propozycje kierunków niezbędnych działań. Pomogą one Polsce wykorzystać szanse, jakie te innowacyjne techniki przynoszą, ale i nie spowodują nadmiernego ryzyka, jakie z ich zastosowania wynika.
Bilans szans i zagorożeń, możliwości i ryzyka wymaga stałej, precyzyjnej analizy. Musi ona prowadzić nie tylko do wypracowania technik identyfikacji i właściwej oceny poziomu ryzyka, ale i do analizy mozliwości skutecznego przeciwdziałania ewentualnej sytuacji kryzysowej, oraz dotyczące bezpośrednio cyberbezpieczeństwa Kraju.
Stwoarzyszenie Elektryków Polskich jest gotowe zainicjować Polską Koalicję na rzecz Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Elektroenergetycznego, stanowiącą społeczno-zawodowe forum dyskusji, analiz i inicjatyw.
W konferencji wzięło około 200 osób.

Z żalem powiadamiamy, że w dniu 15.04.2015r. odszedł członek naszego Stowarzyszenia
Kol. Bolesław Kurowski /85lat/ założyciel koła OT SEP nr 3 przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach,  V-ce Prezes OT SEP oraz w 1996r. pełniący obowiązki Prezesa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17.04.2015r./piątek/ na cmentarzu w Mościcach o 13.30.
                                                                            Biuro OT SEP

27.03.2015r.
Na płycie Rynku Tarnowskiego (obok siedziby NOT i SEP) nastąpiło odsłanięcie tablicy pamiatkowej prof. Romana Dzieślewskiego. Organizatorem było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie.


tablica pamiątkowa prof. Romana Dzieślewskiego

 
           Uroczystość związana z odsłonięciem tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia profesora Romana Dzieślewskiego pierwszego polskiego profesora elektrotechniki, rektora Politechniki Lwowskiej, organizatora samorządowego i działacza stowarzyszeń technicznych odbyła się w dniu 27.03.20015r..
 
Uroczystość rozpoczęło seminarium, które odbyło się w pięknej i dostojnej Sali Pospólstwa Tarnowskiego Ratusza, a na licz­nie zaproszonych gości patrzyły z portretów sarmackie posta­cie naszych przodków.
 
Uroczystość zaszczycili przedstawiciele środowisk samorządowych, akademickich, szkolnych, bizneso­wych, kresowiaków, przewodników miejskich oraz licznie przy­byłych członków SEP. Istotny był udział aż 24 prezesów od­działów SEP z całej Polski.
 
           Następnie zebrani przeszli na płytę tarnowskiego Rynku w po­bliże kamienicy nr 9 dawnej siedziby rodziny Dzieślewskich, na której została wmurowana tablica upamiętniająca prof. Romana Dzieślewskiego. Tu nastąpiła kulminacja uroczystości.
 
           W odsłonięciu tablicy uczestniczyli zaproszeni przez Zarząd Oddziału SEP goście i mieszkańcy Tarnowa.
 
Należy dodać, iż przed rozpoczęciem sympozjum w tarnow­skiej katedrze odbyła się msza św. w intencji ś.p. Romana Dzieślewskiego oraz środowiska elektryków.
 
Antoni Maziarka, prezes Tarnowskiego Oddziału SEP

26.03.2015r. odbyło się zebranie Zarządu OT SEP, na którym gościł Prezes ZG SEP dr inż. Piotr Szymczak wraz
mgr Małgorzatą Gregorczyk - kierownikiem działu organizacyjnego ZG SEP .
 
Prezes OT SEP mgr inż. Antoni Maziarka przedstawił bilans Oddziału Tarnów za rok 2014 z podziałem na przychody i wydatki oraz pokrótce omówił każdą z pozycji wspierając się osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie. Podziękował wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do jego wykonania, doceniając ich duże zaangażowanie.
 
Następnie Prezes OT SEP omówił przygotowanie do uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Dzieślewskiemu wmurowanej w fasadę budynku Rynek 10, która ma się odbyć 27.03.2015r.
 
W obecnym roku będziemy obchodzili 45-lecie oddziału – przedstawił Prezes -a w związku z tym czekają nas prace przy organizowaniu uroczystości, które zakończą się kameralną imprezą.
 
W związku z 45-lecie oddziału planuje się wydanie wkładki do Biuletynu za ostatnie 5 lat.
 
Na koniec zebrania w poczet członków SEP przyjęto 3 członków.

18.03.2015 r. o godz. 9:00
Oddział Tarnowski SEP
wraz z
Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa
zorganizował seminarium z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie''.
Inteligentne instalacje elektryczne   
 
które odbyło się w TAURON Dystrybucja S.A.Oddział w Tarnowie - Sala Błękitna
Temat seminariumplakat

10.03.2015r
W Sali "KASYNSA" przy ul. Kwiatkowskiego 20  miała miejsce seminarium szkoleniowe zorganizowana przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło Nr 3 przy Zakładach Azotowych Tarnowie-Mościcach S.A.
Tematem seminarium szkoleniowego była  „nowoczesne rozwiązania techniczne dla przemysłu”
Organizator: „EGERIA” Biuro Promocji Inwestycji 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 19/16
e-mail:egeria2@tlen.pl
więcej na stronie ► Wydarzenia ►Seminaria
Temat seminariumplakat

10.03.2015r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się prezentacja firmy
F-ELEKTRO dostawcy osprzętu instalacyjnego.
Organizatorem szkolenia był SEP koło numer 10.
więcej  na stronie Wydarzenia Prezentacje

20.01.2015r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się prezentacja firmy TRACON producenta pzycisków sterowniczych, lampek kontrolnych, wyłączników i przełączników.
Organizatorem szkolenia był SEP koło numer 10.
więcej  na stronie Wydarzenia Prezentacje


14.01.2015r.
w Sali H. Ziemnickiego odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału SEP. Tematem spotkania było zatwierdzenie harmonogramu prac i czynności związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej prof. R. Dzieślewskiego
w dniu 27. marca 2015 r. oraz organizowaną Radą Prezesów SEP.

============================================================================================

2014


10.12.2014r.
Godz. 09:00  Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie zorganizowała już po raz piętnasty Konferencję Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem,
więcej na stronie ►Wydarzenia
Konferencje
 
W dniach 1 i 2 grudnia
W Warszawie odbył się II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ II  „Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku.”
 
Kongres został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisław Komorowski oraz Patronatem Rządowym Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
 
Głównymi organizatorami Kongresu są Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnika Warszawska przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad RAPORTEM „Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku”, który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.
 
Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki, również opto- i bio-telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryki, we wszystkich dziedzinach życia, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dla wykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.
 
II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.
więcej na stronie Wydarzenia kongresy

 
09.10.2014 r.
W Sali "KASYNSA" przy ul. Kwiatkowskiego 20  miała miejsce konferencja  zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło Nr 3 przy Zakładach Azotowych Tarnowie-Mościcach S.A.
Temat spotkania „Energetyka przemysłowa w teorii i praktyce”.
W ramach konferencji była zorganizowana wycieczka po Zakładach Azotowych w Tarnowie.
więcej na stronie Wydarzenia konferencje

 
17-18.09.2014r
.Koło nr 1 i Oddział Tarnowski SEP zorganizował dla członków SEP wyjazd na targi ENERGETAB 2014.
W programie były::
- Targi ENERGETAB 2014,
- Zwiedzanie Zakładu Fiat Auto Poland w Tychach,
- Zwiedzanie Cieszyna
więcej na stronie Wydarzenia   ENERGETAB
 

20-21.05.2013 r.
Jak co roku, została zorganizowana impreza Seminaryjna pod nazwą Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/.
Pierwszy dzień TDE odbywał się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mickiewicza 8.
Drugi dzień TDE odbywał się w Sali Niebieskiej TAURON SA Oddział w Tarnowie przy ul Lwowskiej 72-96b.
więcej na stronie Wydarzenia Tarnowskie Dni Elektryki
TDE 2014
 
20.05.2014r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11  odbyła się prezentacja - szkolenie firmy OSRAM.
więcej na stronie Wydarzenia Prezentacje
 
23.04.2014r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się prezentacja
firmy APATOR producenta elementów rozdzielni nN.
więcej na stronie Wydarzenia Prezentacje

 
26.03.2014r.
Godz. 10.00 w siedzibie Tauron Dystrybucja Oddział w Tarnowie przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium  SEP z cyklu spotkań elektroinstalatorskich.
Tematem seminarium  była ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN i SN.
więcej na stronie Wydarzenia Seminara
 
04.03.2014r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się prezentacja firmy Zamel CET producenta elektroniki domowego sterowania..
Temat prezentacji  - "Automatyka budynkowa exta - System bezprzewodowego sterowania exta free" .Organizatorem szkolenia jest SEP koło numer 10.
więcej  na stronie   Wydarzenia Prezentacje
 
27.02.2014r.
W Sali "KASYNSA" przy ul. Kwiatkowskiego 20  miała miejsce prezentacja  zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło Nr 3 przy Zakładach Azotowych Tarnowie-Mościcach S.A.  oraz  ELZAT Tarnów wraz  z Firmą Schneider Electric Polska.
Temat spotkania „Systemy napędów elektrycznych oraz bezpieczeństwo w układach przemienników  przemyśle Schneider Electric
więcej  na stronie   Władze oddziału

 
18-02-2014
Odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie. W obradach brało udział 53 delegatów. W wyniku głosowań tajnych wybrano Zarząd Oddziału z Prezesem Antonim Maziarką, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz Delegatów na WZD w Szczecinie.
więcej  na stronie Wydarzenia Prezentacje
 

04.01.2014r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się prezentacja firmy Pramac producenta agregatów prądotwórczych.
Temat prezentacji  - "PRAMAC Zasilanie awaryjne w oparciu o agregat przenośny" W ramach tej prezentacji firma zrobiła szkolenie z obsługi prezentowanego tematu dla wszystkich chętnych.
Organizatorem szkolenia był SEP koło numer 10.
więcej  na stronie   Wydarzenia Prezentacje

============================================================================================

 
   2013


 
13.12.2013r. w  siedzibie TP SA odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 4.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 4
 
11.12.2013r. w  siedzibie RWSE odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 8.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 8
 
10.12.2013r. w  siedzibie Firmy Oponiarskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 15.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 15
 
 
10.12.2013r. w  siedzibie Hurtowni MEGA odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 10.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 10  
 
06.12.2013r. w  siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 6.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 3

 
05.12.2013r. w  siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 6.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 6  

 
05.12.2013r. w  siedzibie SEP odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 5.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 5  

 
04.12.2013r o godz. 10:00 w Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium  zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.
Temat seminarium: Zmiany w przepisach związanych z  energetyką".
więcej  na stronie   Wydarzenia
Seminaria

 
03.12.2013r. o godz. 09:00  Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie zorganizowała już po raz czternasty
Konferencję Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem,
więcej na stronieWydarzenia
Konferencje
 
29.11.2013r. w  siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Tarnowie - ul. Lwowska 72-96 b odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 1.
więcej na stronie Koła SEP
Koło nr 1
 
22.11.2013r. w  siedzibie Control Process odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 7.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 7
 
21.11.2013r. w  siedzibie TAMEL-u odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 2.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 2  
 
12.11.2013r. w  siedzibie Zespołu Szkół Technicznych odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 11.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 11
 
 
30.10 - 1.11.2013r. Tradycyjnie jak co roku odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów.
 
30.10.2013r. w  siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Nr 9.
więcej na stronie ► Koła SEP ►
Koło nr 9
 
 
17-18.09.2013r. Koło nr 1 SEP zorganizowało wycieczkę na targi branży elektroenergetycznej ENERGETAB w Bielsku Białej.
W programie wyjazdu było zwiedzanie zakładu OPLA w Gliwicach oraz Cieszyna.
więcej na stronie Wydarzenia    
ENERGETAB

 
05.06.2013r. W Sali "KASYNSA" przy ul. Kwiatkowskiego 20 miała miejsce prezentacja  zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło Nr 3 przy Zakładach Azotowych Tarnowie-Mościcach S.A.  wraz z Firmą UESA na  temat rozdzielnice wnętrzowe SN .
więcej na stronie Wydarzenia
Prezentacje
 
150. rocznica urodzin nestora elektryki polskiej, profesora Romana Dzieślewskiego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął w dniu 10 października 2012 roku uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem prof. Romana Dzieślewskiego w następującym brzmieniu:


 „W roku 2013 przypada jubileusz 150-lecia urodzin prof. Romana Dzieślewskiego vel Zdzisławskiego (1863 - 1924) – nestora polskiej elektryki, pierwszego polskiego profesora elektrotechniki, rektora Politechniki Lwowskiej. Był autorem pierwszego akademickiego podręcznika elektrycznego „Encyklopedia elektrotechniki”, przez 16 lat członkiem Rady miasta Lwowa, uczestniczył w zjeździe założycielskim SEP w 1919 r. w Warszawie.

Zarząd Główny SEP postanawia uczcić Jego pamięć przez ustanowienie roku 2013 Rokiem prof. Romana Dzieślewskiego”.
         
       
Profesor Roman Dzieślewski (1863 – 1924)

 
15-16.05.2013 r. Jak co roku, jest organizowano impreza Seminaryjna pod nazwą Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/.
Pierwszy dzień TDE odbywa się w Sali Niebieskiej TAURON SA Oddział w Tarnowie przy ul Lwowskiej 72-96b.
Drugi dzień TDE odbywa się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mickiewicza 8.
więcej na stronie Wydarzenia
Tarnowskie Dni Elektryki

 
19.04.2013r. Odbyło się spotkanie zorganizowane przez O.Nowohucki SEP, w  siedzibie Oddziału Nowohuckiego, Kraków – Nowa Huta, os. Centrum C bl.10.
Tematem spotkania była wymiana doświadczeń o problematyce i bieżącej działalności Oddziałów SEP.
W spotkaniu uczestniczył Prezes SEP prof. Jerzy Barglik oraz Prezesi Zaproszonych Oddziałów: Krakowskiego, Tarnowskiego, Kieleckiego, Zamojskiego oraz gospodarze Nowohuckiego.  
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wycieczki techniczną do Walcowni Gorącej na terenie ArcelorMittal Kraków.
 
  
 
28.03.2013r. W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.
Temat seminarium: ZMIANY W PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z ENERGETYKĄ.
więcej na stronie Wydarzenia
Seminaria

 
21.03.2013r. W Sali "KASYNSA" przy ul. Kwiatkowskiego 20 miała miejsce prezentacja  zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło Nr 3 przy Zakładach Azotowych Tarnowie-Mościcach S.A.  wraz z Firmą Schneider Electric Polska na  temat „Efektywność Energetyczna w przemyśle” .
więcej na stronie  Wydarzenia  
Prezentacje
============================================================================================
 
  2012


Poprzednie lata
Z Życia oddziału
 
 

SZKOLENIA !

Informujemy,że Oddział Tarnowski SEP organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zatrudnionych przy pracach kontrolno-pomiarowych na urządzeniach elektroenergetycznych [grupa G1].
W ramach kursu odbywają się wyłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. Kurs prowadzony jest na Poligonie szkoleniowym przy ul. Krysztłowej w Tarnowie, lub w innym uzgodnionym miejscu.
 
SEP przeprowadza również egzaminy
kwalifikacyjne w powyższym zakresie. Bliższych informacji udziela biuro SEP-u.
 
 
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ TARNOWSKI
33-100 Tarnów  ul. Rynek 10
Termin urzędowania biura:
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 -15.00  

KONTO: BP SA I/O TARNÓW  04 1020 4955 0000 7302 0068 9448
Terminy Egzaminów
26.06.2023
TAURON ul. Lwowska 72-96 /na parterze/, godz. 16.00  KK 262*(UWAGA WAŻNE - strona z egzaminem)
12.04.2023
SEP, RYNEK 10, godz. 16.00  KK 263*(UWAGA WAŻNE -strona z egzaminem)
 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY :

-

-

-  

-

-

-?php Odwiedzin dziś:
Odwiedzin wszystkich:
?>
Wróć do spisu treści